כל הכותרות

חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' אייר – יום חמישי

א. אסור לספר לחבירו איך שמדברי פלוני נרמז עליו שלא כהוגן, וכגון המספר לחברו איך ששאלו מאחד אודותיו והשיב על זה "שתקו, איני רוצה להודיע מה אירע ומה יהיה" וכיו"ב, והוא אבק רכילות ואפשר אף דהוא בכלל רוכל ממש (הל' רכילות, כלל ח' סעיף א') ב. המספר בשבחו של חבירו במקום שיכול להעלות בלב חבירו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' אייר – יום רביעי

א. אסור לקבל רכילות על שום אדם מישראל (והיינו להאמין שהסיפור אמת), חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו שיצאו מכלל עמיתך. (הל' רכילות, כלל ח' סעיף ה'. הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ג) ב. אסור לשמוע רכילות אפילו מאביו ואמו ואנשי ביתו. ואם רואה אותם מספרים רכילות, לבד שמוזהר שלא לקבל דבריהם, צריך ג"כ למנוע […]

מתווה הגיוס של הליכוד נחשף: במידה והחרדים לא יעמדו במכסות ויעדים שיוגדרו בגוף החוק יופעלו נגדם סנקציות כלכליות ופליליות; אך הממשלה תוכל לשנות את היקף היעדים

בליכוד גיבשו מתווה חדש לגיוס חרדים, המבוסס על חוק גיוס החרדים שאושר בפרלמנט הישראלי בקריאה ראשונה בקדנציה הקודמת, אך יתווסף בו סעיף שיאפשר לממשלה לשחק בעתיד עם יעדי הגיוס של החרדים שיופיעו בגוף החוק. כך נחשף בחדשות 'וואלה'. את פרטי המתווה העביר בימים האחרונים ראש צוות המשא ומתן של הליכוד לעמיתיו, לצורך קבלת אישורם. * לפי המתווה: בחוק שיאושר יצויינו יעדי גיוס בשיעור גדל והולך עד לרמה של 60% מבני כל שנתון והוא יכלול סנקציות כלכליות (באי עמידה ב95% מהיעדים) וסנקציות פליליות (באי עמידה ב85% מהיעדים במשך שלשה שנים ברציפות)

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' אייר – יום שלישי

א. איסור רכילות הוא אפילו אם מספר הדברים לקרובי משפחות של מי שדובר עליו, כי בודאי ירע בעיניהם וינקטו בלבם עבור זה על אותו פלוני, ולכן אפילו אם הזהירם שלא יוודע מהם דבר, בכלל רכילות הוא (הל' רכילות, כלל ז', סעיף ג')  ב. איסור רכילות הוא בין אם מספר הדברים בפני ישראל, או שמספר הדברים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' אייר – יום שני

א. איסור רכילות הוא אפילו על עם הארץ, וכ"ש על תלמידי חכמים, כי ידוע הוא שלא יתפעל אדם כל כך כשאחד מעמי הארץ גנה אותו או עשה לו שום עולה, אבל אם יספר שתלמיד חכם גינה אותו בודאי תכנס שנאה בליבו. (הל' רכילות, כלל ז', סעיף ב')

חפץ חיים – הלימוד היומי – ל' ניסן – יום ראשון

א. בין איש ובין אישה אסורים בסיפור רכילות, וגם אין חילוק אם על מי שמספרים עליו הוא איש או אשה, גדול או קטן. (הל' רכילות, כלל ז', סעיף א') ב. אם שמע לאחד שדיבר דברי גנאי על אביו ואמו, או על רבו, ומחמת שמצר לו מאוד על כבודם גילה להם הדבר, ג"כ בכלל רכילות הוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט ניסן – שבת קודש

א. יש הטועים לחשוב שאם אחד הלשין על חבירו, מותר הוא גם כן אחר כך להלשינו, והדבר טעות הוא. דדין זה לא נאמר אלא אם על ידי המלשינות השניה תהיה תועלת על להבא שהכנדו לא יחזור וילשינו עוד, וגם אי אפשר להציל עצמו בדרך אחרת, אבל אם הוא עושה זה בתור נקמה בודאי איסור גמור […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח ניסן – יום שישי

א. אסור לשמוע דברי רכילות, אפילו אם המספר מסיח את הדברים לפי תומו. ומשיח לפי תומו היינו שאין כוונתו בסיפורו לגנותו או לעורר מדנים על חבירו וכן שלא היו מדברים מתחילה אודות זה האיש (שסופר עליו) בין לשבח ובין לגנאי, וכן שאין שם אמתלא שנתכווין לדבר אחר, או להטיל אימה על אחרים, או לכבד את […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז ניסן – יום חמישי

א. הסכימו הפוסקים, דבזמן הזה, אין לו לאדם לומר שפלוני נאמן עליו כשני עדים בבית דין שלא משקרים, ועל כן בכל מקרה אסור לו להאמין לדברים, ורק לחוש מותר כשנוגע על להבא. ועוד כי מלבד שצריכים אנו שיהיו דברי המספר נאמנים לו בכל שאר הדברים ג"כ כשני עדים, ולא דוקא בזה, וגם שלא יהיה בדברים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו ניסן – יום רביעי

א. אם אין בדבר תועלת על להבא. אסור לו לקבל דברי רכילות אפילו אם שומע הדברים מאדם שנאמן עליו בכל דבר וענין כשני עדים המעידים בבית דין שאינם משקרים או מגזמים בשום דבר.  (הל' רכילות, כלל ו', סעיף ה', ו') ב. אם יש בדבר תועלת על להבא. ושומע דברי הרכילות מאדם שנאמן עליו כבי תרי, […]