כל הכותרות

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ח אלול – שבת קודש)

א. בשידוכין. אם הוא מכיר את המחותן שהוא מרמה בענייני הנדוניה והמזונות שהוא מתחייב, צריך להתיישב בדבר קודם שיגלה לחתן, וצריך לזה פרטים רבים. א. שידע בוודאות שהוא מרמה אותו, דאפי' אם עני הוא, פעמים רבות אנו רואים שאנשים כאלו משלמים התחייבויותיהם יותר מהעשירים. ב. שהחתן אילו היה נודע לו הדבר, לא היה מתרצה לשידוך. […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ז אלול – יום שישי)

א. אם לחתן יש חולי הגוף והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי שלא נגלה לכל, אין בזה איסור רכילות ואפי' אם אין הצד השני שואל אותו, אלא מגיע לספר הדברים מעצמו. ויש לשים לב, כי אם הוא חלוש בטבעו אין זה בכלל חולי. וצריך ליזהר שיתברר לו כל הפרטים הבאים א. שהדבר בכלל […]

עתירה לבג"ץ חושפת: הצבא מנהל חקירות פוגעניות נגד קטינות חרדיות שהגישו תצהירי דת לפי סעיף 40 לחוק שירות ביטחון

השבוע הוגשה עתירה לבג"ץ בדרישה שיורה לצבא להפסיק לבצע חקירות פוגעניות נגד בנות שמבקשות פטור מגיוס מטעמי דת. העתירה הוגשה ע"י ארגון איחוד הישיבות נגד שר הביטחון, מפקד יחידת מיטב והפרקליט הצבאי הראשי. בג"ץ הורה לרשויות הצבא להגיבה לעתירה בתוך 60 יום. ע"פ העתירה רשויות הצבא מפעילים משרדי חקירות פרטיים-אזרחיים, נגד נערות צעירות, שברובן ככולן […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם אומר לחבירו כי הוא ייטיב עימו וייתן לו מתנה, ואין בכוונתו למלאות דבריו, ועושה כן בשביל לצערו, אסור אף אם כוונתו גם לשם השלום. אולם אם אין כוונתו אלא מפני השלום, הדבר תלוי במחלוקת האם מותר לשקר מפני השלום גם בדבר ההוה והעתיד או רק בדבר העבר, וכפי שכבר ביארנו לעיל. (כלל ב' […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ה אלול – יום חמישי)

א. אם רואה אחד שרוצה להשתדך עם אחד, והוא יודע שלחתן יש חסרונות עצומים, אך המחותן אינו מודע להם, ואילו היה מודע להם לא היה מתרצה לשידוך, יש לגלות לו, אך יד לידע שיש בזה הדין הרבה פרטים והם יתבארו בהמשך. ואפי' אם יתמלאו הפרטים אין מותר לגלות אלא קודם גמר השידוך אבל אחר שנשתדך […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. לא הותר לשקר מפני השלום, אלא לאדם החרד לאיסור שקר, אפי' אם יש לו דין עם הארץ לשאר ענינים. אבל מי שאינו חרד לאיסור שקר, אסור לו לשנות מפני השלום. (כלל ב' סעיף י"ח, וד"ה מאהבת השקר)ב. קטן אסור לו לשנות מפני השלום, וה"ה בגדול כל שאינו חרד על איסור שקר, דינו כקטן ואסור […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ד אלול – יום רביעי)

א. "לפני עור לא תיתן מכשול", ואמרו חז"ל שלא לתן עצה שאינה הוגנת לו, ועל כן מאוד צריך ליזהר שלא לייעץ לראובן להשתתף עם שמעון אם הוא יודע שום ריעותא שיוכל להיות על ידי שותפותם, כגון מפני עניותו או שאיננו איש נאמן על כך. דאפילו באופנים שאסור לילך ולרגל על שמעון, היינו דוקא לילך ולהרע […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. שקר הגורם הפסד לחבירו לא הותר מפני השלום, היינו אפילו לא מדובר בגזילת דבר מחבירו, אלא אף במניעת טובה שהיתה אמורה לבוא לחבירו והוא מעוניין להעבירה אליו, או שמסבב בשקריו שחבירו יתן לו מתנה, בכל אופן אסור לשקר אפילו מפני השלום, מפני ששקר זה גורם הפסד לחבירו וגם מפני שיש לו תועלת מהשקר (כלל […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ב אלול – יום שני)

א. אם הוא רואה את ראובן רוצה להשתתף עם שמעון בענייני מסחרו, והוא מכיר את ראובן שאין חושש לממון אחרים מפני טבעו הרע, יזהיר מתחילה לשמעון שלא ישתתף עימו, אך צריך ליזהר מאוד שלא יחסרו בו הפרטים הבאים. א) שיתבונן מתחילה האם הדבר הוא אכן רע. ב) שלא יגדיל את הענין הרע יותר ממה שהוא. […]

תורני | ניב שפתים – הלכות איסורי שקר

א. אם מטעה את חבירו כאילו אוהבו, על מנת שיוכל לעשות לו הפסד, אין בזה שקר מפני השלום. אולם אם כוונתו שיחשוב שהוא ריע נאמן עמו, שלא על מנת להדיח עליו רעה רק למען השלום. מותר, כיון שאין בדעתו לגרום לו רעה, וגם זה רק להמתירים לשנות אף בדבר ההוה והעתיד, אבל להפוסקים שלא הותר […]