כל הכותרות

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. באיסור שקר, הוזהרנו לא רק על השקר עצמו, אלא נצטוינו גם להתרחק מן השקר, לשים לב בכל ענייניו שלא יבואו חלילה לידי שקר. ומ"מ אם הוא דבר רחוק שיסתבב מזה שקר אין בזה איסור, אמנם אין למהר לומר על כל דבר שהוא רחוק מהשקר. (כלל א', סעיף ב', וד"ה שיכול להיות)ב. כאשר רואה את […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י' אב – יום ראשון)

א. לשון הרע לתועלת, היינו שעל ידי סיפור הדברים יוכלו השומעים לעזור לנגזל, לנעשק ומתבייש בענינם. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ד')ב. אם מתכוון שיתרחקו בני אדם מדרך רשע כשישמעו שהבריות מגנות פועלי און, אולי הוא בעצמו ישוב על ידי זה מדרכיו הרעים ויתקן מעשיו כשישמע שהבריות מגנות אותו עבור זה, גם זה לתועלת ייחשב, […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ט' אב – שבת קודש)

א. אם רואה את חבריו עושה עוולה לחבירו, אך הוא עצמו ג"כ נגוע באותו החטא, הרי זה אסור לפרסם את הדברים, כי איש כזה אין כוונתו בגלותו מסתריו לטובה וליראה, כי אם לשמוח לאיד ולבזותו בזה. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ג')

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ח' אב – יום שישי)

א. אם ראה אדם שעשה עוולה לחבירו (וכגון שגזלו, עשקו, הזיקו, ביישו, או ציערו), וידוע לו בבירור שלא השיב הגזילה ולא פייסו, מותר לו לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו (ואפילו הנגזל והניזק אינם יודעים מזה), אולם יזהר שלא יחסרו שבעת הפרטים הבאים: (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף א')ב. א. שיידע הענין […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ז' אב – יום חמישי)

א. אם שמע את בנו ובתו הקטנים שהם מדברים לשון הרע, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו') ב. באומר לחבירו איזה דבר, אסור לחבר ללכת לספר את הדברים לאחרים (למרות שאין בדברים גנאי), אלא אם כן נתן לו רשות לספרם. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו')

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם סיכם עם חבירו שימכור לו חפץ במחיר מסויים, מאחר וחשב שהמחיר הוא פחות ממה שהוא, מותר לו לחזור בו  לכתחילה. ואפילו אמר בפיו שיתן בכך וכך. (כלל א', סעיף א', ס"ק י"ג) ב. אם גמר בדעתו בליבו למכור לחברו החפץ בסכום מסויים, אולם חבירו חשב שאינו מעוניין למכור לו בסכום זה ובשל כך […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. איזהו שקר, שמשקר את חבירו ומטעהו, ומאמינו בדבר שקר. אבל אם אינו מדבר שקר אלא שמבטיח לחבירו שיעשה לו איזה דבר ובלבבו חושב שלא לקיים את ההבטחה (וכן כל שקר בדבר שלהבא), שאין כאן דיבור של שקר (שהרי עדיין בידו לקיים דבריו) – באופן זה עובר על מצוות עשה ד'הין צדק', ודרשו חז"ל שיהא […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ו' אב – יום רביעי)

א. יש לו לאדם להיזהר שלא לשבח את חבירו בדבר שיבוא לו בגלל זה הפסד, וכגון לומר שהוא גומל טובה באכילה ובשטיה וטרחה מרובה לאורחיו, ועי"ז יתלקטו אליו אנשים ריקים שיכלו ממונו. וכן אם השיג הלואה מחבירו ומפרסם את גודל טובתו מצוי שיתקבצו אליו אנשים רעים ואינו יכול להשתמט מהם (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מדבר שקר תרחק, מצוה זו נאמרה על כל אדם מישראל, והיא מצות עשה גמורה לדעת רבים מהראשונים, ועכ"פ איסורא דאורייתא לכל הדעות. (כלל א', סעיף א'. חפץ חיים עשין י"ג) ב. האיסור לספר שקר הוא אפילו אינו גורם בדבריו רעה לחבירו. (כלל א', סעיף א') ג. נצטווה האדם שלא רק שלא ידבר דבר שקר, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' אב – יום שלישי

א. אסור לומר דבר שיגרום שידברו לשון הרע על חבירו, וכגון שאומר "מי היה אומר על פלוני שיהיה כמו שהוא עכשיו", או שאומר "שתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה אירע ומה אירע", והוא בכלל אבק לשון הרע. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף א') ב. וכן המספר בשבחו של חבירו בפני שונאיו שגורם להם לספר בגנותו, […]