כל הכותרות

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' ניסן – יום ראשון

א. גם במקום שהותר לספר לשון הרע על אדם שעשה עוול לחבירו ובכפוף לכל התנאים הנדרשים. אסור לשומעים לקבל את הדברים לאמת מוחלטת, מאחר וייתכן וחסר פרט אחד בסיפור אשר על ידו ישתנה הסיפור. אלא יראו לחקור אחר הדבר אם אמת הוא, ואם נכונים הדברים יוכיחו את האיש ההוא שמספרים עליו את הדברים הרעים ואולי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' ניסן – שבת קודש

א. אם רואה שאחד מספר לשון הרע על חבירו, גם זה בכלל העוונות שבין אדם לחבירו שמותר לספר עליו לשון הרע בכדי להציל נפש הנידון מצער הכלימה, אולם צריך שיושלמו בו התנאים הבאים:. א. שידע בבירור שסיפר לשון הרע (ולא ע"פ השמועה). ב. שיתבונן היטב מן הדין שהוא בכלל לשון הרע. ג. שלא יגדיל העוולה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט אדר ב' – יום שישי

א. לשון הרע לתועלת, היינו שעל ידי סיפור הדברים יוכלו השומעים לעזור לנגזל, לנעשק ומתבייש בענינם. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ד') ב. אם מתכוון שיתרחקו בני אדם מדרך רשע כשישמעו שהבריות מגנות פועלי און, אולי הוא בעצמו ישוב על ידי זה מדרכיו הרעים ויתקן מעשיו כשישמע שהבריות מגנות אותו עבור זה, גם זה לתועלת […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח אדר ב' – יום חמישי

א. אם רואה את חבריו עושה עוולה לחבירו, אך הוא עצמו ג"כ נגוע באותו החטא, הרי זה אסור לפרסם את הדברים, כי איש כזה אין כוונתו בגלותו מסתריו לטובה וליראה, כי אם לשמוח לאיד ולבזותו בזה. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ג')

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז אדר ב' – יום רביעי

א. אם ראה אדם שעשה עוולה לחבירו (וכגון שגזלו, עשקו, הזיקו, ביישו, או ציערו), וידוע לו בבירור שלא השיב הגזילה ולא פייסו, מותר לו לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו (ואפילו הנגזל והניזק אינם יודעים מזה), אולם יזהר שלא יחסרו שבעת הפרטים הבאים: (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף א') ב. א. שיידע […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו אדר ב' – יום שלישי

א. אם שמע את בנו ובתו הקטנים שהם מדברים לשון הרע, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו') ב. באומר לחבירו איזה דבר, אסור לחבר ללכת לספר את הדברים לאחרים (למרות שאין בדברים גנאי), אלא אם כן נתן לו רשות לספרם. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו')

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה אדר ב' – יום שני

א. יש לו לאדם להיזהר שלא לשבח את חבירו בדבר שיבוא לו בגלל זה הפסד, וכגון לומר שהוא גומל טובה באכילה ובשטיה וטרחה מרובה לאורחיו, ועי"ז יתלקטו אליו אנשים ריקים שיכלו ממונו. וכן אם השיג הלואה מחבירו ומפרסם את גודל טובתו מצוי שיתקבצו אליו אנשים רעים ואינו יכול להשתמט מהם (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד אדר ב' – יום ראשון

א. אסור לומר דבר שיגרום שידברו לשון הרע על חבירו, וכגון שאומר "מי היה אומר על פלוני שיהיה כמו שהוא עכשיו", או שאומר "שתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה אירע ומה אירע", והוא בכלל אבק לשון הרע. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף א') ב. וכן המספר בשבחו של חבירו בפני שונאיו שגורם להם לספר בגנותו, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג אדר ב' – שבת קודש

א. אסור לקבל לשון הרע על שום אדם מישראל (והיינו להאמין שהסיפור אמת), חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו שיצאו מכלל עמיתך. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ג) ב. בעלי המחלוקת, גם באופן שמותר לספר עליהם דברי גנאי (וכגון שע"י שיגלה לפני אנשים את גודל תרמיתם בזה הענין ויראו שאין הדין עמם ומתוך זה תושבת […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב אדר ב' – יום שישי

א. איסור לשון הרע, הוא אפילו אם מספר את דברי הגנאי בפני חבירו ישראל, אבל אם הולך לספר הדברים בפני גוי, עוונו חמור יותר, שמבד שהוא מבזה את ישראל חבירו ומחלל את השם, הרי שהרעה שגורם לחבירו גדולה יותר שהרי הגוי יאמין בהחלטה מיד לדבריו ויפרסמם בפני כל. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ב) ב. […]