כל הכותרות

חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' אב – יום שני

א. אסור לקבל לשון הרע על שום אדם מישראל (והיינו להאמין שהסיפור אמת), חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו שיצאו מכלל עמיתך. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ג) ב. בעלי המחלוקת, גם באופן שמותר לספר עליהם דברי גנאי (וכגון שע"י שיגלה לפני אנשים את גודל תרמיתם בזה הענין ויראו שאין הדין עמם ומתוך זה תושבת […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' אב – שבת קודש

א. איסור סיפור לשון הרע הוא בין אם מספר לאנשים אחרים קרובים או רחוקים (של המספר), ובין אם מספר לאשתו. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף ט') ב. אם מספר לאשתו או לשותפו מפני התועלת שתהיה מזה על להבא וכגון שמזהירה שלא ליתן להם דברים בהקפה מאחר ויהיה קשה אחר כך להוציא מהם, ומספר לה את […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' אב – יום שישי

א. אסור לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת אלא אם כן, הוא רואה שעל ידי שיגלה לפני אנשים גודל תרמיתם בזה המחלוקת תושבת המחלוקת, אבל בלאו הכי אסור. וכן אם יכול להשקיט המריבה שלא ע"י לשון הרע וכגון שיוכיח אותם ג"כ אסור לספר עליהם אם לא שהוא חושש שעל ידי כך שידעו בעלי המחלוקת שאין […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט תמוז – יום חמישי

א. גם אם לא הגיע לגדר של אפיקורס, אולם הוחזק בעיר לרשע מפני שעבר על דברים שנתפשט ידיעת איסורן בישראל, מותר לספר בגנותו, אולם עליו להקפיד שיכוון לתועלת, דהיינו שיתרחקו מדרכיו או שהוא יחזור בתשובה, אבל לא יתכוון ליהנות מהפגם ההוא, או משום ששונאו. שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. ושיפרסם הדברים בגלוי, ולא שיפרסם […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח תמוז – יום רביעי

א. אפיקורסין אינם בכלל 'עמיתך' ומצוה לגנותם ולבזותם בין בפניהם ובין שלא בפניהם בכל מה שהוא רואה ושומע עליהם. איזהו אפיקורס, זהו הכופר התורה ובנבואה מישראל, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה, ואפילו אומר כל התורה מן השמים חוץ מפסוק אחד או קל וחומר אחד או גזירה שוה אחת או דקדוק אחד, גם הוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז תמוז – יום שלישי

א. איסור סיפור לשון הרע הוא גם על קטן, אם יסובב עליו היזק או יוצר לו בגלל הסיפור, וכגון שהוא יתום ומגדלים אותו אחרים בתוך ביתם, ועל ידי זה יוכל להיסבב שיגרשוהו מביתם. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף ג') ב. אם מכוון בספור הגנאי על הקטן בשביל לסלק הנזק שבא על ידו או להדריך אותו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו תמוז – יום שני

א. איסור סיפור לשון הרע הוא בין אם המספר איש או אשה, ובין אם הוא קרוב או רחוק למי שמספר עליו, אע"פ שפעמים לא יקפיד האיש שנאמר הגנות עליו מפני הקורבה שביניהם. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף א') ב. אם אין כוונתו בסיפורו לגנותו אלא מפני קנאת האמת, מ"מ אם טעה במה שמיהר להחליטו לכף […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה תמוז – יום ראשון

א. אם אחד בא לבית דין לצעוק לפניהם על דבר גניבה שנגנב לו, ויש לו דברים הניכרים שפלוני הגנב, וגם בית דין בעצמם רואים הדברים הנכרים או שעדים העידו בפניהם דברים הנכרים, רשאים בית דין בהוראת שעה להכותו כדי שיודה בגניבתו. אבל ליחיד, או אפילו לבית דין שלא נתברר להם הדברים הנכרים כי אם על […]

במחאה על מעצר של תלמיד ישיבה: החרדים הפגינו אתמול בירושלים

המוני חרדים הפגינו אתמול ושלשום בכיכר השבת שבשכונת מאה שערים בירושלים במחאה על מעצרו של תלמיד ישיבה חרדי שנעצר עקב סירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס. המחאה שאורגנה על ידי ארגון 'גיבורי חיל' שמאגדת את בני היישוב הישן בירושלים המתנגדים לגיוס בני ישיבות, נמשכה כשלש שעות.

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד תמוז – שבת קודש

א. ודע דלא נחשב דברים הניכרים, אלא בדברים שהם מגיעות לגוף הסיפור וגם ראה הדברים הניכרים בעצמו. אבל אם אינם נגיעות ישירות לענין הסיפור או ששמען מפי אחרים אין זה נחשב כדברים הניכרים (הל' לשה"ר, כלל ז', סעיף י"א)ב. אין דברים הניכרים מועילים, אלא לענין להאמין בעצמו, אבל לילך ולספר הדברים אחר כך אסור לו, […]