מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ' אייר – שבת קודש

א. השי"ת הבדילנו מכל העמים ונתן לנו תורתו בשביל שיוכל להשפיע עלינו מטובו, ע"י שנקיים מצוותיו. (הקדמה)ב. שלא כמדת בשר ודם, שאם יתן לחבירו מתנה טובה, וחבירו אינו מתנהג בה כשורה, הוא מצפה שחברו יפקירה בכדי שיוכל הוא לזכות בה שוב. אבל הקב"ה העמיד לנו בזמן הבית נביאים שיחזירונו למוטב (הקדמה)ג. ומפני מה נחרב בית […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט אייר – יום שישי

א. אם לכלה יש חולי הגוף והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי שלא נגלה לכל, אין בזה איסור רכילות ואפי' אם אין הצד השני שואל אותו, אלא מגיע לספר הדברים מעצמו. ואם לא ידע הדבר מעצמו רק שמע מאחרים, אין לו לגלות כי אם באופן שהוא משער שהחתן לא יעשה דין מעצמו לבטל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ח אייר – יום חמישי

א. בשידוכין. אם הוא מכיר את המחותן שהוא מרמה בענייני הנדוניה והמזונות שהוא מתחייב, צריך להתיישב בדבר קודם שיגלה לחתן, וצריך לזה פרטים רבים. א. שידע בוודאות שהוא מרמה אותו, דאפי' אם עני הוא, פעמים רבות אנו רואים שאנשים כאלו משלמים התחייבויותיהם יותר מהעשירים. ב. שהחתן אילו היה נודע לו הדבר, לא היה מתרצה לשידוך. […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט אייר – יום רביעי

א. אם לחתן יש חולי הגוף והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי שלא נגלה לכל, אין בזה איסור רכילות ואפי' אם אין הצד השני שואל אותו, אלא מגיע לספר הדברים מעצמו. ויש לשים לב, כי אם הוא חלוש בטבעו אין זה בכלל חולי.  וצריך ליזהר שיתברר לו כל הפרטים הבאים א. שהדבר בכלל […]

מאבק חרדי נחוש נגד החוק המתגבש לגיוס חרדים: הערב עצרת מחאה אדירה בבני ברק בראשות גדולי התורה שליט"א

היהדות החרדית בארץ הקודש מתלכדת בימים אלו למאבק נחוש בגזירת השמד של גיוס בני ישיבות, זאת נוכח הכוונה להמשיך בימים אלו בגיבוש פשרות חדשות ומסוכנות לקיומו של עולם התורה. * ע"פ הוראת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, מתקיימים בימים אלו ביוזמת הוועדת להצלת עולם התורה עצרות וכינוסי מחאה והסברה ברחבי הארץ. הערב תתקיים עצרת מרכזית […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ז אייר – יום שלישי

א. אם רואה אחד שרוצה להשתדך עם אחד, והוא יודע שלחתן יש חסרונות עצומים, אך המחותן אינו מודע להם, ואילו היה מודע להם לא היה מתרצה לשידוך, יש לגלות לו, אך יד לידע שיש בזה הדין הרבה פרטים והם יתבארו בהמשך. ואפי' אם יתמלאו הפרטים אין מותר לגלות אלא קודם גמר השידוך אבל אחר שנשתדך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ו אייר – יום שני

א. "לפני עור לא תיתן מכשול", ואמרו חז"ל שלא לתן עצה שאינה הוגנת לו, ועל כן מאוד צריך ליזהר שלא לייעץ לראובן להשתתף עם שמעון אם הוא יודע שום ריעותא שיוכל להיות על ידי שותפותם, כגון מפני עניותו או שאיננו איש נאמן על כך. דאפילו באופנים שאסור לילך ולרגל על שמעון, היינו דוקא לילך ולהרע […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ד אייר – יום ראשון)

א. אם הוא רואה את ראובן רוצה להשתתף עם שמעון בענייני מסחרו, והוא מכיר את ראובן שאין חושש לממון אחרים מפני טבעו הרע, יזהיר מתחילה לשמעון שלא ישתתף עימו, אך צריך ליזהר מאוד שלא יחסרו בו הפרטים הבאים. א) שיתבונן מתחילה האם הדבר הוא אכן רע. ב) שלא יגדיל את הענין הרע יותר ממה שהוא. […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ג אייר – שבת קודש)

א. לפעמים קובע אדם לרכוש מחבירו סחורה מסוימת, ומבקשו לשמור לו על הסחורה עד שיביא הכסף, לבנתיים מגיע אדם שלישי ורוכש ממנו הסחורה. כשיבוא לאחר מכן הלקוח הראשון אסור לו לגלות לו שם הלקוח השני, אפילו אם ירצה המוכר להמשיך העוולה עליו, ולומר אני הוא ששגגתי בענין הזה, כי הוא לא ידע שסיכמת עימי לרכוש […]

על רקע המגעים לקראת חקיקת חוק גיוס חדש: במוצאי שבת עצרת זעקה בירושלים; גדולי התורה במכתב נוקב "נעמוד על נפשנו"

על רקע המגעים לקראת חקיקת חוק גיוס חרדים חדש, ומחשש כי החוק שיחוקק יכלול מכסות ויעדים מקרב בני הישיבות צפוי להתקיים במוצאי שבת עצרת תפילה וזעקה, באולמי תמיר בירושלים "למחות ולזעוק כנגד הגזירה הנוראה המתרגשת ובאה עלינו, פן יאמרו ספו גודרי גדר ועומד בפרץ אין". ישאו דברי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן […]