מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ז אדר ב' – שבת קודש

א. איסור סיפור לשון הרע הוא בין אם המספר איש או אשה, ובין אם הוא קרוב או רחוק למי שמספר עליו, אע"פ שפעמים לא יקפיד האיש שנאמר הגנות עליו מפני הקורבה שביניהם. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף א') ב. אם אין כוונתו בסיפורו לגנותו אלא מפני קנאת האמת, מ"מ אם טעה במה שמיהר להחליטו לכף […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ו אדר ב' – יום שישי – פורים שמוקפים

א. אם אחד בא לבית דין לצעוק לפניהם על דבר גניבה שנגנב לו, ויש לו דברים הניכרים שפלוני הגנב, וגם בית דין בעצמם רואים הדברים הנכרים או שעדים העידו בפניהם דברים הנכרים, רשאים בית דין בהוראת שעה להכותו כדי שיודה בגניבתו. אבל ליחיד, או אפילו לבית דין שלא נתברר להם הדברים הנכרים כי אם על […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ד אדר ב' – יום חמישי – פורים דפרזים

א. ודע דלא נחשב דברים הניכרים, אלא בדברים שהם מגיעות לגוף הסיפור וגם ראה הדברים הניכרים בעצמו. אבל אם אינם נגיעות ישירות לענין הסיפור או ששמען מפי אחרים אין זה נחשב כדברים הניכרים (הל' לשה"ר, כלל ז', סעיף י"א) ב. אין דברים הניכרים מועילים, אלא לענין להאמין בעצמו, אבל לילך ולספר הדברים אחר כך אסור […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ג אדר ב' – יום רביעי

א. אם שומע סיפור גנאי על חבירו, ויש לו דברים הניכרים שהסיפור אמת, אולם יש בענין לשופטו לצד הזכות (או אם מדובר בעניני שלילת המעלות כמיעוט חכמתו וכו'), לא שייך בזה דברים הניכרים, וחייב לדונו לכף זכות. אולם אם מדובר בדבר שאין למצוא צד זכות לעושק מותר לו להאמין ולקבל את סיפור הגנאי. אולם צריך […]

בגלל משרד הבריאות: בפסח הקרוב לא יימכר חלב 1% שומן כשר לפסח

משרד הבריאות הודיע למחלבות כי הוא לא יאפשר חריגה מהתקן המחייב הוספה של ויטמין A לחלב לשתייה שמכיל עד 1% שומן. זאת, למרות הודעת המחלבות שאין ברשותן ויטמין A כשר לפסח. המשמעות היא שלכל אורך החג לא יימכר חלב מסוג זה מכל החברות (וואלה)

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ב אדר ב' – יום שלישי

א. אם מי שסיפר את דברי הגנאי סיפר אותם לפי תומו, בדבר שהוא לתועלת למנוע נזק מחבירו או בדבר שנתפרסם איסורו ברבים (וק"ו בדבר שניתן לדונו לכף זכות או בעניין שלילת המעלות, יש ליזהר שלא לקבל הימנו ולהחליט בלבו לגנאי על חבירו, וכל שכל שאסור לילך ולספר הדברים לאחרים או לבזותו בדברים, וקל וחומר שאסור […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"א אדר ב' – יום שני

א. האיסור להאמין ללשון הרע הוא אפילו אם שמע הדברים מאדם שנאמן עליו כשתי עדים בפני בית דין. ועל כן, אם הלשון הרע הוא בדבר שאין איסורו ברבים, וכוונת המספר הוא רק כדי לקנא לאמת ולעזור לאשר אשם לו, א"פ שמותר לספר ולקבל עצם הדברים (כיון דהמספר נאמן עליו כשתי עדים) מכל מקום, כיון שאפשר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י' אדר ב' – יום ראשון

א. אין איסור לקבל ולהאמין על לשון הרע שנאמר על אדם שנתחזק מכבר (לפני הסיפור הנוכחי שהוא שומע עליו) לאדם רשע, מפני שעבר בשאט נפש על איסורים הידועים לכל ישראל שהוא איסור כניאוף וכיוצא בזה. ולא מיבעי אם הסיפור הנוכחי הוא על דבר שידוע לנו כבר מהעבר שהתפקר בו שמותר להאמין אחרי שכבר נתחזק עד […]

שוב: מיצג של בובת המן נתלתה בשכונת מאה שערים לקראת חג הפורים; המשטרה פתחה בחקירה

בחוגים מסוימים בעדה החרדית יש שנוהגים לתלות בפורים מיצג של בובת המן הרשע תלויה. מיצג דומה נתלה בסוף השבוע בשכונת מאה שערים בירושלים, כשלפי המיצג המן הרשע התחפש לחייל שניסה להתחזות לחרדי. כוחות משטרה וכיבוי אש הגיעו למקום והורידו את המיצג. המשטרה טוענת כי היא תפעל בנחישות ובכלל האמצעים לאתר את אלו אשר תלו את […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט' אדר ב' – שבת קודש

א. גם אם שמע דברי הלשון הרע מפי שני עדים (שלא בפני בית דין), אסור להאמינם, ואפילו אם מדובר באופן שמותר להם לספר הדברים (וכגון שלפי הסיפור מיירי באדם שיצא מכלל ישראל, או באופן שיש מזה תועלת להבא, למנוע ממנו נזק), אבל לחוש מותר אפילו לא שמע רק מאחד. (הל' לשה"ר, כלל ז', סעיף ג') […]