מבזקים

אלול בכלא הצבאי: אסיר עולם התורה האברך הרב מאיר בלוי הושלך לבידוד בכלא הצבאי למשך 55 יום

ניסיונות הכפיה החילוניים נמשכים:  אתמול התקבלה בבית המשפט הצבאי ביפו ההחלטה בעניינו של אסיר עולם התורה בן העליה האברך החשוב הרב מאיר בלוי שליט"א שנעצר והושלך לכלא הצבאי בגין התנגדותו לגיוס חרדים, וסירובו לשתף פעולה עם חוק הגיוס. בהחלטתו קצב בית המשפט את עונשו של הרב בלוי ל-55 ימי מאסר, לעומת 150 יום אותם דרשה […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם חבירו מספר לו דברי שקר ואינו מונעו נכלל  באיסור דמדבר שקר תרחק, שבשתיקתו גורם לחבירו לחשוב שהוא נהנה בסיפוריו והוא מוסיף לומר שקר. אבל אם הוא שומע איך אחד מספר דברי שקר לאדם שלישי ואינו מונע אותו, אינו עובר אלא על מצוות עשה דהוכחה. (כלל א', סעיף ב', ס"ק כ"א-כ"ב, וד"ה שתיקתו).

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ' מנחם אב- יום רביעי)

א. איסור רכילות הוא אפילו אין בכוונתו ברכילותו להכניס שנאה בלבו על אותו פלוני. ואפילו אם גם לפי דעתו של הרוכל כדין עשה אותו פלוני. וכגון ששמעון מוכיח לראובן על מה שעשה לו ענין פלוני ופלוני, וראובן מתנצל עצמו שהדין עמו, והראיה שגם יהודה אמר עליו כן, אפילו הכי נחשב לרוכל אם הוא משער שעל […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ט מנחם אב – יום שלישי)

א. אסור לספר רכילות על חבירו, והמספר עובר בלא תעשה שנאמר 'לא תלך רכיל בעמך', ועון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות בישראל. לאו זה שהזכרנו הוא מה שכתבתו התורה מפורש לאיסור זה, אבל ישנם עוד הרבה לאוין ועשים אחרים, שהוא עובר עליהם על ידי סיפור רכילות (הל' רכילות, כלל א, סעיף א)ב. איזהו רכיל? […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. באיסור שקר, הוזהרנו לא רק על השקר עצמו, אלא נצטוינו גם להתרחק מן השקר, לשים לב בכל ענייניו שלא יבואו חלילה לידי שקר. ומ"מ אם הוא דבר רחוק שיסתבב מזה שקר אין בזה איסור, אמנם אין למהר לומר על כל דבר שהוא רחוק מהשקר. (כלל א', סעיף ב', וד"ה שיכול להיות)ב. כאשר רואה את […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י' אב – יום ראשון)

א. לשון הרע לתועלת, היינו שעל ידי סיפור הדברים יוכלו השומעים לעזור לנגזל, לנעשק ומתבייש בענינם. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ד')ב. אם מתכוון שיתרחקו בני אדם מדרך רשע כשישמעו שהבריות מגנות פועלי און, אולי הוא בעצמו ישוב על ידי זה מדרכיו הרעים ויתקן מעשיו כשישמע שהבריות מגנות אותו עבור זה, גם זה לתועלת ייחשב, […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ט' אב – שבת קודש)

א. אם רואה את חבריו עושה עוולה לחבירו, אך הוא עצמו ג"כ נגוע באותו החטא, הרי זה אסור לפרסם את הדברים, כי איש כזה אין כוונתו בגלותו מסתריו לטובה וליראה, כי אם לשמוח לאיד ולבזותו בזה. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ג')

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ח' אב – יום שישי)

א. אם ראה אדם שעשה עוולה לחבירו (וכגון שגזלו, עשקו, הזיקו, ביישו, או ציערו), וידוע לו בבירור שלא השיב הגזילה ולא פייסו, מותר לו לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו (ואפילו הנגזל והניזק אינם יודעים מזה), אולם יזהר שלא יחסרו שבעת הפרטים הבאים: (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף א')ב. א. שיידע הענין […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ז' אב – יום חמישי)

א. אם שמע את בנו ובתו הקטנים שהם מדברים לשון הרע, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו') ב. באומר לחבירו איזה דבר, אסור לחבר ללכת לספר את הדברים לאחרים (למרות שאין בדברים גנאי), אלא אם כן נתן לו רשות לספרם. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו')

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם סיכם עם חבירו שימכור לו חפץ במחיר מסויים, מאחר וחשב שהמחיר הוא פחות ממה שהוא, מותר לו לחזור בו  לכתחילה. ואפילו אמר בפיו שיתן בכך וכך. (כלל א', סעיף א', ס"ק י"ג) ב. אם גמר בדעתו בליבו למכור לחברו החפץ בסכום מסויים, אולם חבירו חשב שאינו מעוניין למכור לו בסכום זה ובשל כך […]