מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – ח' ניסן – שבת קודש

א. אם נעשה דבר שלא כהוגן ובא ראובן ושאל לשמעון, מי עשה את הדבר הזה? והוא מבין שראובן חושדו בזה, אף על פי כן אסור לו לגלות מי עשה הדבר (ואפי' ראה בעצמו), אלא ישיב אני לא עשיתי את הדבר (אם לא שהוא דבר שאפילו לא היה שואלו או חושדו כלל גם כן היה צריך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ז' ניסן – יום שישי

א. גם כשנצרך לספר לשון הרע, עליו להזהר מאוד באיזה אופן לספר הדברים, הן בפרט שיתברר לו כי הדבר בגדר גזל והזק והונאת דברים וכיוצא בזה, והן בכך שיהי כל הסיפור אמת ללא כל תערובת של שקר וללא גוזמא כלל, ושיכוון לתועלת. ונאמר מוות וחיים ביד הלשון. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ט"ו) ב. טעות […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' ניסן – יום חמישי

א. לסיכומן של דברים, אם נצרך לספר לשון הרע בגין עוולה שעשה אדם לחבירו, עליו להיזהר בשמירה יתירה שלא יחסרו בו הפרטים הבאים, כי אם לא יזהר בקל יוכל להלכד בפח היצר ולהיות מבעלי לשון הרע דאורייתא. ואלו הן: 1. שיידע הענין מידיעה עצמית (ולא ע"י שמועה). שהגם שבאמת היה לו הזק בכניניו, מי יודע […]

שַׁאֲלִי שְׂרוּפָה בָּאֵשׁ | אסון נורא: שמונה ספרי תורה היו למאכולת אש בשריפת בית כנסת בטבריה

אבל כבד ירד אתמול (שלישי) בשעות הערב על עיה"ק טבריה בפרט ועל העולם היהודי בכלל, עם היוודע תוצאותיה הטראגיות של השריפה שפרצה בשעות אחר הצהריים בבית הכנסת "משכן שלום" של התימנים בשיכון א' בטבריה כששמונה ספרי תורה היו רח"ל למאכולת אש שפרצה במקדש ה', ועוד מספר ספרי תורה ניזוקו קשות.

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' ניסן – יום רביעי

א. אם הוא משער שעל ידי שיספר לאנשים איך שפלוני הצר לו, תוכל לבוא תועלת על להבא, וכגון שישיב לו הגזילה, או שימנעוהו מלהצר לו ולהזיק לו מותר לספר הדבר לבני אדם אף שעל ידי הסיפור יתבזה חבירו לפני השומעים, כיון דאין כוונת המספר לזה רק רוצה לשמור על עצמו שלא יהיה ממנו נזק בענין […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' ניסן – יום שלישי

א. למרות שהתרנו לספר לשון הרע על חברו (בכפוף לשבעה תנאים) אם רואה שהוא הזיק וציער לחבירו, מ"מ יזהר שלא להתיר לעצמו לספר לאחרים איך פלוני פגע בו או עשקו וכל כהאי גוונא, ואפילו הוא יודע בעצמו שאינו משקר בסיפור הזה (אא"כ מדובר בתועלת ממשית וכפי שיבואר להלן), ואפילו אם יצטרפו לזה כל שאר פרטי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' ניסן – יום שני

אם הוא מוחזק שלא ישא פני איש, וכן כי אינו מדבר אלא אמת, מותר לספר לאנשים דבר עולה שעושה אדם לחבירו, ויודע בו שלא יקבל תוכחתו אפילו שלא בפני שלשה, כי לא יחשדוהו לחונף או שקרן. אולם עדיין צריך ליזהר מאוד שלא יחסרו בזה שאר הפרטים, כי לא חסרנו בו כי אם הפרט של אפי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' ניסן – יום ראשון

א. גם במקום שהותר לספר לשון הרע על אדם שעשה עוול לחבירו ובכפוף לכל התנאים הנדרשים. אסור לשומעים לקבל את הדברים לאמת מוחלטת, מאחר וייתכן וחסר פרט אחד בסיפור אשר על ידו ישתנה הסיפור. אלא יראו לחקור אחר הדבר אם אמת הוא, ואם נכונים הדברים יוכיחו את האיש ההוא שמספרים עליו את הדברים הרעים ואולי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' ניסן – שבת קודש

א. אם רואה שאחד מספר לשון הרע על חבירו, גם זה בכלל העוונות שבין אדם לחבירו שמותר לספר עליו לשון הרע בכדי להציל נפש הנידון מצער הכלימה, אולם צריך שיושלמו בו התנאים הבאים:. א. שידע בבירור שסיפר לשון הרע (ולא ע"פ השמועה). ב. שיתבונן היטב מן הדין שהוא בכלל לשון הרע. ג. שלא יגדיל העוולה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט אדר ב' – יום שישי

א. לשון הרע לתועלת, היינו שעל ידי סיפור הדברים יוכלו השומעים לעזור לנגזל, לנעשק ומתבייש בענינם. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ד') ב. אם מתכוון שיתרחקו בני אדם מדרך רשע כשישמעו שהבריות מגנות פועלי און, אולי הוא בעצמו ישוב על ידי זה מדרכיו הרעים ויתקן מעשיו כשישמע שהבריות מגנות אותו עבור זה, גם זה לתועלת […]