מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד אייר – יום רביעי

א. בכדי להסיר המכשלה הגדולה נתחבר ספר 'חפץ חיים' בשני חלקים. א. הלכות לשון הרע. ב. הלכות רכילות. ומתכונת הספר מחולקת גם לשני חלקים, הפנים: 'מקור החיים' והוא ההלכה היוצאת בקיצור אחר ברור כל הדברים. ומסביבו ביאור שנקרא 'באר מים חיים' ובו מבוארים מקור הדינים בהרחבה, ובו נתברר שספר חפץ חיים לא נתחבר על פי […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג אייר – יום שלישי

א. והסיבה שנעשה הלכות לשון הרע להפקר, הוא בשל חסרון ידיעת ההלכות, כשההמון אינם יודעים כי לשון הרע הוא אפי' על אמת. והלומדים שיודעים דין זה מפתים ייצרם לומר שאין דבר זה נכנס בכלל לשון הרע, או שעל אדם כזה לא צוותה התורה באיסור לשון הרע. (הקדמה)ב. ולפעמים מרמה היצר את האדם בהיפך שמחמיר עליו […]

מתווה הגיוס של הליכוד: החרדים יחויבו במכסות ויעדים לצבא; אם לא יסופקו מספיק ראשים יוטלו סנקציות נגד החרדים

במסגרת המגעים להרכבת הממשלה, חשפו בליכוד את חוק גיוס החרדים אותם ברצונם לקדם, מדובר בחוק שמתבסס על חוק הגיוס שאושר בקריאה ראשונה בקדנציה הקודמת, והוא כולל מכסות ויעדים אותם אמורים במגזר החרדי לספק לצבא. ע"פ המתווה של הליכוד, היקף המכסות והיעדים יישארו כפי שהם בהצעת החוק של משרד הביטחון, דהיינו שבתוך עשור 60% מבני כל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב אייר – יום שני

א. הטעם שהחמירה התורה כל כך בלשון הרע, לפי שהוא מעורר את המקטרג הגדול על כלל ישראל, שישנו רוח טומאה אחד השורה על לשון הרע שבני אדם מדברים, ועולה למעלה וגורם לחרב והרג בעולם. (הקדמה)ב. והרוחות הטמאות תופסות את אותם דברי לשון הרע, וכאשר לאחר מכן מוציא האדם דברי קדושה מפיו, מקדימים הרוחות הטמאות, תופסות […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"א אייר – יום ראשון

א. מאחר שעיקר סיבת גלותנו הוא מפני חטא הלשון, אם כן כל כמה שלא נראה לתקן זה החטא, איך תוכל להיות גאולה, כיון שזה החטא פגם כל כך שעל ידי זה גלינו מארצנו, על אחת כמה וכמה שאינו מניחנו לבוא לארצנו. (הקדמה)ב. אמרו חז"ל, דגודל עוון לשון הרע הוא עד אין שיעור, עד שאמרו עליו […]

ראש ישיבת ליקווד, הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר שליט"א: עצם זה שהם גוזרים על הציבור להעמיד 'מכסות', זה לבד מוכיח שזו גזירה על הדת; פשוט שגם מי שלא לומד בישיבה אסור לו להתגייס לצבא

על רקע כוונת הממשלה לחוקק חוק חדש לגיוס חרדים לצבא, התכנסו בליל שישי האחרון המונים מבני היהדות הנאמנה בעיר התורה ליקווד שבארה"ב לכינוס חירום ותפילה וזעקה באולם שע"י הישיבה לצעירים בעיר. את משא העצרת נשא ראש ישיבת ליקווד וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב הגאון הגדול רבי מלכיאל קוטלר שליט"א שאמר בדבריו כי "הצרה העומדת בפנינו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ' אייר – שבת קודש

א. השי"ת הבדילנו מכל העמים ונתן לנו תורתו בשביל שיוכל להשפיע עלינו מטובו, ע"י שנקיים מצוותיו. (הקדמה)ב. שלא כמדת בשר ודם, שאם יתן לחבירו מתנה טובה, וחבירו אינו מתנהג בה כשורה, הוא מצפה שחברו יפקירה בכדי שיוכל הוא לזכות בה שוב. אבל הקב"ה העמיד לנו בזמן הבית נביאים שיחזירונו למוטב (הקדמה)ג. ומפני מה נחרב בית […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט אייר – יום שישי

א. אם לכלה יש חולי הגוף והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי שלא נגלה לכל, אין בזה איסור רכילות ואפי' אם אין הצד השני שואל אותו, אלא מגיע לספר הדברים מעצמו. ואם לא ידע הדבר מעצמו רק שמע מאחרים, אין לו לגלות כי אם באופן שהוא משער שהחתן לא יעשה דין מעצמו לבטל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ח אייר – יום חמישי

א. בשידוכין. אם הוא מכיר את המחותן שהוא מרמה בענייני הנדוניה והמזונות שהוא מתחייב, צריך להתיישב בדבר קודם שיגלה לחתן, וצריך לזה פרטים רבים. א. שידע בוודאות שהוא מרמה אותו, דאפי' אם עני הוא, פעמים רבות אנו רואים שאנשים כאלו משלמים התחייבויותיהם יותר מהעשירים. ב. שהחתן אילו היה נודע לו הדבר, לא היה מתרצה לשידוך. […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט אייר – יום רביעי

א. אם לחתן יש חולי הגוף והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי שלא נגלה לכל, אין בזה איסור רכילות ואפי' אם אין הצד השני שואל אותו, אלא מגיע לספר הדברים מעצמו. ויש לשים לב, כי אם הוא חלוש בטבעו אין זה בכלל חולי.  וצריך ליזהר שיתברר לו כל הפרטים הבאים א. שהדבר בכלל […]