מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח אדר ב' – יום חמישי

א. אם רואה את חבריו עושה עוולה לחבירו, אך הוא עצמו ג"כ נגוע באותו החטא, הרי זה אסור לפרסם את הדברים, כי איש כזה אין כוונתו בגלותו מסתריו לטובה וליראה, כי אם לשמוח לאיד ולבזותו בזה. (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף ג')

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז אדר ב' – יום רביעי

א. אם ראה אדם שעשה עוולה לחבירו (וכגון שגזלו, עשקו, הזיקו, ביישו, או ציערו), וידוע לו בבירור שלא השיב הגזילה ולא פייסו, מותר לו לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו (ואפילו הנגזל והניזק אינם יודעים מזה), אולם יזהר שלא יחסרו שבעת הפרטים הבאים: (הל' לשה"ר, כלל י', סעיף א') ב. א. שיידע […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו אדר ב' – יום שלישי

א. אם שמע את בנו ובתו הקטנים שהם מדברים לשון הרע, מצוה לגעור בהם ולהפרישם מזה. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו') ב. באומר לחבירו איזה דבר, אסור לחבר ללכת לספר את הדברים לאחרים (למרות שאין בדברים גנאי), אלא אם כן נתן לו רשות לספרם. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף ו')

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה אדר ב' – יום שני

א. יש לו לאדם להיזהר שלא לשבח את חבירו בדבר שיבוא לו בגלל זה הפסד, וכגון לומר שהוא גומל טובה באכילה ובשטיה וטרחה מרובה לאורחיו, ועי"ז יתלקטו אליו אנשים ריקים שיכלו ממונו. וכן אם השיג הלואה מחבירו ומפרסם את גודל טובתו מצוי שיתקבצו אליו אנשים רעים ואינו יכול להשתמט מהם (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד אדר ב' – יום ראשון

א. אסור לומר דבר שיגרום שידברו לשון הרע על חבירו, וכגון שאומר "מי היה אומר על פלוני שיהיה כמו שהוא עכשיו", או שאומר "שתקו מפלוני, איני רוצה להודיע מה אירע ומה אירע", והוא בכלל אבק לשון הרע. (הל' לשה"ר, כלל ט', סעיף א') ב. וכן המספר בשבחו של חבירו בפני שונאיו שגורם להם לספר בגנותו, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג אדר ב' – שבת קודש

א. אסור לקבל לשון הרע על שום אדם מישראל (והיינו להאמין שהסיפור אמת), חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו שיצאו מכלל עמיתך. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ג) ב. בעלי המחלוקת, גם באופן שמותר לספר עליהם דברי גנאי (וכגון שע"י שיגלה לפני אנשים את גודל תרמיתם בזה הענין ויראו שאין הדין עמם ומתוך זה תושבת […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב אדר ב' – יום שישי

א. איסור לשון הרע, הוא אפילו אם מספר את דברי הגנאי בפני חבירו ישראל, אבל אם הולך לספר הדברים בפני גוי, עוונו חמור יותר, שמבד שהוא מבזה את ישראל חבירו ומחלל את השם, הרי שהרעה שגורם לחבירו גדולה יותר שהרי הגוי יאמין בהחלטה מיד לדבריו ויפרסמם בפני כל. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ב) ב. […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"א אדר ב' – יום חמישי

א. איסור סיפור לשון הרע הוא בין אם מספר לאנשים אחרים קרובים או רחוקים (של המספר), ובין אם מספר לאשתו. (הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף ט') ב. אם מספר לאשתו או לשותפו מפני התועלת שתהיה מזה על להבא וכגון שמזהירה שלא ליתן להם דברים בהקפה מאחר ויהיה קשה אחר כך להוציא מהם, ומספר לה את […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ' אדר ב' – יום רביעי

א. אסור לספר לשון הרע על בעלי המחלוקת אלא אם כן, הוא רואה שעל ידי שיגלה לפני אנשים גודל תרמיתם בזה המחלוקת תושבת המחלוקת, אבל בלאו הכי אסור. וכן אם יכול להשקיט המריבה שלא ע"י לשון הרע וכגון שיוכיח אותם ג"כ אסור לספר עליהם אם לא שהוא חושש שעל ידי כך שידעו בעלי המחלוקת שאין […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט אדר ב' – יום שלישי

א. גם אם לא הגיע לגדר של אפיקורס, אולם הוחזק בעיר לרשע מפני שעבר על דברים שנתפשט ידיעת איסורן בישראל, מותר לספר בגנותו, אולם עליו להקפיד שיכוון לתועלת, דהיינו שיתרחקו מדרכיו או שהוא יחזור בתשובה, אבל לא יתכוון ליהנות מהפגם ההוא, או משום ששונאו. שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. ושיפרסם הדברים בגלוי, ולא שיפרסם […]