מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ט תמוז – יום שני

א. גם אם שמע דברי הלשון הרע מפי שני עדים (שלא בפני בית דין), אסור להאמינם, ואפילו אם מדובר באופן שמותר להם לספר הדברים (וכגון שלפי הסיפור מיירי באדם שיצא מכלל ישראל, או באופן שיש מזה תועלת להבא, למנוע ממנו נזק), אבל לחוש מותר אפילו לא שמע רק מאחד. (הל' לשה"ר, כלל ז', סעיף ג')ב. […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ח תמוז – יום ראשון

א. איסור קבלת לשון הרע הוא אפי' מספר הדברים בפרסום בפני הרבה אנשים. (הל' לשה"ר, כלל ז', סעיף א') ב. אסור להאמין ללשון הרע, אפי' מספר הדברים בפני המסופר (וכ"ש כשלא מספר בפניו, אלא טוען שהיה מספר הדברים אפילו בפניו). ואפי' המסופר שותק בשעה ששומע דברי הגנות, ואפילו טבעו תמיד שלא לשתוק כשאומרים לו דבר […]

על רקע לא ידוע: ראש המדור האחראי על לגיוס חרדים לצבא – הודח מתפקידו

אירוע חריג במנהלת הצבאית האחראית לגייס חרדים לצבא: ראש המדור לגיוס חרדים הודח מתפקידו, והועבר לתפקיד אחר במדור, תפקיד שעדיין אינו מוגדר. לטענת גורמים בצבא הדחתו בשל טעמים פיקודיים. * במקביל, במהלך אחד מדיוני ההוכחות שהתקיים בשבועות האחרונים בבית המשפט הצבאי ביפו בעניינו של אסיר עולם התורה הרב מאיר בלוי שנעצר עקב התנגדותו לגיוס חרדים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ז תמוז – שבת קודש

א. אף אם נאמרו דברי הגנאי על ידי עד אחד בפני בית דין אין להאמינם. ויותר מזה שאפילו רק לשנוא את המסופר בלב עבור זה אסור. ואע"פ שהותר לו לחוש לדברים לענין לשמור על עצמו מהנידון, אבל חס ושלום לעשות למסופר שום מעשה, היזק או ביוש. (הל' לשה"ר, כלל ו', סעיף י"א)ב. מה שאמרנו שמותר […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ז תמוז – יום שישי

א. האיסור לקבל גנות על חבירו, הוא גם אם מספר עליו מעשה אבותיו או בדברים שעשה בעבר שלא כהוגן, והוא מתנהג כעת כשורה, וכן במיעוט חכמתו וכדומה. ואפילו השומע יודע שהדברים אמת. והוא מאחר והלא באמת אין כעת שום תביעה כלפי המסופר. והמספר רצונו בהציעו גודל העוולות האלו כדי שיוסכם לגנאי ולבזיון לפני השומעים, וא"כ […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט"ו תמוז – יום חמישי

א. אם שמע דברי גנאי על חבירו (והוא איש בינוני, אשר יזהר מן החטא ופעמים יכשל בו, וכ"ש אם הוא איש ירא אלוקים), אך יש לצדד בהם לטובה ולרעה, אסור להאמין לדברי הגנאי, אלא יש לו לדון אותו לכף זכות. ואם הוא מסכים למספר בגנותו אפילו יודע שהמעשה אמת, לא די שעובר על בצדק תשפוט […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ד תמוז – יום רביעי

א. אם הלך לישב עם אנשים בכדי לאכול ולשתות, או לשוחח עמהם דברים המותרים, ולא היה יודע כי בכוונתם לשוחח דברי לשון הרע וליצנות, וכעת החלו לדבר דברים האסורים חייב להוכיחם, ואם אינו מוכיחם נתפס בעוונם. אולם אם תוכחתו תפעל ההיפך שיוסיפו לגנות המסופר עוד יותר, אסור להוכיחם אלא יעשה כדלהלן: (הל' לשה"ר, כלל ו', […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – י"ג תמוז – יום שלישי

א. אם בא אדם לספר לו על חבירו, והוא מבין שרוצה לספר עליו דברי גנות, ישאלנו מתחילה אם העניין שרוצה לספר נוגע לו להבא, או שיוכל לתקן את הדבר בהוכחה וכיוצ"ב, אם  ישיבנו כי הדבר נוגע לו להבא, מותר לו לשמוע למיחש בלבד, אך לא יאמין לדברים. ואם ישיבנו שאין הדבר נוגע לו להבא, או […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"ב תמוז – יום שני)

 א. איסור גמור מן התורה לקבל לשון הרע, ולהאמין שהדברים אמת כי על ידי זה יבוזה בעיניו מי שנאמר עליו. ואם מוצא צד זכות על המסופר, וכגון שנוכל לומר שהדברים אמת, או שלא ידע האיסור וכדומה מוטב, ואם לא מוצא צד זכות, מצווה הוא להרחיק את דברי המספר ולחשוב ששקר דיבר על פלוני. ואמרו חז"ל […]

חפץ חיים (הלימוד היומי – י"א תמוז – יום ראשון)

א. אסור לספר לשון הרע גם על חפציו של אדם, וכגון שחנווני מוציא דיבה על נכסי חנווני אחר, וזו היא לשון הרע מדאורייתא. ואם הוא אמת ומכווין לתועלת שלא ירמה בני אדם, יבואר דינו בהלכות רכילות כלל ט' (הל' לשה"ר, כלל ה', סעיף ז') ב. איסור סיפור לשון הרע הוא אפילו ביחידי וכ"ש בשניים, שאז […]