מבזקים

גדולי התורה מבהירים: כל המוסדות על טהרת הקודש ימשיכו לפעול כמתכונתם, ולא יהיו כפופים לשלטון בכי הוא זה

מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, פרסמו קריאה מיוחדת לחיזוק מוסדות החינוך שעל טהרת הקודש ללא תלות תקציבית מיוחדת, בו הם מבהירים כי "כל התלמודי תורה ובתי יעקב שהוקמו לשמר את פך השמן הטהור של חינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקודש יתנזרו מלקיחת כל תקציב ממשרדי הממשלה השונים המתערבים בעניני החינוך הטהור, ימשיכו בדרך זו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ט' אייר – יום שלישי

א. אסור לגלות לחבירו מה שאחד גזלו, הזיקו או עשה לו שום רעה, אלא אם כן הוכיחו מקודם, וגם יושלמו בו התנאים הבאים:. א. שידע בבירור שגזלו (ולא ע"פ השמועה). ב. שיתבונן היטב מן הדין שהוא בכלל גזל. ג. שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. ד. שיכוון לתועלת ולא מצד שנאה. ה. אם יכול לסבב […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ח' אייר – יום שני

א. מה שהזכרנו שאם אחד רואה שחבירו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, ועל ידי השותפות יסובב לו עלי ידי זה ענין רע צריך לגלות לאותו האדם כדי להצילו מן הענין הרע (בכפוף לחמשה תנאים), היינו דוקא אם עדיין לא גמרו העיסקה ביניהם. אבל אם כבר גמרו העיסקה ביניהם, אסור לו לספר לו אם הוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ז' אייר – יום ראשון

א. אם שמע לאחד שאומר כי בכוונתו לפגוע בפלוני במקום פלוני, והאיש המאיים מוחזק זה מכבר שהוא מתכוון למה שהוא מדבר ולא מגזם סתם, ובודאי בכוונתו לעשות כן – צריך להוכיחו, ואם לא יקבל תוכחתו צריך לילך למאוים ולהזהירו על כך, אולי יוכל להזה ממנו בכדי שלא יגיע לו הביוש או ההיזק. אולם צריך לעמוד […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ו' אייר – שבת קודש

א. אם אחד רואה שחבירו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, ועל ידי השותפות יסובב לו עלי ידי זה ענין רק  צריך לגלות לאותו האדם כדי להצילו מן הענין הרע, אך בכפוף לחמשה תנאים. 1) שיתבונן מתחילה האם הדבר הוא אכן רע. 2) שלא יגדיל את הענין הרע יותר ממה שהוא. 3) שיכוון רק לתועלת, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ה' אייר – יום שישי

א. אם מה שמספר לחבירו שפלוני אמר עליו אינו דבר גנאי, אבל דרך בני אדם להקפיד קצת כשאומרים לו בפניו, הרי זה בכלל אבק רכילות. (הלכות רכילות כלל ח' סעיף ד') ב. חייב אדם להסתיר את הסוד אשר יגלה לו חבירו דרך סתר, אפילו אין בגילו הסוד ענין רכילות. ודבר זה חמור הרבה יותר מסתם […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ד' אייר – יום חמישי

א. אסור לספר לחבירו איך שמדברי פלוני נרמז עליו שלא כהוגן, וכגון המספר לחברו איך ששאלו מאחד אודותיו והשיב על זה "שתקו, איני רוצה להודיע מה אירע ומה יהיה" וכיו"ב, והוא אבק רכילות ואפשר אף דהוא בכלל רוכל ממש (הל' רכילות, כלל ח' סעיף א') ב. המספר בשבחו של חבירו במקום שיכול להעלות בלב חבירו […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' אייר – יום רביעי

א. אסור לקבל רכילות על שום אדם מישראל (והיינו להאמין שהסיפור אמת), חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו שיצאו מכלל עמיתך. (הל' רכילות, כלל ח' סעיף ה'. הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ג) ב. אסור לשמוע רכילות אפילו מאביו ואמו ואנשי ביתו. ואם רואה אותם מספרים רכילות, לבד שמוזהר שלא לקבל דבריהם, צריך ג"כ למנוע […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' אייר – יום שלישי

א. איסור רכילות הוא אפילו אם מספר הדברים לקרובי משפחות של מי שדובר עליו, כי בודאי ירע בעיניהם וינקטו בלבם עבור זה על אותו פלוני, ולכן אפילו אם הזהירם שלא יוודע מהם דבר, בכלל רכילות הוא (הל' רכילות, כלל ז', סעיף ג')  ב. איסור רכילות הוא בין אם מספר הדברים בפני ישראל, או שמספר הדברים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' אייר – יום שני

א. איסור רכילות הוא אפילו על עם הארץ, וכ"ש על תלמידי חכמים, כי ידוע הוא שלא יתפעל אדם כל כך כשאחד מעמי הארץ גנה אותו או עשה לו שום עולה, אבל אם יספר שתלמיד חכם גינה אותו בודאי תכנס שנאה בליבו. (הל' רכילות, כלל ז', סעיף ב')