מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – ל' ניסן – יום ראשון

א. בין איש ובין אישה אסורים בסיפור רכילות, וגם אין חילוק אם על מי שמספרים עליו הוא איש או אשה, גדול או קטן. (הל' רכילות, כלל ז', סעיף א') ב. אם שמע לאחד שדיבר דברי גנאי על אביו ואמו, או על רבו, ומחמת שמצר לו מאוד על כבודם גילה להם הדבר, ג"כ בכלל רכילות הוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט ניסן – שבת קודש

א. יש הטועים לחשוב שאם אחד הלשין על חבירו, מותר הוא גם כן אחר כך להלשינו, והדבר טעות הוא. דדין זה לא נאמר אלא אם על ידי המלשינות השניה תהיה תועלת על להבא שהכנדו לא יחזור וילשינו עוד, וגם אי אפשר להציל עצמו בדרך אחרת, אבל אם הוא עושה זה בתור נקמה בודאי איסור גמור […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח ניסן – יום שישי

א. אסור לשמוע דברי רכילות, אפילו אם המספר מסיח את הדברים לפי תומו. ומשיח לפי תומו היינו שאין כוונתו בסיפורו לגנותו או לעורר מדנים על חבירו וכן שלא היו מדברים מתחילה אודות זה האיש (שסופר עליו) בין לשבח ובין לגנאי, וכן שאין שם אמתלא שנתכווין לדבר אחר, או להטיל אימה על אחרים, או לכבד את […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז ניסן – יום חמישי

א. הסכימו הפוסקים, דבזמן הזה, אין לו לאדם לומר שפלוני נאמן עליו כשני עדים בבית דין שלא משקרים, ועל כן בכל מקרה אסור לו להאמין לדברים, ורק לחוש מותר כשנוגע על להבא. ועוד כי מלבד שצריכים אנו שיהיו דברי המספר נאמנים לו בכל שאר הדברים ג"כ כשני עדים, ולא דוקא בזה, וגם שלא יהיה בדברים […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו ניסן – יום רביעי

א. אם אין בדבר תועלת על להבא. אסור לו לקבל דברי רכילות אפילו אם שומע הדברים מאדם שנאמן עליו בכל דבר וענין כשני עדים המעידים בבית דין שאינם משקרים או מגזמים בשום דבר.  (הל' רכילות, כלל ו', סעיף ה', ו') ב. אם יש בדבר תועלת על להבא. ושומע דברי הרכילות מאדם שנאמן עליו כבי תרי, […]

דיווח: בליכוד החלו לנסח טיוטה של חוק גיוס חרדים חדש

בליכוד החלו לנסח טיוטה של חוק חדש לגיוס חרדים בנסיון לפשר בין דרישות הסיעות החרדיות ודרישות ישראל ביתנו. ומשכך, ראש הממשלה נתניהו שומר על אופטימיות בכל הקשור ליציבות הממשלה המסתמנת, חרף הרף הרטורי הגבוה של שני הצדדים. כך דווח ב'החדשות'. * כזכור, עם ביטולו של חוק טל שאיפשר את דיחויים של כל בני הישיבות מגיוס, […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ה ניסן – יום שלישי

א. אסור להאמין לדברי רכילות אפילו אם שומעם מיהודי שאינו נוגע בדבר, ק"ו כשהמספר נוגע בדבר או שאינו יהודי, בוודאי אין להאמינו. (הל' רכילות, כלל ו', סעיף ג') ב. אם סילק המושל אדם מתפקידו ואינו יודע אם מעצמו עשה זאת או שאחד הלשין עליו, אסור לו לחשוד לאחד מישראל (אם לא שיש לו דברים הניכרים) […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ד ניסן – יום שני

א. אסור לקבל דברי רכילות כאמת אפילו אם הם נאמרו בפרסום לפני הרבה אנשים. אלא אם נוגע לו הדבר על להבא, מותר לו לחקור אחר הדבר. (הל' רכילות, כלל ו', סעיף א') ב. אסור להאמין לרכילות, אפי' מספר הדברים בפני המסופר (וכ"ש כשלא מספר בפניו, אלא טוען שהיה מספר הדברים אפילו בפניו). ואפי' המסופר שותק […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ג ניסן – יום ראשון

א. במקום שנתאמת אצלו דברי הרכילות שכן נעשו, אולם יש בידו לשפטו לצד הטוב ולצד הזכות שלא היתה כוונתו להקניתו, רק ענין אחר שלפי הענין ההוא לא יהיה עליו עוולה. והוא נמנע מלדונו לכף זכות, אלא מקבל את הדברים לגנאי, הרי זה נקרא ג"כ בשם מקבל רכילות (הל' רכילות, כלל ה', סעיף ו')  ב. אם […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ב ניסן – שבת קודש

איסור קבלת לשון הרע ורכילות, הוא אפילו אם המספר מספר הדברים מעצמו, דברים שנוגעים לו על להבא (שהותר לשומעם), וכ"ש אם מפציר בחבירו בדברים עד שמספר לו הדברים. ועל כן מה נואלו האנשים שדורשים תמיד מחבירהם מה דיבר אליהם פלוני, ואפילו שאין בידיעת הדבר הזה שום נפקא מינה על להבא, אם לו שברור לו שנוגע […]