מבזקים

חפץ חיים – הלימוד היומי – ג' אדר ב' – יום ראשון

א. אם בא אדם לספר לו על חבירו, והוא מבין שרוצה לספר עליו דברי גנות, ישאלנו מתחילה אם הענין שרוצה לספר נוגע לו להבא, או שיוכל לתקן את הדבר בהוכחה וכיוצ"ב, אם  ישיבנו כי הדבר נוגע לו להבא, מותר לו לשמוע למיחש בלבד, אך לא יאמין לדברים. ואם ישיבנו שאין הדבר נוגע לו להבא, או […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ב' אדר ב' – שבת קודש

א. איסור גמור מן התורה לקבל לשון הרע, ולהאמין שהדברים אמת כי על ידי זה יבוזה בעיניו מי שנאמר עליו. ואם מוצא צד זכות על המסופר, וכגון שנוכל לומר שהדברים אמת, או שלא ידע האיסור וכדומה מוטב, ואם לא מוצא צד זכות, מצווה הוא להרחיק את דברי המספר ולחשוב ששקר דיבר על פלוני. ואמרו חז"ל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – א' אדר ב' – יום שישי

א. אסור לספר לשון הרע גם על חפציו של אדם, וכגון שחנווני מוציא דיבה על נכסי חנווני אחר, וזו היא לשון הרע מדאורייתא. ואם הוא אמת ומכווין לתועלת שלא ירמה בני אדם, יבואר דינו בהלכות רכילות כלל ט' (הל' לשה"ר, כלל ה', סעיף ז') ב. איסור סיפור לשון הרע הוא אפילו ביחידי וכ"ש בשניים, שאז […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – ל' אדר א' – יום חמישי

א. אסור לספר על אדם כי הוא בטבעו איש חלוש, אם על ידי זה עלול להיבב לו רעה, וכגון שהוא שכיר יום או מלמד. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף ה') ב. אסור לספר על אדם כי הוא עני או שאיננו אמיד כפי שאומרים עליו בעיר, והממון שיש לו הוא חייב לאחרים, מאחר ועל ידי זה […]

מדאיג: כל המפלגות הפוליטיות מתכוונות לקדם אחר הבחירות חוק לגיוס חרדים; אף מפלגה לא מתחייבת לפתור את בעיית גיוס הבנות והחינוך

גיוס בנים: ע"פ החוק החדש שזוממים בממשלה להעביר בקדנציה הבאה המכסות והיעדים נגד בני הישיבות יגדלו בהדרגה עד לשיעור של 60% מכל שנתון, כשהיעדים אף יוכנסו לבסיס החוק ולא יהיו נתונים לפרשנויות, ובנוסף, אף יוטלו סנקציות כלכליות ופליליות נגד החרדים במידה ולא ימסרו לידי הצבא אלפי בחורי ישיבות מידי שנה, בסכומים שיפורטו בחוק. עד כה […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ט אדר א' – יום רביעי

א. אם רואה כי יש מריבה בין ראובן לשמעון על איזה דבר שעשה שמעון לראובן או שדיבר נגדו שלא כהוגן, מותר לו לילך לראובן ולומר שלא נתכוון בכל זה בכדי להתריס עימו, אלא רוח שטות עברה עליו. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף ג') ב. אם סיפר על איש שסוברים אנשי העיר שהוא חכם בתורה, והוא […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ח אדר א' – יום שלישי

א. אסור לבזות חברו מצד חסרון שלמות המעלות שיש בו, הן בחכמה הן בגבורה והן בעושר וכדומה. ואפילו הדברים אמת, ואם נתבונן היטב נראה שסיפור חסרונו יוכל להסב לו נזק או צער. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף ב') ב. בחכמה: אם יאמר על חבירו שאינו חכם, ואינו נשוי, עלול לפגוע בסיכוייו להשתדך. ואם הוא בעל […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ז אדר א' – יום שני

א. אם רואה אדם שנמנע (ואפי' באופן קבוע) מלהיטיב לחבירו (כגון להלוותו), כיון שלא עשה רעה לחבירו, אלא שלא הטיב לו, אסור לגנותו ולבזותו. ואפילו אם הדברים אמת, וכל כוונתו לקנא לאמת ולא לגנותו חלילה, ג"כ אסור. (הל' לשה"ר, כלל ה, סעיף א') ב. ואם מניעת הטובה היתה למספר בעצמו, בוודאי אסור אחר כך לילך […]

חפץ חיים – הלימוד היומי – כ"ו אדר א' – יום ראשון

א. אם עבר וסיפר לשון הרע על חבירו, ולא נתגנה או הוזק חבירו בעקבות סיפורו, תיקונו שיתחרט על לשעבר, יתודה ויקבל על עצמו בלב שלם על להבא שלא לעשות כן. (הל' לשה"ר, כלל ד, סעיף יב) ב. אם נתגנה חבירו בעקבות סיפור הלשון הרע שלו, ונסבב לו על ידי זה היזק בגופו או בממונו או […]

במסגרת המגבית העולמית 'לנו ולבנינו' של קרן 'מאיר עיני ישראל' – במוצש"ק ויקהל – שקלים סעודת מלווה מלכה מרכזית לתושבי מודיעין עילית

להעמדת בסיס איתן וקבוע להחזקת מוסדות החינוך על טהרת הקודש מיסודו של רבינו הקדוש בעל ה'דרכי שמואל' זיע"א  כצוואתו המפורשת והחד – משמעית של רבינו הקדוש זיע"א  במכתבו הציבורי האחרון מער"ח אדר תשע"ח "וכבר מילתנו אמורה שבזמנים קשים אלו שהכל רואים בבירור את מטרתם לא תבוא ולא תקום ח"ו, אין מנוס אלא להתנתק מהם ומהמונם […]