מבזקים

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"א אלול – יום רביעי)

א. איסור רכילות הוא אפילו על עם הארץ, וכ"ש על תלמידי חכמים, כי ידוע הוא שלא יתפעל אדם כל כך כשאחד מעמי הארץ גנה אותו או עשה לו שום עולה, אבל אם יספר שתלמיד חכם גינה אותו בודאי תכנס שנאה בליבו. (הל' רכילות, כלל ז', סעיף ב')

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. הרבה בני אדם סומכים עצמם על ההיתר לשנות מפני השלום, אבל יש לידע כי יש בדין זה פרטים רבים שכשחסר אחד מהם אין היתר זה. (כלל ב, סעיף ו) ב. י"א דלא הותר לשנות מפני השלום אלא בסיפור הדברים שכבר עברו ולא בדבר שבהווה או להבא, ולכן מפני השלום אסור לו להבטיח שקר לחברו […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י' אלול – יום שלישי)

א. בין איש ובין אישה אסורים בסיפור רכילות, וגם אין חילוק אם על מי שמספרים עליו הוא איש או אשה, גדול או קטן. (הל' רכילות, כלל ז', סעיף א')ב. אם שמע לאחד שדיבר דברי גנאי על אביו ואמו, או על רבו, ומחמת שמצר לו מאוד על כבודם גילה להם הדבר, ג"כ בכלל רכילות הוא (הל' […]

גזירת החינוך בארה"ב | 121,347 הורים שגרו מכתבים לבית המשפט נגד ההתערבות במוסדות הלימוד

לא פחות מ-121,347 מכתבים בכתב יד שלחו חרדים מהקהילה בניו-יורק לבית המשפט, בניסיון להציל את האוטונומיה שלהם על מערכת החינוך החרדית במדינה, זאת לאחר שחויבו להקדיש את שעות הלימודים המרכזיות ללימודי חול. כך דווח ב'ידיעות אחרונות' מפי אהרון וידר, נציג מחוז בייליס החרדי בניו-יורק. לדבריו "אלו רק המכתבים שאנחנו מודעים אליהם, וייתכן כי יש יותר […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות

א. יש הטועים לחשוב שאם אחד הלשין על חבירו, מותר הוא גם כן אחר כך להלשינו, והדבר טעות הוא. דדין זה לא נאמר אלא אם על ידי המלשינות השניה תהיה תועלת על להבא שהכנדו לא יחזור וילשינו עוד, וגם אי אפשר להציל עצמו בדרך אחרת, אבל אם הוא עושה זה בתור נקמה בודאי איסור גמור […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ח' אלול – יום ראשון)

א. אסור לשמוע דברי רכילות, אפילו אם המספר מסיח את הדברים לפי תומו. ומשיח לפי תומו היינו שאין כוונתו בסיפורו לגנותו או לעורר מדנים על חבירו וכן שלא היו מדברים מתחילה אודות זה האיש (שסופר עליו) בין לשבח ובין לגנאי, וכן שאין שם אמתלא שנתכווין לדבר אחר, או להטיל אימה על אחרים, או לכבד את […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. ההיתר לשנות מפני השלום, הוא בין אם המחלוקת בין ב' אנשים גדולים, ובין אם המחלוקת בין שני קטנים, ומ"מ דוקא כשיש ביניהם מחלוקת ממש או שעלול להיות מחלוקת ממש, אבל מה שדרך הילדים לריב ביניהם וכ"ש אם אין זה אלא קפידא בעלמא בודאי אסור לשנות משוך כך. ובכל אופן צריך ליזהר בזה משום למדו […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. לא רק בשביל למנוע מחלוקת מותר לשנות, אלא אפילו אם לא יהיה מחלוקת ממש, רק שאם יאמר את האמת יקפיד עליו חבירו ויהיה לו בליבו עליו, אע"פ שלא יבוא הדבר לידי מחלוקת ממש ג"כ מותר. (כלל ב' סעי' ד)ב. באופן שהקפידא יהיה שלא כדין יש לעיין בזה, ובאופן זה יש לעיין אם חלוק הדין […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ז' אלול – שבת קודש)

א. הסכימו הפוסקים, דבזמן הזה, אין לו לאדם לומר שפלוני נאמן עליו כשני עדים בבית דין שלא משקרים, ועל כן בכל מקרה אסור לו להאמין לדברים, ורק לחוש מותר כשנוגע על להבא. ועוד כי מלבד שצריכים אנו שיהיו דברי המספר נאמנים לו בכל שאר הדברים ג"כ כשני עדים, ולא דוקא בזה, וגם שלא יהיה בדברים […]