מבזקים

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ו' אלול – יום שישי)

א. אם אין בדבר תועלת על להבא. אסור לו לקבל דברי רכילות אפילו אם שומע הדברים מאדם שנאמן עליו בכל דבר וענין כשני עדים המעידים בבית דין שאינם משקרים או מגזמים בשום דבר.  (הל' רכילות, כלל ו', סעיף ה', ו')ב. אם יש בדבר תועלת על להבא. ושומע דברי הרכילות מאדם שנאמן עליו כבי תרי, מותר […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. האיסור לשנות מפני השלום, הוא בין אם זה כדי שהוא עצמו לא יהיה הגורם למחלוקת, וכגון שאם יספר את האמת יהיה מחלוקת ביניהם. ובין אם לא הוא הגורם למחלוקת וכגון שיש מחלוקת בין שני בני אדם, ויודע שאם יאמר להם שקר כדי לחבבן זה על זה יתבטל המחלוקת ג"כ מותר. ומ"מ לכתחילה יראה לעשות […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ה' אלול – יום חמישי)

א. אסור להאמין לדברי רכילות אפילו אם שומעם מיהודי שאינו נוגע בדבר, ק"ו כשהמספר נוגע בדבר או שאינו יהודי, בוודאי אין להאמינו. (הל' רכילות, כלל ו', סעיף ג')ב. אם סילק המושל אדם מתפקידו ואינו יודע אם מעצמו עשה זאת או שאחד הלשין עליו, אסור לו לחשוד לאחד מישראל (אם לא שיש לו דברים הניכרים) דאחזוקי […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. הותר לשנות מפני השלום, כדי למנוע מחלוקת בינו לבין אחר, וכן כדי למנוע מחלוקת בין שני אנשים אחרים. (כלל ב', סעיף ב')ב. כל ההיתר דמפני השלום הוא רק אם עי"ז לא יתרגל לשקר, אבל אם יתרגל לשקר אסור. וי"א דאין בזה איסור רק טוב לימנע (כלל ב', סעיף ב' ד"ה למנוע ממחלוקת)ג. מה שהותר […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ד' אלול – יום רביעי)

א. אסור לקבל דברי רכילות כאמת אפילו אם הם נאמרו בפרסום לפני הרבה אנשים. אלא אם נוגע לו הדבר על להבא, מותר לו לחקור אחר הדבר. (הל' רכילות, כלל ו', סעיף א')ב. אסור להאמין לרכילות, אפי' מספר הדברים בפני המסופר (וכ"ש כשלא מספר בפניו, אלא טוען שהיה מספר הדברים אפילו בפניו). ואפי' המסופר שותק בשעה […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אע"פ שנצטוינו להתרחק מן השקר, מ"מ אמרו חז"ל דמותר ואף מצוה לשנות מפני השלום. (כלל ב', סעיף א')ב. אף במקום שהותר לשנות מפני השלום, מ"מ לא ישבע על זה (כלל ב', סעיף א')

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ג' אלול – יום שלישי)

א. במקום שנתאמת אצלו דברי הרכילות שכן נעשו, אולם יש בידו לשפטו לצד הטוב ולצד הזכות שלא היתה כוונתו להקניתו, רק ענין אחר שלפי הענין ההוא לא יהיה עליו עוולה. והוא נמנע מלדונו לכף זכות, אלא מקבל את הדברים לגנאי, הרי זה נקרא ג"כ בשם מקבל רכילות (הל' רכילות, כלל ה', סעיף ו') ב. אם […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ב' אלול – יום שני)

א. איסור קבלת לשון הרע ורכילות, הוא אפילו אם המספר מספר הדברים מעצמו, דברים שנוגעים לו על להבא (שהותר לשומעם), וכ"ש אם מפציר בחבירו בדברים עד שמספר לו הדברים. ועל כן מה נואלו האנשים שדורשים תמיד מחבירהם מה דיבר אליהם פלוני, ואפילו שאין בידיעת הדבר הזה שום נפקא מינה על להבא, אם לו שברור לו […]

החל מאתמול: השחיטה הכשרה במחוז הוולוני בבלגיה נאסרה

החל מאתמול נכנס לתוקפו במחוז הוולוני שבבלגיה החוק המחייב הימום 'רברסיבל' – 'אלקטרונרקוז' של בהמות לפני השחיטה ולמעשה אוסר את השחיטה הכשרה במחוז השני בבלגיה. * כזכור, לפני כשנה קיבל הפרלמנט במחוז הוולוני בבלגיה החלטה נגד השחיטה הכשרה שנכנסה לתוקפה היום. כחודשיים לאחר מכן קיבל הפרלמנט הפלמי בהתנגדות חבר פרלמנט אחד בלבד.– נשיא 'ועידת רבני […]