מבזקים

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מדבר שקר תרחק הרי זו אזהרה למדבר לשון הרע (מכילתא), ובספר דרך המלך ביאר, דאף דלשון הרע הוא אפילו על אמת גמור, מ"מ כיון שהתורה אסרתו נקרא הדבר שקר. (כלל א' סעיף י, וד"ה למדבר לשון הרע)ב. מדבר שקר תרחק הרי זו אזהרה לפרוש מן האפיקורסות (כלל א' סעיף י')

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – א' אלול – יום ראשון)

א. אם רואה על חבירו דברים הניכרים שרוצה להזיקו, או ששמע מאחד על פלוני שרוצה להזיקו, מותר לו לדרוש ולחקור אחר זה אצל אנשים אם מחשבתו להזיקו בכנין פלוני ופלוני, כדי לידע איך להישמר ממנו, ואין לו לחוש שעל ידי זה יסובב שיספרו בני אדם בגנותו (הל' רכילות, כלל ה', סעיף ג')ב. גם באופן שמותר […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ל' אב – שבת קודש)

א. איסור גמור מן התורה לקבל דברי רכילות ולהאמין שהדברים אמת. ואמרו חז"ל שלשה לשון הרע הורגתן, האומרו, והמקבלו, ומי שנאמר עליו. ועוד אמרו חז"ל כי כל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. ודין רכילות כדין לשון הרע לענין זה. (הל' רכילות, כלל ה', סעיף א')ב. אף שמיעת רכילות בלחוד, גם אם אין בכוונתו לקבל […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ט אב – יום שישי)

א. איסור רכילות הוא אפילו אם אינו מגלה דבר חדש, רק שהוא עדיין לא התבונן בזה שפלוני עשה לו עוולה. כיון שעל ידי דיבורו נולד ענין חדש, שגורם בזה להכניס שנאה בלבו על אותו פלוני. (הל' רכילות, כלל ד', סעיף א)ב. אם ראובן דיבר רכילות על שמעון בפני שנים, והלך אחד מהשנים וגילה הדבר לשמעון, […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מחובת ההרחקה משקר, שיתבונן אדם בדבריו שמוציא מפיו, או מעשה שעושה, אם אין בזה דבר שיכול להיות סבה אל השקר, וכ"ש שאין הוא עצמו שקר. ואם לא התבונן ולא שם לבו לדבריו או מעשיו, וגרם לאחר שישקר או שהוא עצמו דיבר שקר, אע"פ שלא העלה בדעתו שדבריו הם שקר, או שיגרום לחבירו לשקר עבר […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ח אב – יום חמישי)

א. אם ראובן סיפר ללוי כי שמעון דיבר עליו רכילות, אסור לו לילך לשמעון לשאול אותו "איך דברת עלי בפני לוי?" כי על ידי זה עובר גם הוא על איסור רכילות. ואם יאמר לו סתם 'שמעתי שדיברת עלי כך וכך', אם על ידי זה יבין ראובן ממילא מי היה המגלה לו, ג"כ אסור. (הל' רכילות, […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אף בכתיבה עובר משום מדבר שקר תרחק. ומ"מ אם נצרך לשקר באופן המותר, יעזה זאת לכתחלה בכתב (כלל א' סעיף ז', וד"ה אף בכתיבה)ב. מותר לחתום שם ספרותי על מאמרים בעיתון וכדומה למרות שאין זה השם האמיתי של הכותב (כלל א' סעיף ז', בד"ה בכתיבה)ג. אחד ששולח חבילה מצות ורוצה שיזהרו בזה ביותר ולא […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ז אב – יום רביעי)

א. איסור רכילות הוא אפילו אם הדברים אמת גמור, בין אם מספר הדברים שלא בפניו של מי שמספר עליו, וכ"ש אם מספר את הדברים בפניו של מי שמספר עליו, ובאופן זה עוונו חמור עוד יותר לפי שהדבר יתקבל אצלו לאמת גמור, שיאמר לעצמו שאלולא הדבר אמת לא היה מעז פניו לומר לו בפניו ממש. (הל' […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר (הלימוד היומי – כ"ו אב – יום שלישי)

א. גם ברמז אסור להטעות את חבירו משום מדבר שקר תרחק. (כלל א, סעיף ו')ב. אם מטעה את חבירו על ידי שתיקתו, וכגון שחבירו שואלו דבר מה והוא שותק, ועל ידי שתיקתו מבין חבירו דבר שאינו נכון אסור משום איסור שקר. (כלל א, סעיף ו')