גדולי התורה והחסידות התכנסו אמש בבני ברק והבהירו: אסור לוותר אפי' על נפש אחת מישראל עבור הצלת רבים אחרים. הפקרת הנפלטים מהישיבות לידי הצבא זהו מעשה עמלק ממש

עשרות אדמו"רים וראשי ישיבות התכנסו אמש באולמי 'תפארת משה' ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק, והבהירו כי אסור לוותר אפי' על נפש אחת מישראל עבור הצלת אחרים. כמו כן התריעו כי הפקרת הנפלטים מהישיבות לידי הצבא זהו מעשה עמלק ממש, בהביאם את דבריו של מרן בעל השבט הלוי זיע"א שאמר כי "אף שיש האומרים שכל כוונתם הוא על אלו שנפלטו מישיבות, עלינו להכריז כי טענה טיפשית זו הרי זה מעשה עמלק ממש שלא היה בכוחו לשלוט אלא על אלו שהענן פולטם, וע"ז ציוותה לנו התורה"ק זכור וכו' תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח, ועלינו לעמוד על המשמר גם על הנחשלים"

על רקע הדיבורים המחרידים על אפשרות בו המגזר החרדי יידרש להעמיד אלפים מקרבו עבור יעדי גיוס עבור הצבא, התכנסו אמש עשרות אדמו"רים וראשי ישיבות התכנסו אמש באולמי 'תפארת משה' ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק, והבהירו כי אסור לוותר אפי' על נפש אחת מישראל עבור הצלת רבים אחרים. הפקרת הנפלטים מהישיבות לידי הצבא זהו מעשה עמלק ממש, בהביאם את דבריו של מרן בעל השבט הלוי זיע"א שאמר כי "אף שיש האומרים שכל כוונתם הוא על אלו שנפלטו מישיבות, עלינו להכריז כי טענה טיפשית זו הרי זה מעשה עמלק ממש שלא היה בכוחו לשלוט אלא על אלו שהענן פולטם, וע"ז ציוותה לנו התורה"ק זכור וכו' תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח, ועלינו לעמוד על המשמר גם על הנחשלים"

בין המשתתפים נמנו: גאב"ד זכרון מאיר הגאון הגדול הגרח"מ וואזנער, גאב"ד חוג חתם סופר בני ברק, הגרי"מ אלטמן, הגאון הגדול הגרי"מ שכטר, ראש ישיבת טשעבין הגאון הגדול הגרי"מ שניארסון, ראש ישיבת חכמי לובלין הגרי"ב וואזנר, ראש ישיבת חיי משה הגאון הגדול רבי נפתלי נוסבוים, המקובלים הגרי"מ מורגנשטרן והגר"ג רבינוביץ וכ"ק האדמו"רים מטשארנאביל, רחמסטריווקא, נדבורנא, ויזניץ' בית שמש, לעלוב, פינסק קרלין, סלאנים, סאסוב, בוהוש, ביאלא ב"ב, שאץ מונסי, וכן גדולי תורה נוספים

החלטות האסיפה:

א. הננו בזה להביע חרדת לבבנו ועומק צערינו ע"ד הגזירה הנוראה של גיוס בנים ובנות השוררת על שלומי אמוני ישראל פה בארה"ק, אשר מטרתה לעקור כל זיק של יהדות מליבות בני ישראל, וכל באיהן לא ישובו ח"ו ולא ישיגו ארחות חיים.

ב. עינינו תרד מים על שבר בת עמנו, בהגיע השמועות המבהילות מידי יום ביומו על בחורים ואברכים ולעיתים אף בנות ישראל הכשרות, ובמיוחד מאחינו היקרים בני עדות המזרח הכלואים בכלא הצבאי תחת מסגר ובריח עקב סירובם להתגייס לצבא, וכמה יגדל הכאב על אבדון נפשות יקרות רבות מישראל המבכים מר גורלם על שלא עמדו בניסיון הקשה שהיתה לפניהם והתגייסו נגד רצונם לצבא רח"ל, חלקם מפאת איומי מעצרים וחלקם ע"י פיתויים בדרכים שונים ה"י.

ג. וביותר תאחזנו פלצות, כאשר כידוע עדיין לא שבעה נפשם של ראשי השלטון, והם מתכננים תכניות שונות ומשונות, איך לצוד ברשת הצבא עוד ועוד מצעירי הציבור החרדי ולהעלות עוד יותר את מספר המתגייסים מידי שנה בשנה, היל"ת.

ד. עלינו לשנן שבעת שהתנוצצה תחילת גזירת הגיוס לפני קרוב לשני עשורים והשלטון התחיל לאיים לגייס את כלל הציבור החרדי אם לא יוותרו על החלשים, פסק רבן של ישראל מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק"ל, ואף צוה למסור פסק ההלכה בשמו במעמד רבבות אלפי ישראל ביום כ"ו תמוז תשס"א לפ"ק ותמצית דבריו הק' היו: שאף שיש האומרים שכל כוונתם הוא על אלו שנפלטו מישיבות, עלינו להכריז כי טענה טיפשית זו הרי זה מעשה עמלק ממש שלא היה בכוחו לשלוט אלא על אלו שהענן פולטם, וע"ז ציוותה לנו התורה"ק זכור וכו' תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח, ועלינו לעמוד על המשמר גם על הנחשלים, עכתודה"ק בקצרה. ועלינו מוטלת החובה שלא לזוז כל שהיא מפסק דין זה שנפסק ע"י רבן של ישראל זצוק"ל בדור האחרון, ולא לוותר אפי' על נפש אחת מישראל עבור הצלת רבים אחרים.

ה. ומכאן תצא הקריאה לחזק את כל הארגונים כל אחד בשמו הטוב יבורך, הפועלים במסירות נפש ממש למען הצלת שארית הפליטה בארה"ק מגזירת הגיוס, ולמען אחינו היקרים הנימוקים בכלא למען כבוד שמו ית' ותורתו הק' עקב סירובם להתגייס לצבא, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.

ו. ואנו קוראים בזה לכל איש ואשה מישראל, עורו נא, התעוררו נא, דעו את אשר לפניכם ועשו ככל שביכולתכם להעביר רוע הגזירה המאיימת על עתיד הדורות בארה"ק.

ז. ונשא לבבנו אל קל שבשמים הבט נא וראה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ המוכן למסור נפשו למען אמונת אומן, ושומר ישראל הוא ישמור את שארית ישראל האומרים שמע ישראל, ובימי הרחמים והרצון האלו יעלה זכרוננו לפניו ליכתב וליחתם בספרן של צדיקים גמורים.

'פני הדור – לאן?' – החוברת שהוצגה במהלך הכינוס בפני גדולי התורה

במהלך כינוס גדולי התורה והחסידות, הוגש בפני גדולי התורה חוברת שהופק על ידי 'איגוד בני התורה הספרדים' וכלל את תזכיר החוק המלא. סקירה והצצה קטנה אל המצב המחריד אליו נקלענו, לאחר התדרדרות מתמשכת במשך השנים האחרונות. בתחילת החוברת אף הופיע הקדמה וסיכום תמציתי של פרטי תזכיר החוק המקודם בימים אלו בממשלה.

רקע

בימים אלו מוגשת מטעם משרד הביטחון הצעת חוק חדשה לגיוס בני ישיבות היל"ת, חוק זה הוא סכנה נוראה לעולם הישיבות וכמה שהמצב היה גרוע בשנים האחרונות, כאשר בחורים ואברכים תמימים נאלצו להתגייס לצבא רח"ל בכפייה, ועוד רבים נפלו ע"י פיתויים, וכעת אם יתקבל ח"ו חוק זה המצב יהיה קשה שבעתייים.

בשבוע שעבר פורסם תזכיר הצעת החוק, ויש סיכוי גבוה שזה החוק שיוגש בסופו של דבר לאישור הכנסת. תזכיר החוק הוכן ונוסח ע"י ועדה חילונית של קצינים בכירים בצה"ל, בחסות משרד הביטחון והעומד בראשו א. ליברמן הידוע במלחמתו ושנאתו הגלויה לעולם התורה ולכל קדשי ישראל. הועדה ישבה במשך כמה חודשים וחיפשה את ההצעה המתאימה והמוצלחת ביותר שתביא לגיוס מירבי של בני ישיבות לצבא רח"ל, הועדה קראה להתייעצות בנושא את חברי הכנסת לפיד ושטרן ממפלגת 'יש עתיד', אילו שהיו אחראים לחקיקת החוק הראשון שבעקבותיו התקיימה "עצרת המיליון" בהשתתפות כל גדולי הדור מכל העדות והחוגים.

תזכיר הצעת החוק הוגש אחרי שבחודש אלול אשתקד ביטל הבג"ץ את החוק הקודם וקבע שהבטלות תחול מג' בתשרי תשע"ט, וזה כמובן לאחר שרשרת בלתי פוסקת של חקיקת חוקים בכנסת וביטולם ע"י בג"ץ, היות ולדעתו זה עדיין לא מספיק להביא לשיוויון.

ברצוננו להביא לידיעת כבוד תורתו, את עיקרי החוק כפי שמופיע בתזכיר הצעת החוק ואת גודל הסכנה שהוא מהווה לעולם התורה.

חשוב להדגיש, כי הניסיון הוכיח שתמיד הוסיפו מראש סעיפים קטנים ונקודות שוליות שיוכלו אח"כ להוציא כביכול מתוך 'התחשבות בחרדים'… ואז יסתמו כל פיות משטינים ומקטרגים, הלא החוק 'תוקן'… בעוד שליבת החוק – קביעת יעדים ומכסות ללומדי התורה, והכרזה רשמית על פעילות ממשלתית וצבאית מקיפה להגברת הגיוס – נותרה כפי שהיתה וכפי שרצו מראש שתהיה לבסוף.

א. המטרה המוצהרת

בנותן ענין לציין שכבר בפתיחתו של התזכיר נזכרת המטרה במילים מפורשות, ועמדת הוועדה שגיבשה את הצעת החוק היא ש"יש לנקוט צעדים משמעותיים ואקטיביים לצמצום אי-השוויון בשירות ולהעלאת שיעור המתגייסים מקרב בני הציבור החרדי".

ב. היעדים

בחוק זה, נכתבו היעדים בצורה מפורשת, זאת בניגוד לחוק הקודם שהיעדים לא נקבעו בחוק והיו תלויים בהחלטת שר הביטחון, הפעם מדובר ביעדים גבוהים שגדלים והולכים בכל שנה כאשר עוד בעשור הקרוב היעד הוא בסביבת ה 50% מעולם הישיבות כאשר גם בשנים שלאחמ"כ יגדל היעד עד סביבות ה 60% מעולם הישיבות היל"ת.

מטרת החוק המוצהרת היא להטמיע את הציבור החרדי בתוך מסגרות הצבא במטרה לשנות את כל אופיו של הציבור החרדי.

בניגוד לחוקים הקודמים מופיע בחוק זה מספרים מדוייקים כאשר ניתן להצביע על כך שע"פ דרישת החוק בעשרת השנים הבאות ייתגייסו בסך הכול לצבא ולשרות לאומי 54,351 !!! בחורים ואברכים שלמדו לפחות שנתיים בישיבה.

היעדים אלו הם מחייבים וגוררים סנקציות בדמות הורדה בתקציב הישיבות במקרה ואין עמידה ביעדים.

ג. סנקציות כלכליות

בחוק זה מופיעים צעדי ענישה מרתיעים ביותר על עולם התורה במידה ולא יעמוד ביעדים ונקבע צעדי ענישה כלכלים על עולם התורה בכלל.

ד. סנקציות פליליות

כמו"כ נקבע שבאם שלוש שנים רצופות כמות המתגייסים תעמוד על פחות מ 85%- מהיעד שנקבע או אז יפקע החוק לגמרי ועל כלל בני הישיבות תחול חובת גיוס מלאה, לרבות סנקציות פליליות ומאסר בבית כלא. כמובן שעצם החשש ממצב זה עלול לגרום למצב שהציבור החרדי יעשה כל מאמץ לעמוד ביעדים.

ה. ישיבות מעודדות גיוס

ישיבה שכ-20 אחוז מתלמידיה התגייסו לצבא לא יקצצו לה בתקציב גם במקרה של אי עמידה ביעד, דבר זה משמעותי במיוחד לישיבות באיזור הפריפריה שלצערנו הרב בשנים האחרונות יש ישיבות המתקרבות לשיעור גיוס זה, ומי יודע עם כל ראש ישיבה יהיה מספיק חזק בהגיע עת נסיון.

ו. מאגר מידע

משרד הבטחון יקים מאגר מידע שיכיל את כל הנתונים המופיעים במשרדי הממשלה השונים הרלוונטים על הבחור, זאת בניגוד לחוק הקודם שהמידע נמסר למשרד הביטחון רק לפי הגשת בקשה ספציפית לכל מקרה, לפי חוק זה יועבר לצבא מידע ממשרד החינוך על נוכחות הבחורים בישיבות בזמני הביקורת, ובחור שלא יהיה בשעת הביקורת הדבר יסכן את מעמדו.

כמו כן יועבר לצבא גם נתוני הביטוח לאומי על תלושי שכר שהוצאו על שם הבחור מה שעלול לגרום לפסילה מיידית של הדיחוי במקרה שהבחור עבד אפילו באופן עראי.

כמו כן בחור שייסע לחו"ל יהיה לצבא, באופן אוטומטי, את המידע על נסיעתו.

ז. תמריצים ועונשים

בחוק זה ניתן דגש גם על תמריצים מיוחדים לכאלה שישרתו בדמות העלאה בדמי הקיום שאותם מקבלים המשרתים וכן התחייבות ללימודים אקדמאים ע"ח המדינה וכל זה במטרה לעודד ולתמרץ גיוס לצבא, ומנגד החמרת הענישה לאלו שאבדו מעמד מכל מיני סיבות שכעת יעמדו בפני קשיים גדולים יותר.

ח. הגברת הענישה לעריקים

לפי תזכיר הצעת החוק המדינה תפעל לגיבוש צוות בין משרדי לצורך הגברת הענישה על העריקים, כיום העריקים מאויימים בישיבה בכלא צבאי בלבד, דבר שפעמים רבות לא קורה היות והם לא נתפסים, לפי הצעת החוק יחולו על העריקים הגבלות נוספות כמו אי אפשרות לקבל משכנתא או הטבות אחרות מהמדינה.

דבר זה עלול להמיט אסון על בחורים רבים שנשלל מהם מעמד בן ישיבה עקב בעיות בירוקרטיות והם נחשבים עריקים, כאשר הקושי הכלכלי עלול להביא לכניעתם ולגיוסם לצבא, השם ירחם.

ט. ועדת שרים לענייני גיוס

ועדת שרים שתלווה את תהליך גיוס בני הישיבות במטרה להסיר כל אבן נגף ולהגביר את העמידה ביעדים, וועדה זו תקבל נתונים מפורטים על העמידה ביעדים או העמידה בהם, על קצב הגידול של המתגייסים ועוד, זאת במטרה שהיא תגבש דרכים על מנת להגביר את הגיוס.

י. המשך ישיר לחוקים הקודמים

בחוק זה הוזכרו שוב כמה מהדברים הנוראים שכבר הופיעו בחוק הקודם.

 1. לא יפגע מעמדם של החיילות בעקבות גיוס החרדים, המשמעות ברורה….
 2. העברת מידע למשרד הכלכלה על כל מקבלי הפטור בגיל 24 בכדי שימריצו אותם להשתלבותם בתעסוקה.
 3. שר הביטחון יקבל את השליטה על הישיבות כולל אפשרות לשלול מישיבה את מעמדה, "אם ראה לנכון לעשות זאת".וה' יפר עצת אויבינו, ומהרה ניוושע בתשועת עולמים

5 תגובות

 1. ענייני הגב

  רק חבל שרוב הציבור החרדי לא מודע לכינוס זה
  כל הליטאים שלא קוראים הפלס
  כל הספרדים כ-ו-ל-ם
  כמעט כל החסידים שלא "מעורבבים בחדשות"

 2. יהודה פ. הגב

  גדולה צדיקים במיתתם יותר מבחייהם! כחו של רבינו הקדוש ליבן של כל כלל ישראל מרן ראש הישיבה בעל הדרכי שמואל זצוקללה"ה הולך ומתגדל מיום ליום! אתמול זה היה בני תורה הספרדים היום זה החסידים ומחר זה יהי' גם הפלג המבולבל בבני ברק.

 3. ברוך השם הגב

  ב"ה שיש עוד ועוד ציבורים שמתעוררים ומבינים שחברי הכנסת מנסים להוליך שולל את כולם, ובשביל כסאות מוכנים לתמוך ולעודד חוקי שמד כנגד אלפי בחורי ישראל,
  יה"ר שבזכות ההתעוררות ישמע ד' את שועתנו ויושיענו מהגזירות ומגוזרי הגזירות.

 4. הצופה הגב

  יש להדגיש מעל כל במה
  רוב מנין ובנין של ראשי היהדות החרדית הם נגד החוק באופן נחרץ ביותר
  והנה החשבון
  אדמור"י המועצת של אגודה
  עשרות הרבנים הספרדים שחתמו בראשות הרב משה צדקה
  כל רבני ומנהיגי העדה החרדית
  כל רבני בני התורה
  עשרות האדמורי"ם שהתכנסו אתמול בבני ברק
  גדולי הדור באמריקה גם סטמר וגם הליטאים ועוד
  וגם חלק גדול מרבני דגל אומרים מפורש שזה חוק שאסור להעבירו
  הרי לכם מאות רבני ומנהיגי ישראל מכל החוגים והעדות שאוסרים להעביר את החוק
  עומדים להם חכי"ם שנקראים חרדים ועל סמך עצמם רוצים להחליט על גורל כולנו
  מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים
  הרפו ידיכם מעם ישראל

 5. מוטי מוזס הגב

  כח נוסף לבני התורה מועצת גדולי עולם החסידות
  מועצת גדולי הספרדים והמועצת הקיימת גדולי עולם התורה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן