אנטיוכוס 2019: פרשייה תקדימית חמורה ומזעזעת מסעירה את העולם היהודי // פרסום ראשון

לראשונה מאז פרוץ המדינה: משרד החינוך מאיים בצו סגירה נגד תלמוד תורה המרכזי 'דעת זקנים' בעיר מודיעין עילית שמסרב לאפשר למשרד החינוך להתערב בתכני הלימודים, כך נחשף הבוקר בעיתון 'הפלס' * בזמן היוונים למדו ילדי היהודים תורה במערה, בספרד בזמן האינקווזיציה שמרו על המצוות במרתפים, ובזמן הקומניזם חינכו במסירות נפש את הילדים תורה במקומות מחבא ומסתור. ההיסטוריה חוזרת? * במוסד החינוך הגיבו למשרד החינוך: אנו מוותרים על התקציבים, אך דורשים לאפשר לת"ת להמשיך כמימים ימימה בעבודתו החינוכית, להעמדת תלמידים תלמידי חכמים ויראי שמים, כמסורת החינוך שקיבלנו מרבותינו שליט"א וזצוק"ל

פרשייה תקדימית ומזעזעת שנחשפה הבוקר בעיתון 'הפלס' מסעירה את העולם היהודי: דרישה מחוצפת וחמורה של משרד החינוך מאיים לשלול את רשיון המוסד של תלמוד תורה חרדי שמסרב לקבל תכתיבים ממשרד החינוך בנוגע לתכני הלימודים. תלמוד התורה המרכזי בעיר מודיעין עילית 'דעת זקנים' הצהיר כי לא יחתום על התקנות החדשות השוללות את עצמאות החינוך החרדי השורשי, ומאפשרות למשרד החינוך להתערב בתכני הלימודים.

כזכור, לקראת שנת הלימודים החדשה נשלחו למוסדות החנוך מסמכי נהלי הרישוי וטפסי הרישיון להפעלת ותקצוב הת"תים המוגדרים כ'מוסדות פטור', ובמסגרת זו נדרשו מנהלי הת"תים לחתום כי יתנהלו ע"פ התקנות החדשות המקעקעות את עצמאות המוסדות כפי שהותוו מזה כשבעים שנה ע"י גדולי ישראל זיע"א, ובמסגרתן יבוטל הלכה למעשה העצמאות הפדגוגית שהייתה למוסדות אלו מאז פרוץ המדינה. התקנות החדשות באו במסגרת סעיף חדש בחוק שמכפיף את מוסדות הפטור למערכת החינוך הממשלתית והפכו למעין ענף נוסף של הסטטוס המוגדר כ'מוכר שאינו רשמי'.

מנהלי תלמוד תורה 'דעת זקנים', אשר זכו להכנס למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זיע"א זמן קצר טרם הסתלקותו, שאלו להוראתו בענין החתימה על מסמכי משרד החינוך לאחר אישור התקנות החדשות, ונענו באופן חד שאינו משתמע לשני פנים, כי "יש להתנגד בתוקף לתקנות החדשות ולכל שינוי במצב שהיה עד כה. פשוט וברור שלא יעלה על הדעת כלל לחתום על מסמך כלשהו או לעשות איזו פעולה שתתפרש כהסכמה לתקנות החדשות המכפיפות את תלמודי התורה למשרד החינוך הכפרני, היה לא תהיה".

מרן ראש הישיבה זיע"א הדגיש כי "אסור להסכים לתקנות ולשום מסמך שעושה שינוי, ויש לעמוד על כך גם במחיר של ויתור על תקציבי משרד החינוך, כדי לעמוד על עצמאות מוחלטת".

ואכן, בהתאם להוראתו של מרן ראש הישיבה זיע"א בחרה הנהלת התלמוד תורה לוותר על התקצוב המשרד החינוך ולא חתמה על המסמכים החדשים.

כעת, ביום חמישי האחרון, עם פתיחת שנת הלימודים, שיגר משרד החינוך מכתב התראה לתלמוד תורה בו נכתב: "מתוקף סמכותו של המנהל הכללי, הרינו להביא לידיעתכם שמשרד החינוך שוקל לבטל את רשיונכם שניתן לבית ספר ת"ת דעת זקנים לשנת הלימודים תשע"ט. מהנימוקים להלן: לא הוגש טופס התחייבות והצהרת הבעלות לשנה"ל התשע"ט כנדרש בנהלי הרישוי. בטרם יקבל המנהל הכללי את החלטתו לביטול רשיון והוצאת צו סגירה למוסד, נבקש את התייחסותכם הדחופה".

מכתב האיום של משרד החינוך
תגובת הת"ת למשרד החינוך

במכתב תשובה ששיגרה הנהלת ת"ת דעת זקנים למשרד החינוך והעתקים ממנו נשלחו גם לשר החינוך נפתלי בנט ולסגנו מאיר פרוש כותבים מנהלי הת"ת:

"אין באפשרותנו לחתום על התחייבויות והצהרות בתחום הפדגוגי, משום שבתאריך י"א בניסן תשע"ח, פורסמו ברשומות תקנות לימוד חובה (מתן הוראת פטור לגבי מוסד חינוך ותקצובו) (הוראת שעה) התשע"ח-2018".

"תקנות חדשות אלו, מנוגדות להשקפת עולמנו. למעשה, תקנות חדשות אלו מעקרות את הפטור ההיסטורי המוחלט שניתן בחוק לימוד חובה (תש"ט-1950) – ואשר נשמר בקפידה ע"י כל גדולי ישראל לדורותיהם –  המעניק למוסדות החינוך החרדיים עצמאות חינוכית מוחלטת ללא כל פיקוח או מעורבות של משרד החינוך (מלבד בתחומי בריאות ובטיחות), כאשר עתה עם התקנת התקנות החדשות, דה-פקטו כלל מוסדות הפטור הפכו להיות במעמד מוסד מוכש"ר".

"אי לכך, עפ"י הוראת רבותינו גדולי התורה שליט"א, החליטה הנהלת הת"ת שלא לשנות מתכנית הלימודים שהונהגה עד כה, גם במחיר אי קבלת תקצוב מהמדינה".

"על כן אנו מוותרים על תקציב המדינה, אך דורשים שלא להוציא צו סגירה למוסד, אלא לאפשר לת"ת להמשיך כמימים ימימה בעבודתו החינוכית, להעמדת תלמידים תלמידי חכמים ויראי שמים, כמסורת החינוך שקיבלנו מרבותינו שליט"א וזצוק"ל".

התקנות

התקנות נעשו בהמשך לשינוי הדרמטי בחוק חינוך חובה שנעשה בחודש תמוז שנת תשע"ו ע"י גורמים שהצהירו כי ייצגו את המגזר החרדי, אך בפועל פעלו בניגוד לדעתם של גדולי התורה. ותמכו בין היתר בחוק שהביא לשינוי חמור בחוק לימוד חובה, בצורה הפוגעת באופן ישיר בהישג החוקי שהתקבל בשנת תש"ט ופעל מזה כ67 שנה. באותם ימים נאבקו מרנן גדולי ישראל כדי להבטיח שהחוק לא יחייב 4 לימוד אך ורק במוסד 'מוכר', הכפוף לתקנות וכללים של משרד החינוך, וזאת כדי לאפשר לחינוך התורתי לפעול כאוטונומיה מחוץ לחוק חינוך חובה. כך התגבשה המתכונת של 'מוסדות פטור', שאינם שייכים כלל לחוק חינוך חובה ואין בהם מקום להתערבות כלשהי של משרד החינוך. בשל כך התווסף אז לחוק סעיף 5 שקבע את מתכונת הפטור ומכוחו פעלו הת"תים מאז קום המדינה, כאשר החוק אינו מעניק לשר החינוך כל אמתלה להתערב בסדרי החינוך של הת"תים, אלא מעניק סמכות בלתי מוגבלת לחלק אישורי 'פטור' לחינוך התורתי.

בחקיקה שהתקבלה בקדנציה זו נוספו התניות משמעותיות לסעיף זה. השינוי בחוק קבע: "השר רשאי לקבוע, בתקנות, הוראות ותנאים שעל מוסד חינוך לקיימם לצורך מתן הוראת פטור לגביו, ובכלל זה לעניין הפעלת המוסד".

בדברי ההסבר לחוק נכתב: "מוצע להבהיר כי שר החינוך רשאי מכוח סמכותו לפי הסעיף הקטן האמור לקבוע הוראות ותנאים שעל מוסד חינוך לקיימם לצורך מתן הוראת פטור לגביו, לרבות לעניין הפעלת מוסד החינוך. כך למשל רשאי השר לקבוע תנאים לעניין הנהלת המוסד, חובות דיווח ורישום שיחולו על המוסד, תנאים לעניין צוות העובדים המועסק בו, תנאים שעניינם חובת הנהגת מקצועות לימוד מתכנית היסוד של מוסד חינוך רשמי (לימודי חול להבדיל מלימודי קודש), ותנאים לעניין פיקוח".

יש לציין, כי שינוי זה שהתווסף על סעיף 5 ההסטורי, אינו מתייחס להצבת תנאים רק ביחס להעברת תקציב ממשלתי כלשהו, אלא בהתקנת תקנות, הוראות ותנאים, שעל מוסד חינוך לקיימם על מנת לאפשר את עצם קיומו "לצורך מתן הוראת פטור, ובכלל זה לענין הפעלת המוסד".

מנהלי מוסדות שסירבו לפגוע בפיקדונות היקרים שנמסרו לידיהם, נשמותיהם הטהורות של תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא צייתו להוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, וסירבו לחתום על הרשיונות החדשים, בהבהירם כי לא ימכרו את יהדותם בשל נזיד עדשים ובצע כסף, כעת מתברר כי דווקא בימים אלו כאשר האחראים על משרד החינוך מזהים את עצמם כדתיים מנסים רשויות השלטון לפגוע גם בעצם קיומם של מוסדות אלו הפועלים על טהרת הקודש למרות שאינם נוטלים תקציבים, מה שלא העזו אף בימיה של שרת החינוך שונאת החרדים ש. אלוני.

5 תגובות

 1. מוטי מוזס הגב

  כמו שהגיבו פה כבר מעניין שהם התלבשו רק עחיהם הלא יש גם את החיידר של הרב טולנפלד בפרדס כץ וכן המוסדות של הרב עדס וכו' וכו'
  והשם ישלח רוח טהרה ממרום לכל העומדים בפרץ

 2. שמעון בן לולו הגב

  בדיוק השבוע קראנו בהפטרה
  'כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי'
  בכל דור ודור עומדים עלינו
  והקב"ה מצילנו מידם!!!

 3. זאב בן צבי הגב

  בס"ד

  המענין שהוא לא היחיד שלא חתם, כל מוסדות על טהרת הקודש לא חתמו, מוסדות הרב עדס לא חתמו, ועוד.
  אלא שהם מתחילים עם מישהו שנראה להם חוליה חלשה, לא בדיוק שייך למבינים בעם, אין לו גב ציבורי חזק, אדם פרטי ירא אלוקים שחושש להפקיר את הפקדונות שהופקדו בידו בידי המחוז החרדי.
  וכגודל המערכה הציבורית שתצא להציל את הת"ת הקדוש מצו סגירה, כן מהר מאוד יירדו ממנו.

  האחריות על כולנו.

 4. אלעזר הגב

  מעניין לראות מה יעשו כל החרדקים אחרי כזה סיפור מסעיר
  האם יש גזירת חינוך או לא

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן