בְּתוֹעֵבֹת יַכְעִיסֻהוּ | ראב"ד ירושלים נגד הרב מטעם הבריטי: "החובה מוטלת ביתר שאת על רבנים ודיינים למחות ולבטל את דבריו, ולפרסם ברבים שאין הוא מייצג את דת ישראל"

הרב מטעם של בריטניה פרסם לקראת ראש השנה, קונטרס חמור ומתועב בו הציג את 'משנתו' לקירוב אנשי התועבה, ועל הצורך להכיר בהם כאנשים בעלי צורך לתועבות האסורים עפ"י ההלכה, כאשר לראשונה בתולדות העם היהודי, רב הנקרא אורטודכסי מכיר בתועבות האסורים מדאורייתא ואשר הוקעו בכל הדורות ממפתן דלת היהדות, וכל זאת בשיתוף עם עמותת קש"ת ובשיתוף עם עמותת סטונוול הפועלים לקדם את אנשי התועבה בתוך חיי הקהילה היהודית באנגליה. * ראב"ד ירושלים הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א אשר המסמך המזעזע הגיע לידיו, דיבר דברים כדורבנות בזעזוע ובכאב על התקדים המסוכן, ובמאמרו השבועי המתפרסם אח"כ מידי שבוע ברבבות עותקים בארץ ובעולם, התבטא כי זהו "שולחן ערוך חדש" וחירוף וגידוף". בדבריו אף ביקש מרבני ודייני ישראל להשמיע קול מחאה חריפה נגד פסק ההלכה התקדימי של הרב הראשי מאנגליה. "ואני רואה סכנה גדולה בעת הזאת שאם הרבנים לא ימחו כנגדו, עלולים דבריו להביא להתפשטות התועבה בישראל, ואז עלול הקב"ה לשפוך כעסו וחמתו עלינו וכמו שנאמר 'ובתועבות יכעיסוהו', ובפרט בעת הזאת שלמרבה הפלא הוא עוד קורא בשמם של הבית דין דלונדון וטוען שהם הסכימו לדבריו, החובה מוטלת ביתר שאת על רבנים ודיינים למחות ולבטל את דבריו, ולפרסם ברבים שאין הוא מייצג את דת ישראל"

הרב 'מטעם' האנגלי א. מירוויס פרסם מספר ימים לפני ראש השנה, קונטרס הרסני ומתועב בו הציג את 'משנתו' לקירוב אנשי התועבה, ועל הצורך להכיר בהם כאנשים בעלי צורך לתועבות האסורים עפ"י ההלכה, כאשר לראשונה בתולדות העם היהודי, רב הנקרא אורטודכסי מכיר בתועבות האסורים מדאורייתא ואשר בכל הדורות ממפתן דלת היהדות, וכל זאת בשיתוף עם עמותת קש"ת ובשיתוף עם עמותת סטונוול הפועלים לקדם את אנשי התועבה בתוך חיי הקהילה היהודית באנגליה.

ראב"ד ירושלים הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א אשר המסמך המזעזע הגיע לידיו, דיבר דברים כדורבנות בזעזוע ובכאב על התקדים המסוכן, ובמאמרו השבועי המתפרסם אח"כ מידי שבוע בעשרות אלפי עותקים בארץ ובעולם, התבטא כי זהו "שולחן ערוך חדש" וחירוף וגידוף". בדבריו אף ביקש מרבני ודייני ישראל להשמיע קול מחאה חריפה נגד פסק ההלכה התקדימי של הרב הראשי מאנגליה.

בראשית דבריו אמר הראב"ד: "בשבוע האחרון פירסם 'הרב הראשי' דאנגליה הר' אפרים מירוויס מכתב הוראה לבתי הספר החרדיים באנגליה, שיש לקרב את התלמידים הנוהגים בכל מיני תועבות רח"ל כפי שהם, ולהכיר בהם ולקבלם כפי שהם, ולקיים בזה מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', ומרחיב במכתבו אודות איסור לא תשנא את אחיך בלבבך ואודות איסור חילול ה', ותחת מסווה זה הוציא 'שולחן ערוך חדש' לתת גיבוי והכרה לתועבות הפושעים ולקרבם לתוך מחנינו ה"י, ולא בוש לכתוב כי דבריו הם בעצה אחת עם ארגון ידוע המעודד תועבות ה"י".

"כשקראתי דבריו עם חתימתו הזדעזתי ממש, שכל דבריו הם חירוף וגידוף נגד תורתינו הקדושה ונגד יסוד קדושת ישראל, שלפי דין תורתינו הקדושה חייבים לרחק אותם וכ"ש שלא לתת להם גיבוי ולהכיר בתועבותיהם, ובפרט שהקירוב של תלמידים כאלו לתוך מחנינו מסוכן מאוד לכל התלמידים המתחברים אליהם".

"לצערינו אומות העולם ששו ושמחו כששמעו את דבריו, ופרסמו ש'הרב הראשי של אנגליה' מסכים שדת ישראל השתנתה ויש להתחשב ברוח הזמן, ואף הארגון בארץ ישראל המעודד תועבות פרסם תודותיו להרב הראשי באנגליה על עידוד התועבות, [ואם כי תושבי אנגליה החרדים יודעים ש'הרב הראשי' שם אינו מייצג כלום את דעת החרדים, אבל אומות העולם אינם מבחינים ואינם יודעים ש'רב' זה אינו מייצג את הציבור החרדי באנגליה], ופרסמו בכל מקום כי גם רבני ישראל מסכימים לשיטתם להתאים את התורה לרוח הזמן, ולבעלי שיטת ה'דמוקרטיה' הרוצים למלאות תאוות כל אחד כפי מה שהוא".

"אני רואה סכנה גדולה בעת הזאת שאם הרבנים לא ימחו כנגדו, עלולים דבריו להביא להתפשטות התועבה בישראל, ואז עלול הקב"ה לשפוך כעסו וחמתו עלינו וכמו שנאמר "ובתועבות יכעיסוהו", ובפרט בעת הזאת שלמרבה הפלא הוא עוד קורא בשמם של הבית דין דלונדון וטוען שהם הסכימו לדבריו, החובה מוטלת ביתר שאת על רבנים ודיינים למחות ולבטל את דבריו, ולפרסם ברבים שאין הוא מייצג את דת ישראל, ודעתינו דעת תורה כי לא ניתן להתחבר אלא עם שומרי תורה ולא עם עבריינים ופושעים רח"ל, וכ"ש שאין לתת גיבוי וכוח למתועבים ולהכיר בזכויותיהם לעשות מעשה תועבה ה"י, והשי"ת יראה בעני עמו ויעזרנו לגדור הפרצה למען כבוד שמו".

המאמר המלא:

"וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פני מהם, ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה", (ל"א, ט"ז-י"ז).

הנה בעוה"ר בדור האחרון נתקיימו הדברים הללו לעיננו, בשעה שמיליוני יהודים – אנשים נשים וטף, גאונים וצדיקים, עונו ונהרגו במיתות קשות ואכזריות, והופקרו כאיילות בשדה, וכל אחד שאל איה רחמנותו של אבינו שבשמים – אב רחמן, ואיך הוא שותק כשבניו מושלכים באש.

אמנם האמת היא שאין כאן שום 'חידוש' מימות השואה, אלא כבר מימות עולם הזהירנו על זה הקב"ה בתורתו, והודיענו כי אם נעזוב ח"ו את דרך התורה הוא יסתיר פניו מאתנו ויפקירנו כאיילות השדה ואז יבואו עלינו ח"ו צרות רבות ורעות, וכמו שנאמר כאן בפסוק, "וקם העם הזה וזנה וגו' ועזבתים והסתרתי פני מהם וגו' ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה".

ובביאור העניין אמר הרב דסלר זצ"ל, שעם ישראל מונהגים רק בדרך ניסית ולא על פי הטבע, שהלא הם עם סגולה ואין להם שייכות להנהגת הטבע אלא הכל תלוי במעשיהם, ולכן אם זכו ללכת בדרך הטוב והישר, אז הם מונהגים בהנהגת רחמים ניסית היוצאת מגדר הטבע – עד שכולם רואים ומכירים ברוממותם, אך אם ח"ו עזבו את דרך התורה, אז רח"ל הקב"ה נוהג עמהם לרעה בהנהגה ניסית למעלה מדרך הטבע, עד שכל העמים רואים ומכירים בשפלותם היוצא מגדר הטבע הרגיל, ומקרא מלא דיבר הכתוב (לעיל כ" ס"ג) "והיה כאשר שש ה' אליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן ישיש ה' עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם".

והוסיף הרב דסלר זצ"ל שדבר זה רואים בחוש ממש, שהלא בנוהג שבעולם שהמצויינים בכשרונות והמלומדים הם היו ראשי העם, אבל הצורר הגרמני הרשע וסייעתו ימ"ש היו אנשים פשוטים ככל אנשי השוק מתעסקים בדברים קטנים ופחותים, וכולם נעשו פתאום למנהיגים והביאו את כל העולם למלחמה, וזהו ההוכחה הגדולה ביותר שהצרות המתרגשות על ישראל רח"ל בעת צרה, אינם בדרך מקרה ח"ו, אלא הכל מהנהגת ה' המשגיח עלינו בדרך המיוחדת של הנהגה ניסית, לטוב או לרע ח"ו.

ובשעה שהרפורמי הרשע גייגר שר"י סידר 'שולחן ערוך' חדש, אשר עיקרו היה מיוסד על זיוף מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' – כביכול שורש המצווה הוא להתחבר לפושעים או לגויים ולהידמות להם, אמר המגיד מקלם זצ"ל, שאם אנחנו עושים 'שולחן ערוך חדש' להידמות לגויים ולהתחבר אליהם, אז גם לשונאינו יקום שולחן ערוך חדש של שנאת ורדיפת ישראל שיהיה כתוב בו "הטוב שביהודים הרוג" ה"י, כי כשאנו משנים את הנהגתינו כלפי הקב"ה וממציאים שולחן ערוך חדש, אז גם הקב"ה משנה את הנהגת רחמנותו כלפינו ומפקיר את דמינו כאיילות השדה רח"ל, ובעוה"ר נתקיימו דבריו ונענשנו אח"כ בשואה האיומה – על שלא מחינו בהם מספיק.

ובשבוע האחרון פירסם 'הרב הראשי' דאנגליה הר' אפרים מירוויס מכתב הוראה לבתי הספר  החרדיים באנגליה, שיש לקרב את התלמידים הנוהגים בכל מיני תועבות רח"ל כפי שהם, ולהכיר בהם ולקבלם כפי שהם, ולקיים בזה מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', ומרחיב במכתבו אודות איסור לא תשנא את אחיך בלבבך ואודות איסור חילול ה', ותחת מסווה זה הוציא 'שולחן ערוך חדש' לתת גיבוי והכרה לתועבות הפושעים ולקרבם לתוך מחנינו ה"י, ולא בוש לכתוב כי דבריו הם בעצה אחת עם ארגון ידוע המעודד תועבות ה"י.

וכשקראתי דבריו עם חתימתו הזדעזתי ממש, שכל דבריו הם חירוף וגידוף נגד תורתינו הקדושה ונגד יסוד קדושת ישראל, שלפי דין תורתינו הקדושה חייבים לרחק אותם וכ"ש שלא לתת להם גיבוי ולהכיר בתועבותיהם, ובפרט שהקירוב של תלמידים כאלו לתוך מחנינו מסוכן מאוד לכל התלמידים המתחברים אליהם. ולצערינו אומות העולם ששו ושמחו כששמעו את דבריו, ופרסמו ש'הרב הראשי של אנגליה' מסכים שדת ישראל השתנתה ויש להתחשב ברוח הזמן, ואף הארגון בארץ ישראל המעודד תועבות פרסם תודותיו להרב הראשי באנגליה על עידוד התועבות, [ואם כי תושבי אנגליה החרדים יודעים ש'הרב הראשי' שם אינו מייצג כלום את דעת החרדים, אבל אומות העולם אינם מבחינים ואינם יודעים ש'רב' זה אינו מייצג את הציבור החרדי באנגליה], ופרסמו בכל מקום כי גם רבני ישראל מסכימים לשיטתם להתאים את התורה לרוח הזמן, ולבעלי שיטת ה'דמקרוטיה' הרוצים למלאות תאוות כל אחד כפי מה שהוא.

ואני רואה סכנה גדולה בעת הזאת שאם הרבנים לא ימחו כנגדו, עלולים דבריו להביא להתפשטות התועבה בישראל, ואז עלול הקב"ה לשפוך כעסו וחמתו עלינו וכמו שנאמר "ובתועבות יכעיסוהו", ובפרט בעת הזאת שלמרבה הפלא הוא עוד קורא בשמם של הבית דין דלונדון וטוען שהם הסכימו לדבריו, החובה מוטלת ביתר שאת על רבנים ודיינים למחות ולבטל את דבריו, ולפרסם ברבים שאין הוא מייצג את דת ישראל, ודעתינו דעת תורה כי לא ניתן להתחבר אלא עם שומרי תורה ולא עם עבריינים ופושעים רח"ל, וכ"ש שאין לתת גיבוי וכוח למתועבים ולהכיר בזכויותיהם לעשות מעשה תועבה ה"י, והשי"ת יראה בעני עמו ויעזרנו לגדור הפרצה למען כבוד שמו.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן