וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת: רבבות תושבי בני ברק יצאו בליל שבת למחאה המונית נגד חילולי השבת המתבצעים בעיר ע"י הממשלה

המאבק של כלל היהדות החרדית נגד חילולי השבת בעבודות הרכבת הקלה מחריף: רבבות שומרי השבת בבני ברק בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ראשי הישיבות, אדמו"רים ורבני הקהילות ייצאו לקבל פני שבת בתפילת רבים ברחובה של עיר, לצד המיתחם בו מתבצעת רמיסת השבת רח"ל ע"י החברה הממשלתית נת"ע תוך קבלת אישור הממשלה וסיוע המשטרה לרמיסת השבת. * מרנן גדולי ישראל שליט"א: "לזעוק במחאה גדולה ונוראה נוכח הפרצה המחרידה כל לב ונפש" * מבד"ץ מסורת נמסר שהיות ולא ברור מצב הערוב במקום המחאה בבני ברק ויש חשש גדול של רה"ר דאוריתא אין לטלטל כלל באזור המחאה * ע"פ דיווחים שונים גם ביום הקדוש והנורא יום הכיפורים בוצעו באתר עבודות באישור הממשלה

כלל חוגי היהדות החרדית שומרי השבת מתלכדים למאבק ציבורי עקבי ועיקש נגד המשך רמיסת השבת בתחומי העיר בני ברק, בליל שבת הקרובה ייצאו  רבבות שומרי השבת ונאמניה למעמד מחאה המוני קבלת שבת ותפילת מעריב ברחובה של עיר שיתפרס על פני כל רחוב ז'בוטינסקי בעיר, ובכביש 4 מגשר גהה ועד למחלף גבעת שמואל, כשבראש המוחים יעמדו מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א, ראשי הישיבות, אדמו"רים ורבני הקהילות.

ע"פ התוכניות המוני תושבי העיר מכל בתי הכנסיות ובתי המדרשות בעיר ייצאו לאחר תפילת מנחה, בעת כניסת השבת, להתפלל תפילת קבלת שבת וערבית ברחובה של עיר. ההמונים שיתפללו במניינים רבים, כל בית מדרש בנוסחו וכמנהגו, יתפרסו לאורך כל ציר ז'בוטינסקי מצומת רבי עקיבא ועד גשר גהה, וכן לאורך כביש 4 מגשר גהה ועד מחלף גבעת שמואל.

מבד"ץ מסורת נמסר שהיות ולא ברור מצב הערוב במקום המחאה בבני ברק ויש חשש גדול של רה"ר דאוריתא אין לטלטל כלל באזור המחאה.

ע"פ הדיווח באתר 'ביזנעס' ביום הכיפורים בוצעו עבודות הקמת הרכבת הקלה, כשלפי הדיווח בהנהלת נת"ע אף אישרו את הדברים ח"כ גפני.

בימים האחרונים חתמו מרנן גדולי ישראל שליט"א, ראשי הישיבות ומרביצי התורה, מורי ההוראה ורבני הקהילות בעיר בני ברק, על קריאת קודש אודות חובת המחאה נגד רמיסת השבת בראש חוצות.

במכתב שנכתב ע"י הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, ואשר נושא את התאריך "בין כסה לעשור ה'תשע"ט", נכתב:

"אל אחינו בנ"י עם מקדשי שביעי הע"י.

באנו בזה בקוצר אמרים נוכח הפרצה המסוכנת, המחרידה כל לב ונפש, כאשר פורקי עול ופורצי גדר קמו בזדון לפגוע ולנתץ חומות קדושת שבת קדשנו ותפארתנו בעיר התורה בני ברק ת"ו, ולמרות כל הזעקות ומחאות הכאב של קהל היראים שליבם שותת בראותם כבלע את הקודש, ממשיכים בדרכם בריש גלי.

והן זאת הברית אשר כרת ד' אלוקינו עמנו, אות היא ביני וביניכם, ומה גדול הוא הכאב כאשר אחים תועים רח"ל מקעקעים ביסוד האות והקשר בין עם סגולה מקדשי שביעי, לבין מי שאמר והיה העולם, ואל לנו להחריש לעת כזאת.

וכידוע כמה מסרו אבותינו ורבותינו יראי ד' החרדים על דבריו נ"ע גופם ונפשם לעמוד בפרץ בכל עוז ותעצומות ללא חת ומורא, לומר למשחית הרף ולהסיר מעל עם הקודש הקטרוג הנורא וחילול יומא דנשמתא בראש כל חוצות.

ובודאי מוטל על מי אשר יראת ד' בוערת בקרבו להצטרף ללגיונו של מלך ולזעוק במחאה גדולה ונוראה, עד שיעצרו כל העבודות ביום שב"ק, בין ע"י בני ברית ובין ע"י שאינם בני ברית.

ובזכות עמידה על משמר התורה והיהדות למנוע את גזרת גיוס השמד, ושאר הגזרות בענייני חינוך הבנים והבנות, ושמירת התורה ושבת קדשנו, תעמוד לעם הקודש להיוושע במהרה בישועת עולמים".

על המכתב חתמו: הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, הגאון הגדול רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, הגאון הגדול רבי אשר הכהן דויטש שליט"א מראשי ישיבת פוניבז', הגאון הגדול רבי אליעזר דינר שליט"א גאב"ד עדת ישראל, הגאון הגדול רבי זאב שפירא שליט"א מראשי ישיבת בית מאיר, הגאון רבי דוד חיים מינצר שליט"א מראשי ישיבת כנסת יצחק חדרה, והגאון רבי רבי פנחס שוב שליט"א רב קהילת אשי ישראל, שכתב: 'גם אני עני זועק עד מתי יהיה הקודש לבלע לנגד עינינו, ואשרי מי שיהיה לו חלק במחאות על דבר זה'.

הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ' שליט"א ראש ישיבת פוניבז', כתב במכתבו:

"לאחי ורעי בני העיר.

חלול שבת בפרהסיא בעירנו עיר התורה והישיבות.

ואין יותר דבר מפורסם כשמירת השבת בעיר בני ברק.

ולכן נתאסף כולנו למחאה והכרזה כי השבת קודש תמשיך להיות שמורה וקדושה בעירנו הקדושה".

הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות יצא במכתב בו הביא בהרחבה מדברי חז"ל הקדושים על גודל מעלת וקדושת השבת, ובהמשך כתב:

"אוי לנו שכך עלתה בימינו ובמקומנו, שהננו צריכים להקהיל קהילות על כבודה של שבת הנרמסת בראש כל חוצות, 'לכבוש המלכה עמי בבית' הוא בעיר תורה וחסידות, איככה נחזה שיום המקודש מכל הרגלים ומר"ה ויוה"כ, שהוא בכלל הנאמר בתפלה 'וברכתו מכל הימים [ר"ה יום הכפורים] 'וקדשתו מכל הזמנים' [מועדים] מתחלל בפרהסי' ובצינעא לידיעת כל. לכן יש לבוא לעזרת ד' בגיבורים הנלחמים בגבורת כח הטוב, להיקהל ולעמוד על נשמותינו המשוסעת בפגיעה בשבת קדשנו". את מכתבו מסיים הגאון הגדול שליט"א בדבריו: "אבהיר בזה, כי מאז בעניי גדרתי גדר שלא לכתוב או לחתום בעניינים ציבוריים גם אם הם רוחניים, אך למען שבת מלכתא איכא כללא דמלכות פורצת גדר [ב"ק ס: סנהדרין כ:] לכן חרטתי בקן קולמוסא את אשר לבי יהמה וידאב".

הגאון הצדיק רבי משה דוד ליפקוביץ' שליט"א משגיח ישיבת באר יעקב, כתב:

"לב מי לא יזעזע ויחרד וימס כמים על חילול כבוד שמים על ידי חילול שבת קדשנו, שהיא הברית קודש בין ישראל לאבינו שבשמים.

ושמעתי מפה קודש רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זללה"ה בשנת תשד"מ כאשר קמו פורצי גדר לחלל שבת קדשנו בעיר פ"ת, ואמר כי על חילול שבת צריך מסירות נפש, וסיפר על עצמו שבהיותו בעיירה 'לונינעץ' מחה על חילול יו"ט בשוק העיר ותפסוהו לכלא [עי' מכתו"מ ח"ד עמ' פ"א].

וכתבו בעת ההיא רבותינו הגדולים מרנן בעל ה'אבי עזרי' ובעל ה'קהלות יעקב' זיע"א דמצווים אנו בתורה להיות שומרים שלא תחולל השבת והוא פירוש הפסוק ושמרו בני ישראל את השבת.

ובילדותי אאמו"ר מרן זללה"ה יצא עם תלמידיו בישיבת 'תפארת ציון' בסמוך לבית פרטי שחיללו שם שבת בהשקיה בחצר, ועמדו בתפילה של פרקי תהילים, ואח"כ אמר קדיש שיתגדל ויתקדש שמו יתב' במקום חילול השי"ת.

מכאן כל מי שכבוד השי"ת וכבוד תורתנו הקדושה וכבוד השבת יקר בעיניו, יעשה כל מה שבידו למנוע חילול שבת קדשנו ותפארתנו, והדברים פשוטים לכל לב יהודי מרגיש.

החותם בתפילה שילמדו תועים בינה ויתגדל ויתקדש שמו ית'"

בימים האחרונים אף פורסמה קריאתם של מועצת גדולי התורה של אגו"י שהתפרסמה תחת הכותרת: "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה"

"בימים קדושים אלו אשר הקב"ה קרוב לכל קוראיו שמענו מתוך דאגה עמוקה ולב כואב על חילול שבת בפומבי ומתוך התרסה בתוככי עיר התורה והחסידות – בני ברק. פינת יקרת שנוסדה ונבנתה מתוך מסירות נפש לד' ולתורתו.

עם ישראל כולו עומד בין כסה לעשור ומתפלל לגאולה, ישועה ושנה טובה. והלא 'אין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת'. אותה מתנה טובה שניתנה לעם ישראל מבית אוצר גנזיו של מי שאמר והיה העולם ובכוחה הגדול 'יכולה היא שתרחם'.

הננו פונים אל שלומי אמוני ישראל הדרים בבני ברק, לצאת בחובת מחאה על שם שמים שנרמס מעל ומתחת לארץ, וביום השבת הקרובה לסדר 'הבו גודל לאלוקינו' להשתתף בתפילת רבים ברחובה של עיר, במקום בו מנסים רח"ל לרמוס את כבוד השבת ונותנה. ודברי חכמים בנחת נשמעים.

בכח הרבים שמוחים על כבוד השי"ת ותורתו נזכה להתגשמות חזון הנביא ישעיהו 'אם תשיב משבת רגלך עשות חפצך ביום קודשי וקראת לשבת עונג לקדוש ד' מכובד'. 'אז תתענג על ד' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ד' דיבר'. ונתברך כולנו בגמר חתימה טובה וישועה בכל העניינים".

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן