"יִזְכּוֹר אַהַבָתוֹ" | מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א: "חוב קדוש על כל אחד ואחד להיחלץ חושים ולסייע בכל כוחו לדבר הנשגב הזה"

בהתקרב מלאת י"ב חודש להסתלקות רבן ולבן של ישראל הידרכי שמואל' זי"ע אשר לשמו ולזכרו תאות נפש, נתכנסנו יחדיו פעיה"ק ירושלים תובב"א לעורר הלבבות לדבוק בדרכו דרך הקודש כפי אשר העביר לנו מרבותינו מעתיקי השמועה מדור לדור.

ומכאן תצא הקריאה הגדולה אל כלל בני התורה המבינים בעם ובפרט אל יקרי הרוח הנושאים בעול, מנהלי המוסדות הק' – ד' עליהם יחיו, וגבאי קהילות הקודש בכל אתר וכל העוסקים בצ"צ באמונה הנושאים על שכמם כינון עולם התורה בדרך המסורה לנו.

על דבר חובת השעה, המגבית הגדולה והנחוצה עד למאוד שנוסדה עתה כאן בעצה אחת ובראשות גדולי התורה שליט"א, למען הצלת וקיום כלל מוסדות התורה והחינוך אשר הקים וייסד מרן רבינו רשכבה"ג זיע"א, שתתקיים אי"ה בסמיכות לכלות י"ב חודש לפטירתו – לזכרו הטהור ולעילוי נשמתו.

ופשיטא שענין זה יש בו קיום התורה והיהדות לשעה ולדורות, ועל כן חוב קדוש על כל אחד ואחד להיחלץ חושים ולסייע בכל כוחו לדבר הנשגב הזה, לטכס עצה יחדיו ברוב תושיה, לפעול ולהפעיל אחרים, עד אשר יעשה כאו"א יותר מכפי יכולתו לסייע ולעזור בכל הנדרש למען הצלחת המפעל הגדול והקדוש הזה. וברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.

יכירו ויידעו כל בני התורה את עוצם גודל השעה, כי בבנין התורה והיהדות עסקינן, ואם לא עכשיו אימתי. ועל כולנו יחדיו כאיש אחד בלב אחד למלא את החובה הק' להמשיך ולקיים מבצרי התורה והחינוך אשר יסד רבן של ישראל, מחשבות לבו לדור ודור, וכל המתבונן בזה יראה רוממות הדבר הגדול הזה המוטל עלינו לעשותו בכל לבבנו ונפשנו ומאודנו.

וזכות זו תעמוד לכל הנוטלים חלק במצוה רבה זו אשר גודל שכרה מי ישורנו, להם ולכל יוצ"ח בזה ובבא, בכל מכל כל. ונזכה להבטחת השי"ת שלא תישכח מפי זרעו.

על המכתב חתומים הגאונים הגדולים רבי צבי פרידמן (גאב"ד מסורת, ורב שכונות אור החיים בבני ברק, ורמת בית שמש ג'), רבי ברוך שמואל הכהן דויטש (ראש ישיבות באר מרדכי וקול תורה), רבי עזריאל אויערבאך (רבה של בית וגן), רבי  צבי רוטברג (ראש ישיבת בית מאיר), רבי  שמואל אריה לוין (ראש ישיבת 'חפץ חיים', ורבה של ארגנטינה), רבי שמואל מרקוביץ (ראש ישיבת פוניבז'), רבי אשר הכהן דויטש (מראשי ישיבת פוניבז'), רבי זבולון שוב (ראש ישיבת דברי אמת), רבי יצחק ירוחם בורודיאנסקי (משגיח ישיבת קול תורה), רבי יהושע ארנברג (ראש ישיבות כנסת יצחק), רבי אליעזר הלוי דינר (גאב"ד עדת ישראל), רבי דב אהרן זלזניק (מראשי ישיבת מאור התלמוד), רבי משה שמידע (ראש ישיבת גרודנא), רבי צבי שינקר (ראש ישיבת בית דוד), רבי בן ציון בורודיאנסקי (מראשי ישיבת קול תורה), רבי דוד מינצר (מראשי ישיבת כנסת יצחק), רבי טוביה הלוי נוביק (משגיח ישיבת כנסת יצחק), רבי יונה זלושינסקי (מראשי ישיבת פוניבז'), רבי זאב שפירא (מראשי ישיבת בית מאיר), רבי נפתלי עלזאס (ראש ישיבת דעת אליהו), רבי א. גרוסברד, רבי שמואל אריאלי, רבי אליהו אליעזר דסלר (משגיח ישיבת פוניבז'), רבי צבי וידר (רבה של קרית יובל), רבי יוסף פטרוף (ראש ישיבת מעלות התורה) ורבי אליהו ליברמן.

אל המכתב הצטרף גם בנו חביבו של מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א, הגאון הצדיק רבי משה שליט"א שכתב:

הנני ג"כ באתי בזה עבור המוסדות החשובים הנ"ל הנמצאים במצוקה, ובודאי חשוב מאוד לתמוך בזה עד כמה שאפשר ובזכות זה יתברכו ממקור הברכות בכל הענינים, משה אלישיב בן לאאמו"ר מרן הגרי"ש זצלה"ה

משגיח ישיבת 'באר יעקב', הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ שליט"א בנו חביבו של מרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, הצטרף גם הוא למכתב וכתב:

ז"ל אאמו"ר מרן רה"י זיע"א וז"ל לקחת תקציבים ע"י כניעה לדרישות שלהם זה נקרא שממיתים עצמם בשביל לחיות… חיים כאלה הם מוות וע"ז באה"ח משה דוד ליפקוביץ

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן