מרנן הגרא"מ שך והגרי"ש אלישיב זיע"א: "איסור גמור ללכת לצבא – וצריך למסור את הנפש על זה. כל אבא צריך לשמור ולהשגיח על ילדיו"

חתנו הגרמ"צ ברגמן: אמר לי לפרסם שדעתו שצריך להתנגד לזה כהלכות קידוש השם שנפסק בשו"ע יורה דעה * תלמידו הגרב"ש דויטש: כך אמר מרן הרב שך והסכים לדעתו גם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל "כלל הוא בידינו, וכך נפסק בשו"ע יו"ד, שזוהי גזירת שמד ודיניה מבוארים בהלכות קידוש השם ביו"ד סי' קנ"ז, שפירושו יהרג ואל יעבור"


דבריו של מרן בעל האבי עזרי התפרסמו לראשונה ב"יתד נאמן" כ"ה באייר אייר תשנ"ח. כשביקש לפרשם בשמו את הדברים הבאים:

"רבותי, תדעו שאיסור גמור ללכת לצבא – וצריך למסור את הנפש על זה. כל אבא צריך לשמור ולהשגיח על ילדיו, כי איסור גמור לשלוח את בניו לצבא. תפרסמו בשמי ובשם כולם שאסור לשלוח הילדים לצבא – ואין להרשות להם לקחת. אין לי כוח לדבר יותר. תפרסמו בשמי בכל מקום ואפשר להכניס לעיתון".


חתנו הגרמ"צ ברגמן שליט"א העיד במכתב את דעתו של מרן בעל האבי עזרי:

"היות וענין גזירת בני הישיבות רח"ל נוגעת למעשה, הגיעה השעה לפרסם דברי מו"ח מרן (שליט"א) שאמר לי בזמנו שאם יגיע גזירת גיוס בני הישיבות למעשה להודיע את דעתו הברורה… ואמר לי לפרסם שדעתו שצריך להתנגד לזה כהלכות קידוש השם שנפסק בשו"ע יורה דעה".כך גם העיד בזה נאמנה תלמידו הגדול הגרב"ש דויטש שליט"א. בקריאה שפורסמה (לעצרת ‘אשמורת הבוקר‘ כנגד הגיוס), כתב הגרב"ש שליט"א: "ששמענו כמה פעמים מפי מו"ר מרן הגרא"מ שך זצוקללה"ה שחייבים למסור את הנפש על זה". הגאון שליט"א חזר על דברים אלו במשאו בעצרת הרבבות באסרו חג השבועות, ואמר כי שמע ממרן זצוק"ל לפני עשרים שנה, שצריך למסור את הנפש שלא ללכת לצבא.

גם הגרמ"ש שפירא זצוק"ל כתב כן בשם מרן בכתי"ק (בהחלטות ועד הישיבות מחודש תמוז תשס"א): "וכבר הורה זקן מרן הגרא"מ שך שליט"א בזה שיש למסור הנפש על כך".
עם פרסום דברי מרן זיע"א, הצטרפו גדולי ישראל לקריאתו:

לאור קריאתו של ראש גולת אריאל מרן שליט"א על הגזירה הנוראה והאיום על דלתי הישיבות בית חיינו. ומרן ראש הישיבה בדבריו קרא שיצטרפו כל חכמים ותופשי התורה, כי הוא דבר שצריך למסור הנפש על זה, ועת צרה היא ליעקב, כי בסגירת הישיבות אין ח"ו כלל ישראל, לכן אנו מצטרפים כיהודה ועוד לקרא, שאין להעלות על הדעת ולאפשר לבצע מזימה זו.

על המכתב חתמו הגאונים הגדולים: רבי משה שמואל שפירא, רבי אברהם יעקב זלזניק, רבי חיים פנחס שיינברג, רבי זלמן רוטברג, רבי שמואל אויערבאך, רבי צבי פרקוביץ, רבי שמחה זיסקינד ברוידא, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, רבי ניסים קרליץ, רבי חיים קנייבסקי, רבי ברוך רוזנברג, רבי יהודה שפירא, רבי חיים שאול קרליץ, רבי שלמה וולבה, רבי מאיר צבי ברגמן, רבי בן ציון אבא שאול, רבי שמואל הלוי ואזנר (החתימות ע"פ סדר קבלתם).

גם מרן הגרי"ש אלישיב הסכים לדבריו של מרן בעל האבי עזרי זיע"א. וכפי שהעיד מפיהם הגרב"ש דויטש שליט"א במשאו בתמיר, מוצש"ק פרשת ויקהל כי שמע ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בבירור שאף דעתו מסכמת לדברי מרן הגרא"מ שך זצ"ל שעניין הגיוס לצבא הוא ביייהרג ואל יעבור', אלא שסבר כי כל עוד הגזירה אינה קיימת בפועל, יש להיזהר מלהתבטא כך בפומבי, משום שיש לדבר השלכות שונות, ולכן כתב מכתב נפרד.

להלן משאו של הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א:

"נתבקשתי על ידי מרן ראש הישיבה לחזור על דברים שכבר נאמרו, והיו פשוטים וברורים לכל אחד ואחד, אך משום מה, מסיבות שלא אפרטן כאן, מנסים להטיל ספק, מנסים לערער גם את העיקר שהוא בוודאי עיקרי העיקרים של היהדות.
יצא לנו כבר לומר, ברבים וביחיד, דברים ברורים – שלא ניתנים בכלל להתפרש לשני פירושים או לשני כוונות, שנאמרו על ידי מרן מורנו ורבנו הגדול זצוק"ל, מרן הרב שך, וכפי שכתב מפיו, ואמר לי מפיו ביום שישי זה – חתנו הגדול הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, וכפי ששמענו דברים ברורים שנאמרו מפי מרן הרב שך זצוק"ל, ואני מבטיח, ואני אומר במלא האמת, ואם היה מותר להישבע גם זה הייתי מוכן, אבל אני לא חושב שצריך את זה – שאלו הם הדברים שנאמרו, ואלו הם הדברים שהוסכמו על ידי מרן רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, שאני מיד אפרט למה זה לא נאמר בשמו בזמנו.
ואני אומר את המילים למרות שכבר אמרתי אותם, אבל טבע העולם וטבע המחלוקת, להטיל ספק גם בדברים שהיו ברורים ופשוטים בעיני כל גדולי ישראל ללא יוצא מן הכלל.
כשמדובר בגזירת הגיוס הנוראה, ובפרט בצורה שהיא נעשית עכשיו, שמרן הרב שך חזה אותה מקודם, והזהיר ממנה לפני הרבה שנים, שזוהי גזירת שמד, כיון – ולא רק כיון שכך אלא גם בגלל שכך – אין כוונתם, הם לא צריכים אותם בצבא, הם לא צריכים את החרדים בצבא, ובוודאי שהם לא צריכים אותם בשאר הדברים שהם אומרים, יש להם מטרה אחת ויחידה, שנאמרת בצורה המפורשת ביותר, ושמעתי אותה בעצמי מאנשים בדרג הבכיר – הם רוצים לחלן ולהוציא את תרבותם של כל היהודים החרדים, יכול להיות ע"י מסלולים למיניהם, או מקומות עבודה למיניהם, או ע"י הצבא, אבל אין להם שום מטרה בכל הדברים האלו, ואני חוזר כמעט מילה במילה על הדברים שנאמרו, ומכיוון שכך אזי מדובר בגזירת שמד, לא מדובר על השאלה האם ללכת לצבא הואיל שיש שם ג' עבירות וממילא יש בזה יהרג ואל יעבור, אלא כלל הוא בידינו, וכך נפסק בשו"ע יו"ד, ואני חוזר כמעט מילה במילה ואולי ממש מילה במילה – שזוהי גזירת שמד ודיניה מבוארים בהלכות קידוש השם ביו"ד סי' קנ"ז, שפירושו – כך הוא אמר – יהרג ואל יעבור, אין פירוש אחר למילה "מסירות נפש", ואין פירוש אחר למילה "קידוש ה' ביו"ד קנ"ז", ובפרט שהוא גם אמר את זה.
הרבה שואלים, איך נעשה ואיך נצליח להתגבר על הגזירה, לא אני אומר את דעתי, כיוון שאין לי את הזכות להגיד את דעתי, אבל לא זה הנושא, גם אם כולנו נצטרך למסור את הנפש אז זו זכותנו, גם אם לא נצליח – אז זכינו למסור את הנפש על קידוש השם.
יש עצה אחת שמרן ראש הישיבה זצוק"ל אמר אותה בירחי כלה, יש עצה, אפשר שכולנו – הארץ תיהפך למקום סכנה, וגם בלי זה, ונצטרך כולנו ללכת לגלות, ולא תישאר כאן אף פרסה, זה המילים שהוא אמר. יכול להיות שזה מה שנצטרך לעשות, ויכול להיות שנצטרך למסור את הנפש. אנו צריכים להיות בטוחים שזו ההוראה ואין מי שחולק עליה.
בזמנו, ואני עד לזה, שאלנו את מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל האם לפרסם את זה, את מכתבו שנכתב מפיו של מרן – על ידי רבי מאיר צבי, ואמר תשאלו אותו, אם הוא עומד על זה אפשר וצריך, אך יכול להיות הואיל ולא נוגע ממש למעשה אז עדיין לא צריך לעשות את זה כי אי אפשר לדעת את ההשלכות.
ובכן, עכשיו זה נוגע ממש למעשה, ושליחותיה דרבנו הגדול זצוק"ל ושליחותיה דמרן הרב אלישיב קעבידנא, יש בפועל גזירת שמד, וכולנו מצווים למסור את הנפש, כולל עד יהרג ואל יעבור – או עד לנסוע לגלות.
ואם אנחנו נהיה משוכנעים בזה – אני לא משתמש במילים שאומרים שזה יעצור את הגזירה, זה הקב"ה יודע – אבל נדע שעשינו את כל חובתנו, ונוכל לבוא לשמים אל רבנו זצוק"ל – עשינו שליחותך.
מורי ורבותי, הם לא מדברים על שוויון בנטל, הם אומרים את זה במפורש, הם רוצים שוויון לעקור תורה, זה אך ורק מה שהם רוצים, והם אומרים את זה במפורש, ותשובתנו לזה – גזירת שמד! עליך הורגנו כל היום."

הרב שמואל דויטש – במסירת עדותו על דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן