ראב"ד העדה החרדית: יהודים העולים להר הבית 'רודפים'

כל גדולי התורה כבר הורו כי ע"פ ההלכה היהודית, עליית יהודים להר הבית בזמן הזה כרוכה באיסור כרת, ואין שום היתר להיכנס לשטח בית המקדש

בדברים שנשא ראב"ד העדה החרדית הגאון האדיר רבי משה שטרנבוך שליט"א ביום רביעי בערב בהיכל ישיבתו, התייחס לעולים להר הבית, וקבע כי הם "רודפים" ויש להוקיעם מחוץ למחנינו, וכי הם עתידים ליתן את הדין על שמסכנים את חיי תושבי הארץ
להלן דבריו המלאים:

"לצערינו ולבושתינו ישנם בזמנינו אנשים חרדים בלבוש חרדי וכן אנשים מהמזרחי שעולים להר הבית, ועוברים על הגבול שגבלו ראשונים לשמור על קדושת הר הבית לבל ייכנס לתוך הר הבית שום יהודי גם אם הוא טהור, וכן נהגו והקפידו על זה ונתקבל כמנהג פשוט שאין היהודים עולים להר הבית, וכבר מבואר ברמב"ם (פ"ב מהלכות ממרים) שאין כח לשום בית דין לבטל מנהג שהנהיגו הקדמונים ופשט בכל ישראל.
ואין ספק שהם עתידים ליתן את הדין גם על שמסכנים את חייהם של תושבי ארץ ישראל, שדבר זה הוא בגדר התגרות בישמעאלים – שרואים בכניסת יהודים להר הבית כפגיעה בדתם, ורבים מהם מוכנים למסור נפשם על דתם ולרצוח בנו רח"ל עבור זה, ומבואר בפוסקים כמה יש להיזהר שלא לעורר איבה בין אומות העולם לישראל, שאיבה היא כפיקוח נפש, ודינם כדין רודף, [שהלא מבואר בפוסקים שמוסר דינו כרודף, וכ"ש כאן שמכניסים את יושבי הארץ לסכנת מוות ה"י].
ומאחר שאותם אנשים פועלים לתעד ולפרסם בכל העולם איך אנשים חרדים עולים להר הבית, והדבר מעלה את חמתם של הערבים להתנקם בנו ח"ו, חובת השעה עלינו לעמוד כנגדם ולפרסם בכל מקום שהם פועלים בניגוד גמור לדעתינו, ואנו מוקיעים אותם מחוץ למחנינו ואין להם שייכות אלינו, וחייבים לפרסם כן בכתבי עת ומודעות ועיתונים בארץ ובעולם כולו, למען יידעו כל אומות העולם שקבוצה זו פועלים על דעת עצמם ואין להם שייכות לדת ישראל.
וכשם שאנו מוזהרים לשמור על קדושת מקום השכינה בתוך הר הבית, כן צריכים אנו לשמור על קדושת מקום השכינה בכותל המערבי, ובעוה"ר בזמנינו נכנסים רפורמים ופריצים לכותל המערבי ושוחקים ולועגים מהקב"ה ותורתו בתעלולים ובתיפלות, ונשים נכנסות לשם באופן מחפיר כשהם עטופות בטלית וספרי תורה בידם לעשות ליצנות מהקב"ה במקום שכינת עוזו, וחילול השם נורא, והם עוד ממתינים ומצפים לקבל אישור מהבג"ץ לקבל מקום בכותל המערבי שיהיה מיוחד להם ה"י.
ויבוא יום שהקב"ה יתבע מכל אחד מה עשה בשעה שביזו את השכינה, ואם אנו נילחם בעד כבוד השכינה יציל אותנו הקב"ה מצרה, ושכר רב מובטח למי שפועל ועושה למען כבוד שמו יתברך, ויהי רצון שיתגלה כבוד ה' בעולמו במהרה בימינו בקרוב".

כזכור, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א יצא לפני מספר חודשים במכתב נוקב בו הביע דעת תורה הטהורה אודות הפירצה הנוראה של זלזול בחומר האיסור בעליה להר הבית, כאשר בדבריו הוא מזהיר ומעורר שהדבר נובע גם מזלזול ביסוד הגדול של 'שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, כפי שהדבר מתבטא ברוחות של סטיה מהמסורה שבידינו ועידוד מגמות של 'התחדשות' פסולה באימוץ 'מצוות', 'מנהגים והלכות' כביכול, נגד המסורה לנו מאבותינו ורבותינו בדורות האחרונים.

"הנני בזה להעיר ולהאיר ולמחות נחרצות בכל לשון של מחאה, ובזעקה גדולה ומרה, על דבר הפירצה הנוראה עד למאד, בקדושת הר הבית אשר לב כל ישראל מאז ומתמיד חרד על המקום הנורא הזה, וזכורני את הפחד והבהלה הגדולה שהי' לאאמו"ר גאון ישראל זללה"ה, כאשר התחיל האפשרות וכמה מאחינו התחילו לזלזל ולעלות בהר ד' שמה, וטרח אאמו"ר זללה"ה בכל כוחו ובכל ליבו בכל מיני דרכים והשפעות לפרסם חומר האיסור בעליה להר הבית, והיה מזועזע עד למאד, וכאשר שמעתי ממנו שמאז היה מקובל שאין אנו בקיאים היום בכל טומאה היוצא מגופו וכו' וכו/ וגם כל הדבר זו פירצה גדולה ונוראה עד למאד, וכבר מיחו על זה בשעתו בכל תוקף ועוז גדולי ומאורי ישראל מרנן בעל הקהילות יעקב ובעל אבי עזרי ומרן הגרי"ש וכו'.
וכמה נורא ומפחיד ומכאיב אשר בזמן האחרון קמו כמה בעלי השפעות למיניהם, אשר לא שימשו ולא שימשו כלל ועיקר, להשפיע בעיקר על יחידים מצעירי הצאן לזלזל בקדושת המקום הנורא הר הבית, אוי לנו שכך עלתה בימינו, הקרירות וההפקרות מתפשטת בתוכנו, ד' ירחם".

בדבריו כתב רבינו ראש הישיבה שליט"א בדם לבו על הרוחות הרעות שמעודדות שינוי וסטיה מהמסורה בידינו, כאשר ישנם המסיתים לפרוץ גדר במסווה של 'חידוש מצוות והלכות' נגד כל המקובל לנו מגדולי הדורות.

"והנני בזה כשליח של חכמי התורה לזעוק מרה על הפירצה הגדולה הזאת, אשר חוץ מגוף הפירצה כי רבה ונוראה למאד, טמון בזה הזלזול והבעיטה הנוראה בהמסורת שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אימך, וגם מתרבים מצוות, אשר מעורב בתוכם, הפריקה וההתנערות מאבותינו מדור דור, והרי ברוח הקודש נאמר דבר ד' לשמוע מוסר אביך ותורת אמך, אשר כל הדברים כגחלי אש ויותר, ולא היה די באזהרה לשמוע בדבר ד/ אלא צריך בהכרח מוסר אביך ותורת אמך".

(בענין זה הוסיף רבנו שליט"א: "וכל שיש בו דעת יבין גם ההבדלה, אשר אף כי אמנם צריך וראוי תמיד להוסיף ולהתחדש בזהירות וזריזות, כי בכל דור עומדים גדולי וחכמי ישראל על משמר היהדות, ולולא זאת ח"ו וכו', ולמי שיש בו דעת יש גם להבין ולהבדיל בין האמור לבין מה שכתבנו, וקיצרתי במקום שראוי להאריך ואכ"מ").
בסיום דבריו עורר רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, כי כל זה נובע מהזנחת העיקר של לימוד התורה וחיפוש 'תחליפים' שונים:

"ועתה צעירי הצאן חוסו עלינו ועל כלל ישראל שלא יבואו חלילה וחלילה לבלע את הקדש, ולא להמשך ולא להגרר אחרי כל דבר של התחדשות, לא מוסר אביך ולא תורת אמך, לא תהא כזאת בישראל, אין לנו שיור אלא התורה הזאת ורגע של לימוד התורה כעד כל המצוות וכו' וכו'. נא ונא לאחוז ולהשתרש בעיקרי התורה והיהדות, תלמוד תורה כעד כולם, להבין ולהשכיל ולקיים באהבה, ולאחוז בדביקות ובשמחה במוסר אביך ותורת אמך לטוב לכם ולכל ישראל עד עולם.
הדברים האלה נשמע מפי מרנן ורבנן וכל חכמי התורה אשר לנו למורשה בכל מקום שהם, ובאתי כשליח להעלות הדברים על הכתב".

לפני שנים, ובעקבות הדיווחים על עליית יהודים להר הבית, יצא רבי שלמה עמאר שליט"א, שהיה אז הרב הראשי, במכתב חריף אליו הצטרף גם הגאון הנודע רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, בו הוא תוקף בחריפות נגד עליית יהודים להר הבית, תחת הכותרת "השמרו לכם מנגוע בקצהו".

"הנני מוצא לי חובה קדושה להעיר את לבבכם כי איסור גמור הוא על-פי ההלכה לעלות להר הבית, ואיסור זה היה פשוט וברור מקדם קדמתה, והדבר נאסר על-ידי כל גדולי ישראל. אך בהיות ובתקופה האחרונה כל מיני ארגונים קוראים אל הציבור לעלות אל הר הבית.
הנני לגלות בזה דעת תורה, כי האיסור בתוקפו עומד, ואיסור מוחלט לעלות אל הר הבית בזמן הזה".

על המכתב הנ"ל חתומים גם הגאון רבי שלום כהן ראש ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה, והרב אביגדור נבנצל רבה של העיר העתיקה

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן