קידוש השם הלכה למעשה

ללמוד על מנת לעשות: מיזם מיוחד של לימוד סוגיות והלכות קידוש השם, עם מילגות ומבחנים

בשמחה של תורה, בהתרגשות ובסיפוק רב נתקבלה בהיכלי התורה הידיעה המרנינה על תכנית לימוד של סוגיית קידוש השם, בהיקיפה ועומקה, בחוברות ומראי מקומות יחד עם מבחנים ומילגות, ע"י ועד גיבורי החיל שע"י בני הישוב הישן, ללמוד על מנת לעשות.

ידוע ומפורסם כי בימים כתיקונם החיוב למסור את הנפש – דהיינו 'יהרג ואל יעבור' – הוא רק על שלש עבירות החמורות, ברם בתקופה של גזרות שמד חל חיוב מסירות נפש אף על כל מצוה קלה, ולא עוד אלא אפילו אם גוזרים רק על 'ערקתא דמסאנא' – דהיינו שינוי קטן בצורת קשירת שרוך הנעל, לעשותו כדרך העכו"ם ולא כדרך ישראל – יהרג ואל יעבור [עיין סנהדרין דף ע"ד ע"ב וברש"י].

כלל יסודי נוסף במצות מסירות הנפש על קידוש השם הוא, שאף שלא בשעת הגזירה רק אם העכו"ם המאנס ישראל לעבור עבירה [שאינה משלש החמורות] מתכוון להנאת עצמו – יעבור ואל יהרג, אבל אם המאנס מתכוון להעביר על הדת – אם הוא בפרהסיא חייב להיהרג ולא לעבור, ואם הוא בצנעה אם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי.

לא כאן המקום להיכנס לכל פרטי ההלכות, אך את שמחת "דבר בעתו מה טוב" באנו לציין. אם נתחייבנו להיהרג על קדושת השם, כל שכן שעלינו להיכנס לחשש סכנת מעצר. בעמידתנו על משמר התורה שלא להתייצב בלשכות הגיוס המסוכנות, לא רק שניצלנו מלהיכנס למקום טומאה ופריצות איומה למשך כמה שעות ולשרוף את הנשמה חלילה, ולא רק שאנו מסייעים בכך להאטת ועצירת גלגלי השמד, אלא בראש וראשונה אנו מקיימים בתמידות מצות עשה דאורייתא של קידוש השם "ונקדשתי בתוך בני ישראל".

אשריכם מקדשי השם, ובכללם כל המסייעים והשותפים לדבר מצוה, אשריכם!

בנוסף לחלק המסירות-נפש שבמצות קידוש השם, ושהאריך בזה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ה', יש עוד אופן של מצות קידוש השם בכל עת כמו שכתב הרמב"ם שם בהלכה י':

"כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט נפש להכעיס, הרי זה מחלל את השם, ולפיכך נאמר בשבועת שקר וחללת את שם אלקיך אני ה', ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים. וכן כל הפורש מעבירה, או עשה מצוה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא – הרי זה מקדש את השם".

עינינו נשואות אל אבינו שבשמים שנזכה תמיד להימנות בין מקדשי שמו ולעשות לו נחת רוח כביכול, אמן סלה.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן