עשרות חכמי התורה בעקבות הנסיון לפגוע בבנות ישראל: "מחוייבים אנו לעת כזאת לעמוד על נפשינו ולהרעיש עולם ומלואה במחאה אדירה שכמותה לא נהייתה; באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור"

מכתב החריף שנכתב בדם ליבם של כ-70 חכמי התורה התפרסם אמש במגזר החרדי תחת הכותרת "יהרג ואל יעבור!" * "כבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים." * "אנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור" "ובזאת אנו מזהירים באזהרה חמורה לכל בנות ישראל כי אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס " * "ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל הן בחורי ישראל והן בנות ישראל באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור!"

זלעפה אחזתנו וירעד לבבנו, בהגיע השמועה הקשה כי דרך אויב בשער בת ציון לשלוח יד בבנות ישראל הכשרות לפרוץ יסודו של עולם, להתגייס לצבא ושירות לאומי, ה"י.
והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל, אחר שאר הגזירות, אשר פרצו כל גדרות עולם, לפעול בערמה, בפיתויים ובהתנכלויות קשות, רחמנא ליצלן, ויתנו לשבי עוזנו ונחלתנו היתה לזרים. וכל זה איננו שווה להם, באשר תכליתם לעקור ולאבד כל שם ושארית, רחמנא ליצלן, ועתה הוסיפו להרים ידם לטמא גם בנות ישראל הכשרות להתנכל עליהם בכל מיני דרכים, לחייבם להופיע בעצמם בלשכות הגיוס, ומערימים קשיים על בנות רבות לבל יקבלו הפטור כאשר היה נהוג כל השנים. וכבר הגיעו הדברים שנטפלו לכמה וכמה בנות דתיות ואף לתלמידות סמינרים ממש, והובילום בביזיון גדול ברחובות קריה להושיבן תחת מסגר ובריח.
וכבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור! ודבריהם קיימים לעולמי עולמים.
ועל גזירת ההתנדבות לשירות לאומי פסקו רבותינו כל גדולי ומנהיגי עדות המזרח במכתבם בחודש חשוון תשל"ב, כי היא "קשה ומסוכנת לישראל שבעתיים מגזירת העברה על דת בפרהסיה", וכי "כל ראשי האבות והמשפחות בישראל בכלל, ובעדות המזרח בפרט, והבנות היקרות, מחויבים להיקהל ולעמוד על נפשם, ובשום פנים ואופן לא לקבל את הגזירה הנוראה הזאת", והכריזו כי "לא ננוח ולא נשקוט עד אשר תבוטל גזירה קשה זו".
ועתה, בעוונותינו הרבים, אשר יגרנו בא, ומתנכלים גם בנות ישראל, אוי לנו שכך עלתה בימינו.
ואנו מודיעים כי לא נוכל לראות כבלע את הקודש
ומחוייבים אנו לעת כזאת לעמוד על נפשינו ולהרעיש עולם ומלואה במחאה אדירה שכמותה לא נהייתה
ובזאת אנו מזהירים באזהרה חמורה לכל בנות ישראל כי אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או ע"י שליח כאשר היה כל השנים, ובפרט שכל מטרתם בזה להחטיא ולטמא את בנות ישראל הכשרות.
ומנהלי המוסדות לבנות, וההורים, בכל אתר ואתר, יעמדו על המשמר בכל תוקף שלא לאפשר שום התנכלות לשום בת ישראל, ובשום אופן לא ישלחו שום תלמידה ללשכת הגיוס.
וכל בת שנתקלת בהתנכלות הצבא, תפנה מיד ל"איגוד בני התורה הספרדים" לקבל סיוע משפטי ע"י עו"ד מטעמם.
ואנו פונים בקריאה נרגשת לכל בנות ישראל, עימדו בגבורה כנגד כל הקמים עליכן, אל תיראו ואל תחתו, ודעו כי אתן מצוות ע"פ דת תורתנו הקדושה, למסור את נפשכן ולסבול צער וייסורים ומאסר ממושך בבית כלא, ולא לעבור על תוקף איסור חמור זה, שהוא ביהרג ואל יעבור.
ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל הן בחורי ישראל והן בנות ישראל באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור!
והשי"ת ברחמיו יסיר מעלינו כל גזירות קשות ורעות, וישיב לב בנים תועים ומתעים לאביהם שבשמים, ויקויים בנו "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך"
ונזכה בקרוב לגאולת עולם ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, בב"א.
באעה"ח חודש שבט תשע"ח לפ"ק

על המכתב חתומים מרנן ורבנן חכמי התורה הגאונים הגדולים: רבי משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. רבי יהודה כהן, ר"י יקירי ירושלים. רבי יצחק ברכה, ראש ישיבת עטרת יצחק. רבי ציון בוארון, חבר ביה"ד הגדול לשעבר. רבי אליהו טופיק, ראש ישיבת באר יהודה. רבי בן ציון מוצפי, ראש ישיבת בני ציון, רבי שלמה בן שמעון, רב ואב"ד רמת דוד ב"ב. רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים. רבי יעקב תופיק, רב ואב"ד העיר ביתר. רבי שלמה מחפוד, אב"ד בד"ץ "יורה דעה". רבי יצחק ראצבי, פוסק עדת תימן. רבי דוד בצרי, ראש ישיבת השלום. רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר שלום. רבי בצלאל טולידנו, ראש ישיבת זוהר התורה. רבי שלמה זעפרני, אב"ד בד"ץ "כתר תורה". רבי אמנון סבאג, ראש ישיבת תפארת משה. רבי חיים רבי, ראש מוסדות עטרת חכמים – חולון. רבי מנשה שוע, מחשובי הדיינים בירושלים. רבי אברהם טופיק, מחכמי ישיבת פורת יוסף. רבי דוד פנירי, רב העיר עמנואל. רבי אהרן ירחי, רב שכונת מקור ברוך. רבי יעקב שכנזי, רב שכונת בית ישראל. רבי יעקב זכריה, ראש ישיבת לב אליהו. רבי אליהו רפול, ראש ישיבת נווה ארץ. רבי מכלוף פחימה, רב ק"ק יוצאי צפון אפריקה. רבי יורם מימון, ר"י תורת משה. רבי יחזקאל סיטון, ראש ישיבת משכן חיים. רבי אריה יהודה הראל, מרבני ישיבת קול יעקב. רבי יעקב חי עדס, ראש ישיבת מעלות יוסף. רבי יעקב ישראל לוגסי, ראש כולל כתר שלמה. רבי אליהו צדקה, ראש כולל דורשי תורה ר"ג.  רבי יצחק טופיק, ראש ישיבת באר יהודה. רבי בן ציון אטון, ראש ישיבת ראשית חכמה. רבי יעקב שילוני, מו"צ בירושלים. רבי מרדכי פרחים, מו"צ בירושלים. רבי חיים בן סניוררבי נתן בן סניור, אב"ד ור"מ בנין ציון ורב שכונת אור החיים ב"ב. רבי מאיר בן שושן, מראשי ישיבת שערי תבונה. רבי שמואל טולידנו, ראש כולל מצעדי גבר. רבי אברהם כהן, מו"צ בירושלים. רבי דניאל זאדה, ר"מ ישיבת באר יהודה ומנ' סמינר "בנות אלישיב". רבי צבי סימן טוב, רב יוצאי אפגניסטן. רבי יהושע ויזגן, רב חניכי הישיבות -גאולה. רבי צבי פדידה, ראש מוסדות אור גאון. רבי יעקב שרהבני, ראש ישיבת אוצרות התורה. רבי יוסף מוגרבי, רב שכונת קרית שרת – חולון, ורו"מ תפארת בנים. רבי אהרן מחפוד, ראש ישיבת תורה ושלום. רבי אליהו פורת טהרני, ראש ישיבת ברכי יוסף. רבי משה חזקיהו, רב שכונת קרית הרצוג. רבי שמשון מוראדי, רב ק"ק עולי משהד. רבי אברהם שמש, ראש מוסדות עטרת אהרן. רבי יוסף חממי, רב שכונת שיכון ה' – בני ברק. רבי יוסף ניסן, ראש מוסדות חזון למועד. רבי שמעון א. ברזילי, מראשי ישיבת עמל התורה. רבי נריה חובארה, רב ק"ק תפארת תימן ב"ש. רבי אריה נדב, רב שכונת רמת עמידר – רמת גן. רבי יצחק בן שושן, רב הגבעה הצפונית מודיעין עלית וראש מוסדות עץ חיים. רבי עזרא לוי, ראש ישיבת אור יחזקאל. רבי יורם סרי, אב"ד במודיעין עלית. רבי שאול בוסקילה, רב ק"ק חניכי הישיבות – קרית ספר. רבי חיים גמליאל, רב קהילת שערי יוסף וראש מוסדות הוד יוסף. רבי שלום נגר, ראש כולל נר דוד – אור יהודה. רבי ניסים דיין, ראש כולל בתל אביב. רבי ישראל יפת. רבי משה גרזון, ראש כולל "אברכים" – ברכפלד. רבי חיים אבוטבול, מורה הוראה – מודיעין עלית. רבי רפאל באחג'. רבי אברהם זרביב, רב יוצאי אלג'יר.

5 תגובות

 1. CreativeRx Skin Cream הגב

  I'm still learning from you, but I'm making my way to the top as well.
  I absolutely enjoy reading everything that is written on your
  blog.Keep the information coming. I loved it!

 2. Assamese Online Magazine הגב

  I'm not sure why but this web site is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I'll check back later and see if the problem still exists.

 3. ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ הגב

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am inspired!

  Extremely helpful info particularly the remaining part 🙂 I handle such info
  a lot. I was looking for this particular info for a very long time.
  Thanks and good luck.

 4. Clickfunnels.com Squeeze Page Builder הגב

  My brother suggested I may like this web site.
  He was once totally right. This publish actually made my day.
  You cann't consider just how so much time I had spent for this information! Thanks!

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן