ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א: "כולם מחוייבים למחות, לזעוק ולהתריע באומץ לב; בכל הדורות כשהיו גזירות נגד התורה, מסרו את נפשם, וגם כאן צריכים למסור את הנפש"

כפי שפורסם לראשונה ב'אידישע פוסט', עשרות רבני קהילות, מורי הוראה ויושבי על מדין, ראשי הישיבות הספרדיות, מרביצי התורה וגדולי התורה המפארים את כתרה של תורה בקרב בני עדות המזרח, בראשות הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט״א ראש ישיבת פורת יוסף, התכנסו לכינוס זעקה ומחאה בעקבות החוק החדש של גזירת גיוס בני הישיבות. * בסיום הכינוס התקבלה שורת החלטות הצהרתיות ומעשיות, הן בנושא גזירת הגיוס של בני הישיבות וכן בענין השינוי המתמשך לרעה במתן הפטור מגיוס לבנות דתיות. בין שאר החלטות הכינוס התקבלו גם ההחלטות דלהלן: "אנו מזהירים ומודיעים כי באם חלילה יעבור החוק או חלקו נקרא לכל בני הישיבות הקדושות, שלא להגיע כלל ללשכת הגיוס". "אנו מודיעים כי באם ח"ו יעבור החוק או חלקו ללא התנגדות מוחלטת של הנציגים שומרי התורה והמצוות, נכריז בשער בת רבים כי הם אינם שלוחנו ואין ליתן כח בידם, ושום תירוץ לא יתקבל ביום פקודה".

מזה תקופה ארוכה משמיעים רבנים רבים מבני עדות המזרח זעקה ומחאה על כך, שבחורי ישיבות רבים, בעיקר בחורים ספרדים מערי הפריפריה, נמצאים בסכנת גיוס לצבא, חלקם באמצעי כפיה, באמצעות הסרת מעמד בן ישיבה בתואנות שונות, וחלקם על ידי פיתויים שונים. בחורים יקרים רבים כבר התגייסו בפועל לצבא רח"ל, למורת רוחם ולכאבם העמוק של הוריהם ורבותיהם, וכן מתוך עגמת נפש מרובה של חלק גדול מהמתגייסים עצמם שנקלעו למצב מחריד זה, בעקבות מסע ציד הנפשות של השנים האחרונות וחוקי הגיוס שהתקבלו בשנת תשע"ד ובשנת תשע"ו, תוך פשרות והסכמות למתווים מחרידים של 'יעדים' וימכסותי שהתגבשו במערכת הפוליטית ואף ע"י הנציגות החרדית בכנסת ובממשלה.
בעקבות הליך החקיקה המתגבש, התעורר חשש גדול שהמצב בקרב תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח, רק ילך ויחמיר, בפרט כשהיעדים והמכסות נקבעו עתה בגוף החוק, בתוספת קביעה חוקית להחלת סנקציות כלכליות ופליליות על כלל עולם הישיבות במידה ולא יושלמו המכסות והיעדים. המתווה החוקי המחריד מעורר חשש כבד מפני גל גובר והולך של לחצים שונים ומשונים מכל הכיוונים למסירת בני ישיבות לצורך אספקת סך יעדי הגיוס רח"ל, תוך נסיונות להסרת מעמד בן ישיבה באמתלאות בדויות, פיתויים ולחצים סידרתיים שיופעלו כלפי בני ישיבות מכל החוגים והעדות, ובפרט בקרב בני עדות המזרח.
בעקבות כך, ביקש הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף, לכנס את גדולי התורה, הרבנים וראשי הישיבות שליט"א, לכינוס מחאה וזעקה נגד גזירת השמד והמגמה ההולכת וגוברת לגיוסם של בני ישיבות לצבא, כשהגאון הגדול שליט"א מתבטא בדברים ברורים ש"חייבים להרעיש את העולם על כך". הכינוס נפתח באמירת פרקי תהילים ע"י הגאונים הרבנים שליט"א, להצלחתם של בני הישיבות ולהצלת עולם התורה, כשלפני התיבה עובר הגאון רבי אברהם כהן שליט"א מרבני ישיבת אהבת שלום. לאחר מכן נשמעו דבריו של אחד מהרבנים החשובים העוסקים בהצלת בני ישיבות מגזירת הגיוס, שהרחיב על הסכנות החמורות הצפויות לעולם התורה ולבני הישיבות מהחוק החדש, ובפרט לנוכח קביעת היעדים והמכסות, סנקציות כלכליות ופליליות שיוטלו על עולם התורה, כאשר החוק מקעקע מן היסוד את הסדר 'תורתו אומנותו' שהונהג לפני כשבעים שנה, ובו התאפשר לכל בן ישיבה להיפטר משרות צבאי בלא כל מיגבלות של מכסות ויעדים כלשהם. הדובר הציג בפני גדולי התורה עדויות מזעזעות להן נחשף, על בני ישיבות מהפריפריה ותלמידי הישיבות הספרדיות, שמעמדם כבן ישיבה הוסר בתואנות ואמתלאות שונות, כדי לחייב אותם להתגייס.

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א: "כולם מחוייבים למחות, לזעוק ולהתריע באומץ לב; בכל הדורות כשהיו גזירות נגד התורה, מסרו את נפשם, וגם כאן צריכים למסור את הנפש"

לאחר מכן נשא דברים ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף שפתח את דבריו באומרו: "אינני ראוי כלל לדבר ולא רציתי לעכב. כל אחד ואחד מאתנו, צריך להבין שהוא חלק מהעניין, שהוא ערב לעניין, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. הגמרא אומרת בשבת: 'ד' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו – זקנים מה חטאו? אלא, אימא: על זקנים שלא מיחו בשרים'. זאת אומרת שכל אחד חושב שהוא יכול לומר, 'מי אני שאתעסק בזה? יהיו אחרים שיתעסקו'. אבל חז"ל אומרים שאין לחשוב כך, אלא כל מי שנקרא חכם, כל מי שיש לו תלמידים, כל מי שמרביץ תורה בתלמידים – זה בכלל 'זקנים', והזקנים צריכים למחות בשרים. זו גמרא מפורשת ומדובר בענין חמור ביותר, חס ושלום".
בדבריו התייחס ראש הישיבה למצבנו כיום שדברים עקרוניים ביותר בעינינו, שבעבר הובנו גם על ידי ראשי המדינה, היום מנסים לערער עליהם – "ולכן התכנסנו בכנס הזה, שעשו אותו ברוך ד', רבנים גדולים, רבנים צדיקים, כולנו ביחד צריכים להתעורר ולדעת איך למחות בשרים. לא נוכל לשבת בשקט, לא נוכל להגיד 'יש גדולים ממני', לא. כולם צריכים לדעת שרוצים להיכנס לתוך הישיבות, לקחת תלמידים מתוך הישיבות, אוי ואבוי, לא היה דבר כזה בעולם, בכל הדורות. הרי מיום שנמצאת המדינה הם התחשבו בזה ושמעו לגדולי ישראל, לדאבוננו אנחנו עומדים בדור יתום, אז היה החזון איש, היו גדולים שאמרו מילה וזה היה הכל. כולם פחדו, גם בן גוריון. אבל באו עכשיו הרשעים הצעירים הללו שלא מכבדים שום דבר. צריכים לזעוק ולהתריע, איך אפשר לקחת בחורים מהתורה? זו גזירה, כמו שהיו הגזירות שלא יעסקו בתורה בזמן התנאים אצל רבי עקיבא! איך אפשר להסכים לחוקים כאלו?! חוקים בל ידעום, נגד התורה, חס ושלום"!
ראש הישיבה התייחס בדבריו לטענה הפושה לצערנו בקרב שולי הציבור, שכביכול אפשר להישאר ירא שמים גם מחוץ לכותלי בית המדרש, ואמר: "פעם כולם היו שומרים על יהדותם וישיבה הייתה בשביל להצמיח גדולי תורה, היום ישיבה זה בשביל להיות יהודי ! הישיבות היום הם בשביל לשמור את היהדות ! החילוניות משתוללת, הכלים הטמאים משתוללים, ובחורים צדיקים נופלים. איך אפשר להכניס בחורי ישראל לכבשן האש למקום של פריצות וכל מיני דברים כאלו?"
ראש הישיבה עורר על חובת המחאה המוטלת על כל יחיד ויחיד ואמר: "כולנו צריכים להתאזר ולסייע זה לזה. זה בחוכמתו וזה בדעתו וזה באומץ ליבו. לעמוד בדברים ברורים, שאנחנו הולכים עם התורה. בכל הדורות כשהיו גזירות נגד התורה, מסרו את נפשם, וגם כאן צריכים למסור את הנפש! הם היו צריכים לבקש מאיתנו שנמשיך את הישיבות, וכמו שהגמרא אומרת במסכת מכות :'עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה, שערי ירושלים, שבה היו עוסקים בתורה". בני התורה הם ששומרים על כלל ישראל. זה אמת ואמונה וזה ידוע לכולם. אנחנו צריכים להתאזר ולהתחזק כל אחד בחוכמתו, ולהתאחד כולנו כל הרבנים בדעה אחת שאנחנו רק תחת התורה, ומי שהוא נגד התורה – 'את וכלבא שוין'. כי יש לנו תורה שקיבלנו בהר סיני".
את דבריו סיים ראש הישיבה שליט"א בקריאה להתחזק מול גזירת הגיוס של בני הישיבות ומול האיום על בנות ישראל, באמרו: "עלינו להתחזק לשמור את התורה, לשמור את הבחורים שלא ילכו לאיבוד, וגם את הבנות. ולגבי צבא, כולם נחשבים דתיים, בפרט הספרדים והספרדיות. כולנו צריכים בעזרת ד' יתברך להתחזק, וד' יתן את הכח והאומץ לכל כלל ישראל, ולכל חכמי ישראל לעמוד בזה. נבקש מהקב"ה שיגזור עלינו גזירות טובות אמן ואמן".

הגאון הגדול רבי צבי פדידה שליט"א: "כל הנותן יד למעט כבוד שמים חלילה, יתן את הדין"

אחריו נשא דברים הגאון הגדול רבי צבי פדידה שליט"א מזקני ראשי הישיבות, ממקימי עולה של תורה בקרב עדות המזרח, מייסד וראש ישיבות אור גאון, שדיבר מנהמת ליבו על חורבן עולם התורה שעלול ח"ו להיווצר מכל הפשרות וההסכמות השונות בנוגע לחוק גיוס בני הישיבות המוצע, ואמר: "כבוד מרנן ורבנן הרבנים הגאונים שליט"א, אשר בהם בחר ד' בשעה זו להתכנס ולעמוד, לא רק על נפשותינו, אלא על נפשות בית ישראל באשר הם שם. לימוד התורה הוא ההגנה האמתית על כל עם ישראל, והתכנית למעט מלימוד התורה, למעט מקדושת ישראל, על ידי כל הגיוסים למיניהם, זה למעט כבוד שמים. וכל הנותן יד למעט כבוד שמים חלילה, יתן את הדין. כך יש להודיע בשם כל המצטערים והמתאבלים על הגזירות הנוראות. ומכאן יוצאת הקריאה הקדושה לכל בית ישראל- אל תרשיעו, אל תגעו בנפש הילד! עמלנו עשרות שנים להעמיד ישיבות, להעמיד דור ישרים מבורך, ומתוך קנאה ומתוך שנאת חינם רוצים לפסול אותנו ולהטמיע אותנו לציוויליזציה שלהם. 'לא לנו ד' לא לנו, כי לשמך תן כבוד'. צריכים אנחנו פה לעמוד ביתר שאת וביתר עוז, לא לכבודנו אלא למען כבוד שמים".
בהמשך אמר הגאון רבי צבי פדידה שליט"א: "כל מי שיושב כאן חייב לדעת, שאם לא ימחה בשעה זו בכל כוחו ובכל נפשו, הוא ייתפס בעוון הזה רח"ל. כך היה בימי צדקיהו מלך יהודה, הקב"ה עמד להפוך את כל העולם כול לתוהו ובוהו, ובזכות צדקיהו לא עשה את זה, כי הוא היה צדיק ויחיד בדור והגן על כולם. אח"כ כתוב 'ויעש צדקיהו הרע בעיני ד". אומרים חכמינו בגמרא 'שהיה בידו למחות ולא מיחה'. באנו להתאסף ולהגיד- אנחנו מוחים! לא ניתן לשום גזירה שתצא מאותם העסקנים ומאותם המצטרפים אליהם ומטעים את הדור"! הגאון רבי צבי פדידה שליט"א המשיך בזעקתו וקרא: " זה לא התחיל היום! יסדו נח"ל אחרי נח"ל, ובסוף הגענו למכסות נוראיות. שמענו כאן את כל הנתונים המדוייקים, על מה שהולך להתחולל, ופשוט שלצאצאינו לא יהיה מקום תורה במדינה הזו".
בדבריו הכואבים הביע הגאון שליט"א את כאבו כאחד ממקימי עולה של תורה בקרב בני עדות המזרח, לסכנה העומדת לכל ההתפתחות והפריחה הרוחנית ביהדות מפוארת זו, ואמר: "ישנם כאלו שרוצים לגרום לנו לעזוב את הכל. לכן יבורכו המעוררים שיזמו את הכנס הזה. צריכים לצעוק בריש גלי: 'אל תגעו במשיחי ובנביאיי אל תרעו – אלו תינוקות של בית רבן'! כואב לי, שעליתי ארצה מצרפת, לאחר שזיכני ד' בשליחות הגדולים של הדור ההוא, וזכיתי לייסד שם מוסדות 'אוצר התורה', ובשנת תש"ל יסדנו כאן בארץ הקודש את המושג של 'מתיבתא'. זה כמעט חמישים שנה ואנחנו קיימים, עמלים ועמלים על כל יחיד ויחיד. ועכשיו בוכים לילה ויום על המצב הנורא של הנוער, הנוער הולך ומידרדר, מי יכול לשתוק ? ! היה לא תהיה! זה עשרות שנים של פעילות לילה ויום, ישברו אותה?! ימחקו אותה?! מאיימים עלינו בכסף. מי קיים את התורה עד עכשיו? הכסף ההוא? לא ולא – רק ע"י סייעתא דשמיא בלבד הגענו לכך".
את דבריו סיים ראש מוסדות התורה שע"י ישיבת אור גאון, בדברי ברכה לכל העומדים על משמר התורה והיהדות, באומרו: "המשנה באבות אומרת, 'כל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עימם לשם שמיים שזכות אבותן מסייעתן'. היינו זכות אבותם של הציבור, יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם – תינוקות של בית רבן, וזכות אבותינו אברהם יצחק ויעקב לא תיתן לגזירות האלו להתפשט, ויתבטלו כולם כעפרא דארעא, אמן ואמן".
לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי יהודה טופיק שליט"א ראש ישיבת באר יהודה, שדיבר בהרחבה על הסכנה הצפויה מהחוק החדש לכלל בני הישיבות וכן על המצב הנורא שבו כבר היום נופלים רבים רבים מבני הישיבות לזרועות הכפירה ע"י גיוס לצבא. כמו כן מתח הגאון רבי יהודה טופיק שליט"א ביקורת חריפה ביותר על הנציגות החרדית, בהעידו כי הוא ועוד ראשי ישיבות, מקבלים איומים שלא ידברו נגד הגיוס, ורבנים שמדברים נגד הגיוס סובלים השפלות והצקות.

הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א: "אנחנו לא יכולים לעשות פשרות על התורה. אנחנו לא מוסמכים לזה, לא לאחוזים ולא לשום דבר. אומרים שראש ישיבה שלא ישתף פעולה ישימו אותו בבית הסוהר, אני לא פוחד מזה!"

הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א ראש ישיבת יקירי ירושלים, פתח ואמר: "במוחי הקטן אין מילים וחוקים! לדעתי הדבר פשוט וברור, שעצם הרעיון שתיתכן מציאות בה שונאי התורה ייכנסו להיכלי הישיבות ויכתיבו לנו מי ילמד תורה ומי לא ילמד, זה דבר שלא יעלה על הדעת! קיבלנו את התורה, ונשבענו כולנו שאנחנו נעסוק בתורה ונמסור אותה לדורות אחרינו. מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן, לבוא ולומר ולהביע דעה? אנשים שלא קראו ולא שנו, לא שימשו תלמידי חכמים, הם יגידו מה זה תורה ומי ראוי ללמוד? הרי זה פשוט וברור שאילו הם היו יושבים ועוסקים בתורה הם היו חושבים כמונו בדיוק, אז האם משום שהם לא למדו, הם יכולים להכתיב לנו מי ילמד ומי לא"?
בהמשך דבריו התייחס ראש הישיבה לטענה כביכול החוק נועד עבור בחורים 'חלשים' וכאלו שאינם לומדים ואמר: "זכיתי בס"ד כחמישים שנה להיות ראש ישיבה. ראינו כמה וכמה בחורים, בחורים צעירים עם כל הנסיונות שיש, וכולנו יודעים כמה משברים בחור עובר, ואילולא שטיפלנו בהם, היו מידרדרים לפשע ח"ו, והיום ב"ה הם תלמידי חכמים ונהנים מהם עצה ותושיה. אנחנו יושבים שבעה נקיים על כל בחור ובחור, איך לרומם אותו, והמאור שבה מחזירו למוטב. אין כזה דבר לקבוע שהבחור הזה לא ראוי ללמוד תורה! עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כולם אמרו נעשה ונשמע, וזה מהדהד בכל הדורות ! אז כולם חייבים בלימוד התורה ואין מושג שאפשר לקבוע 'אתה חלש', 'אתה לא לומד מספיק טוב', 'אתה לא מתאים ותלך לצבא'. ובנוסף יש לדעת שאת החוקים הם עשו באמת בשביל כל אלו שרוצים ללמוד. אותם הם רוצים לקחת! נתאר לעצמנו שאומרים לבן אדם תתן לי את נשמתך, אחרת אני אחתוך לך את הידיים. רוצים לקחת מאיתנו את נשמת עם ישראל, ואם לא נסכים? אז אומרים לנו: אנחנו נשלוט עליכם. הם רוצים את הקיום של עם ישראל, את רוח אפנו".
בהמשך דבריו התייחס ראש הישיבה לעובדה שגם גדולי רודפי התורה מסכימים ומרוצים מהחוק החדש, והדבר מוכיח על סכנתו הגדולה לעולם התורה, באומרו: "אנחנו כבשה אחת בין שבעים זאבים ומוקפים באויבים מכל עבר, וגם הם יודעים שההצלה היא בזכות התורה הקדושה, ואם בחורי ישיבות לא ילמדו תורה – אין כאן קיום לאף אחד. עצם הדבר שבאים חילונים כמו לפיד ודומיו ומכריזים כי החוק החדש מוצא חן בעיניהם, מוכיח כמה הסכנה הגדולה".
בסיום דבריו אמר ראש הישיבה: "חלילה להיכנס לחולשה ולומר שאין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לעשות פשרות על התורה! אנחנו לא מוסמכים לזה, לא לאחוזים ולא לשום דבר ! מי שנותן יד לזה עליו לדעת שח"ו הוא בסכנה שצאצאיו יהיו הקרבן הראשון לדברים האלה! אומרים שראש ישיבה שלא ישתף פעולה ישימו אותו בבית הסוהר, אני לא פוחד מזה! אפילו שלפי התכנית שלהם בחוק מצב כזה קרוב שיהיה. כל דבר שעם ישראל מסרו נפשם התקיים בידם, ואנחנו נמסור את הנפש! וכך נזכה לס"ד שהדבר לא יקום ולא יהיה ונמשיך ללמוד תורה עד ביאת משיח צדקנו. הגאולה העתידה תלויה רק ב'זכרו תורת משה עבדי', נתחזק בלימוד התורה ונחיש את ביאת המשיח, נעשה את מה שבידינו והקב"ה יעזור שהצרות יתבטלו".

המשך המעמד
הגאון רבי חיים דוד יגן שליט"א משגיח ישיבת "באר התלמוד" מסר בפני הנאספים את דבריו המיוחדים לכינוס של הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב: "גם החוק הראשון (דהיינו החוק הקיים אותו העבירו המפלגות החרדיות לפני כשנתיים וחצי – י.ש.) היה גיהני גיהנום, נהייתי חולה ממנו. כבר הפיל אלפים, 3300 רק בשנה האחרונה. אז מה יש לדון בכלל על החוק החדש, אין כאן נושא בכלל. אני חוזר מבית חולים, אני חלש ונהייתי חצי בן אדם רק מהחוק הישן, תגיד בשמי שהחוק הראשון הוא גיהנום והוא כבר הפיל אלפים, אז מה צריך לדון על החוק החדש שהוא גרוע יותר".
כמו כן נשא דברים הגאון רבי אביגדור אריאלי שליט"א ראש ישיבת ברכת ישראל, ולאחר מכן הוקראו החלטות העצרת ע"י הגאון רבי יצחק טופיק שליט"א מראשי ישיבת באר יהודה.
אסיפת גדולי התורה שליט"א הסתיימה במעמד מרטיט כאשר כל הנאספים, בהם זקני ראשי הישיבות שליט"א ובראשם הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף, נעמדו לקבלת עול מלכות שמים בזעקה גדולה, כשלפני התיבה עובר הגאון רבי מנשה שוע שליט"א דומ"ץ בישיבת אהבת שלום.
בהחלטות הכינוס המתפרסמות בגליון זה הובעה מחאה נמרצת נגד הנסיון לגייס את בני הישיבות, והוכרז על איסור חמור להתגייס לצבא אף למי שאינו במסגרת לימודים. כן מתייחסות החלטות כינוס הרבנים גם לאיומים המתחדשים בענין גיוס הבנות והפרצות בחומת היהדות. החלטות כינוס גדולי התורה קובעות, שהמצב הקשה בו בחורי ישיבות הבאים מרקע חלש מופקרים לידי גייסי הצבא, הוא מצב בלתי נסבל, ולא שייך להתפשר על "פיתרון" שישאיר את הטובים והחזקים בתוככי עולם התורה, ובכך להפקיר את החלשים לצבא.
כאמור בין שלל ההחלטות התקבלו בכינוס גדולי התורה ההחלטות הבאות: "אנו מזהירים ומודיעים כי באם חלילה יעבור החוק או חלקו נקרא לכל בני הישיבות הקדושות, שלא להגיע כלל ללשכת הגיוס". "אנו מודיעים כי באם ח"ו יעבור החוק או חלקו ללא התנגדות מוחלטת של הנציגים שומרי התורה והמצוות, נכריז בשער בת רבים כי הם אינם שלוחנו ואין ליתן כח בידם, ושום תירוץ לא יתקבל ביום פקודה".
כמו כן השתתפו בכינוס גדולי התורה הגאונים הרבנים; רבי דוד בצרי שליט"א ראש ישיבת "השלום", רבי יצחק ברכה שליט"א ראש ישיבת עטרת יצחק, רבי אהרן ירחי שליט"א רב שכונת מקור ברוך, רבי אמנון סבאג שליט"א ראש ישיבת תפארת משה, רבי צבי סימן טוב שליט"א רב ליוצאי אפגניסטאן, רבי יעקב שכנזי רב שכונת "בית ישראל", הגאון הגאון רבי יעקב שילוני מרבני ישיבת "אהבת שלום", רבי אברהם שמש שליט"א ועוד גדולי ומרביצי תורה.
כמו כן חולקה בכינוס גדולי התורה שליט"א, חוברת מיוחדת שהופקה על ידי 'איגוד בני התורה הספרדים', תחת הכותרת:"פני הדור לאן", בה מובאות ומוסברות ההשלכות הקשות של החוק המתגבש, בפירוט ודוגמאות. בחוברת הובא נוסח החוק במלואו עם ציונים והסברים להשלכותיו החמורות, זאת לצד נתוני הגיוס בקרב בני הישיבות בשנים האחרונות כפי שהוצגו ע"י משרד הבטחון.

מערכת ה'אידישע פוסט' מתכבד להציג בפניכם תיעודים מהמעמד המרומם, באדיבות 'איגוד בני התורה הספרדים'

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן