חוק הגיוס | הערב בשעה 18:30: רבבות חרדים בראשות מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה שליט"א בעצרת זעקה ואמירת סליחות לביטול הגזירה הנוראה

הערב בשעה 18:30 עצרת זעקה ואמירת סליחות נגד גזירת גיוס בני הישיבות, בראשות מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה שליט"א ובראשם ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה צדקה בבית החיים סנהדריה בירושלים (צומת מרן). * המעמד יתחיל בשעה 6:30 במעמד סליחות // תקציר האירועים
לאחר שאושר אתמול בממשלה, חוק הגיוס צפוי לעלות היום בצהריים לאישור וועדת השרים לענייני חקיקה ובהמשך הערב אף לעבור את אישורו של בית המחוקקים הישראלי.
החוק החדש צפוי לכלול כדלהלן:
א. יעדי הגיוס
בחוק זה, נכתבו היעדים בצורה מפורשת בחוק כשמדובר ביעדים גבוהים שגדלים והולכים בכל שנה כאשר בעשרת השנים הבאות בלבד נדרשים במגזר החרדי לוותר על 54,351 !!! בחורים ואברכים. מדובר ביעדים מחייבים הגוררים סנקציות כלכליות ובהמשך אף פליליות.
ב. סנקציות כלכליות ופליליות
בחוק מופיעים צעדי ענישה מרתיעים ביותר על עולם התורה במידה ולא יעמוד ביעדים ונקבע צעדי ענישה כלכלים על עולם התורה בכלל, כך במידה ולא יעמדו ב-95% מיעדי הגיוס, הרי שהחל משנה שלאחר מכן יקוזז מתקציב הישיבות. [כשיצויין כי לדרישת היועמ"ש, יש להחמיר סנקציה זו אף באופן יותר אגרסיבי].
כמו"כ נקבע שבאם שלוש שנים רצופות כמות המתגייסים תעמוד על פחות מ 85% מהיעד שנקבע או אז יפקע החוק לגמרי ועל כלל בני הישיבות תחול חובת גיוס מלאה, לרבות סנקציות פליליות ומאסר בבית כלא. כמובן שעצם החשש ממצב זה עלול לגרום למצב שהציבור החרדי יעשה כל מאמץ לעמוד ביעדים.
ג. ישיבות מעודדות גיוס
ישיבה שכ 20- אחוז מתלמידיה התגייסו לצבא לא יקצצו לה בתקציב גם במקרה של אי עמידה ביעד, דבר זה משמעותי במיוחד לישיבות באיזור הפריפריה שלצערנו הרב בשנים האחרונות יש ישיבות המתקרבות לשיעור גיוס זה, ומי יודע עם כל ראש ישיבה יהיה מספיק חזק בהגיע עת נסיון.
ד. מאגר מידע
משרד הבטחון יקים מאגר מידע שיכיל את כל הנתונים המופיעים במשרדי הממשלה השונים הרלוונטים על הבחור, זאת בניגוד לחוק הקודם שהמידע נמסר למשרד הביטחון רק לפי הגשת בקשה ספציפית לכל מקרה, לפי חוק זה יועבר לצבא מידע ממשרד החינוך על נוכחות הבחורים בישיבות בזמני הביקורת, ובחור שלא יהיה בשעת הביקורת הדבר יסכן את מעמדו.
כמו כן יועבר לצבא גם נתוני הביטוח לאומי על תלושי שכר שהוצאו על שם הבחור מה שעלול לגרום לפסילה מיידית של הדיחוי במקרה שהבחור עבד אפילו באופן עראי.
כמו כן בחור שייסע לחו"ל יהיה לצבא, באופן אוטומטי, את המידע על נסיעתו.
ה. ועדת שרים לענייני גיוס
ועדת שרים שתלווה את תהליך גיוס בני הישיבות במטרה להסיר כל אבן נגף ולהגביר את העמידה ביעדים, וועדה זו תקבל נתונים מפורטים על העמידה ביעדים או העמידה בהם, על קצב הגידול של המתגייסים ועוד, זאת במטרה שהיא תגבש דרכים על מנת להגביר את הגיוס.
ו. בחוק זה אף צויין באופן מפורש כי:
1. לא יפגע מעמדם של החיילות בעקבות גיוס החרדים, המשמעות ברורה….
2. העברת מידע למשרד הכלכלה על כל מקבלי הפטור בגיל 24 בכדי שימריצו אותם להשתלבותם בתעסוקה.
3. שר הביטחון יקבל את השליטה על הישיבות כולל אפשרות לשלול מישיבה את מעמדה, "אם ראה לנכון לעשות זאת".
ניתן להגיש הערות לתזכיר החוק עד היום ב-12:00 בצהריים: במשרד המשפטים מודים על הגשת הערות מקצועיות וענייניות להצעת החוק, אותם יש לנסח באופן מסודר את תגובתכם לכל סעיף לחוק ואת הערותיכם לתזכיר החוק כולו. במידת הצורך, ניתן להוסיף להערות קובץ ובו תגובה מפורטת. * שימו לב! גישה לתגובה מתאפשרת מדפדפן Explorer ונדרשת התקנה לסרגל הטפסים
http://www.tazkirim.gov.il/AG_FORMS_TAZKIRIM/44352_x_memorandum.htm
אסיפת חכמי התורה וראשי הישיבות שליט"א
לבקשתו האישית של מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א התאספו גדולי וחכמי התורה לכינוס מחאה וזעקה נגד גזירת השמד והמגמה ההולכת וגוברת לגיוסם של בני ישיבות לצבא. להלן מקבץ ציטוטים מתוך הדרשות שנאמרו במקום על ידי גדולי התורה.
מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א: "בכל הדורות כשהיו גזירות נגד התורה, מסרו את נפשם, וגם כאן צריכים למסור את הנפש!… עלינו להתחזק לשמור את התורה, לשמור את הבחורים שלא ילכו לאיבוד, וגם את הבנות. ולגבי צבא, כולם נחשבים דתיים, בפרט הספרדים והספרדיות."
הגאון הגדול רבי צבי פדידה שליט"א: "התכנית למעט מלימוד התורה, למעט מקדושת ישראל, על ידי כל הגיוסים למיניהם, זה למעט כבוד שמים. וכל הנותן יד למעט כבוד שמים חלילה, יתן את הדין… כל מי שיושב כאן חייב לדעת, שאם לא ימחה בשעה זו בכל כוחו ובכל נפשו, הוא ייתפס בעוון הזה רח"ל… באנו להתאסף ולהגיד- אנחנו מוחים! לא ניתן לשום גזירה שתצא מאותם העסקנים ומאותם המצטרפים אליהם ומטעים את הדור! זה לא התחיל היום! יסדו נח"ל אחרי נח"ל, ובסוף הגענו למכסות נוראיות. שמענו כאן את כל הנתונים המדוייקים, על מה שהולך להתחולל, ופשוט שלצאצאינו לא יהיה מקום תורה במדינה הזו".
הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט"א: אנחנו לא יכולים לעשות פשרות על התורה! אנחנו לא מוסמכים לזה, לא לאחוזים ולא לשום דבר ! מי שנותן יד לזה עליו לדעת שח"ו הוא בסכנה שצאצאיו יהיו הקרבן הראשון לדברים האלה! אומרים שראש ישיבה שלא ישתף פעולה ישימו אותו בבית הסוהר, אני לא פוחד מזה!
הגאון הצדיק רבי חיים דוד יגן שליט"א משגיח ישיבת "באר התלמוד" מסר בפני הנאספים את דבריו המיוחדים לכינוס של הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט"א ראש ישיבת קול יעקב: "גם החוק הראשון (דהיינו החוק הקיים אותו העבירו המפלגות החרדיות לפני כשנתיים וחצי) היה גיהני גיהנום, נהייתי חולה ממנו. כבר הפיל אלפים, 3300 רק בשנה האחרונה. אז מה יש לדון בכלל על החוק החדש"
מהחלטות האסיפה:
"אנו מזהירים ומודיעים כי באם חלילה יעבור החוק או חלקו נקרא לכל בני הישיבות הקדושות, שלא להגיע כלל ללשכת הגיוס".
"אנו מודיעים כי באם ח"ו יעבור החוק או חלקו ללא התנגדות מוחלטת של הנציגים שומרי התורה והמצוות, נכריז בשער בת רבים כי הם אינם שלוחנו ואין ליתן כח בידם, ושום תירוץ לא יתקבל ביום פקודה".
תגובות נוספות מרבני האשכנזים
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסה לכינוס חירום לקראת ההצבעה על החוק, והבהירה לנציגיה כי עליהם להתנגד בתוקף לחוק, ובמידה והוא יעבור בכל אופן, הרי שעליהם לפרוש מהקואליציה.
במכתב מיוחד ששיגר זקן ראשי הישיבות בארה"ב הגאון הגדול רבי אהרן שכטר שליט"א לחברי הכנסת החרדיים, הוא פונה אליהם בקריאה נרגשת: "תדעו כי בנפשנו הוא, דמותם של גבורי נשמת ישראל הם חיינו ואורך ימינו. אל תכזבו בישראל סבא, אל תכזבו בנו – צעקתנו יעלה לאבינו שבשמים – פשרות רציחתנו הם".
תגובות רבות נוספות מגדולי התורה וראשי הישיבות האשכנזים בארץ ובעולם, אך ראוי לייחד לדבריהם יריעה נפרדת.

תגובה אחת

  1. המעמד יתחיל בשעה 6:30 במעמד סליחות. הגב

    למרות כל האיומים והרדיפות על בתי הרבנים והעסקנים, העצרת היום מתקיימת כרגיל. העצרת היום בצומת בר אילן בית החיים סנהדריה ירושלים תתקיים בראשות מרנן ורבנן גדולי הדור ראשי הישיבות שליט"א המעמד יתחיל בשעה 6:30 במעמד סליחות.

השארת תגובה

שתף את הידיעה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

כותרות אחרונות

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן