מבזקים

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ו' תשרי – שבת קודש)

א. בספר חפץ חיים מובאים הלכות לשון הרע ע"פ עיקרי ההלכה, ואף דברי הרבינו יונה שמובאים בו נסמכים על פי רוב מש"ס ופוסקים, ולא סמך החפץ חיים על דבריו לבד כי אם במקום שנשמע מדבריו איזה קולא (וכהאי גוונא משאר ספרי המוסר), אבל לחומרא כמעט רובו ככולו יש לדינים אלו עוד ראיות (הקדמה)ב. אם ימצא […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ה' תשרי – יום שישי)

בכדי להסיר המכשלה הגדולה נתחבר ספר 'חפץ חיים' בשני חלקים. א. הלכות לשון הרע. ב. הלכות רכילות. ומתכונת הספר מחולקת גם לשני חלקים, הפנים: 'מקור החיים' והוא ההלכה היוצאת בקיצור אחר ברור כל הדברים. ומסביבו ביאור שנקרא 'באר מים חיים' ובו מבוארים מקור הדינים בהרחבה, ובו נתברר שספר חפץ חיים לא נתחבר על פי מידת […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ד' תשרי – יום חמישי)

א. והסיבה שנעשה הלכות לשון הרע להפקר, הוא בשל חסרון ידיעת ההלכות, כשההמון אינם יודעים כי לשון הרע הוא אפי' על אמת. והלומדים שיודעים דין זה מפתים ייצרם לומר שאין דבר זה נכנס בכלל לשון הרע, או שעל אדם כזה לא צוותה התורה באיסור לשון הרע. (הקדמה)ב. ולפעמים מרמה היצר את האדם בהיפך שמחמיר עליו […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מי שמטעה את חבירו, ואומר לו כי עשה לו טובה (והוא לא עשה לו), ועי"ז חבירו יחזיק לו טובה חינם, הרי זה אסור אפילו מפני השלום, דכיון שיש לו תועלת מזה (שחבירו יחזיק לו טובה) יבוא להגרר אחרי השקר. אבל אם חבירו לא יחזיק לו טובה בשל כך, מותר לשנות מפני השלום (כלל ב' […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ג' תשרי – יום רביעי – ראש השנה)

א. הטעם שהחמירה התורה כל כך בלשון הרע, לפי שהוא מעורר את המקטרג הגדול על כלל ישראל, שישנו רוח טומאה אחד השורה על לשון הרע שבני אדם מדברים, ועולה למעלה וגורם לחרב והרג בעולם. (הקדמה)ב. והרוחות הטמאות תופסות את אותם דברי לשון הרע, וכאשר לאחר מכן מוציא האדם דברי קדושה מפיו, מקדימים הרוחות הטמאות, תופסות […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – א' תשרי – יום שני – ב' דראש השנה)

א. מאחר שעיקר סיבת גלותינו הוא מפני חטא הלשון, אם כן כל כמה שלא נראה לתקן זה החטא, איך תוכל להיות גאולה, כיון שזה החטא פגם כל כך שעל ידי זה גלינו מארצנו, על אחת כמה וכמה שאינו מניחנו לבוא לארצנו. (הקדמה)ב. אמרו חז"ל, דגודל עון לשון הרע הוא עד אין שיעור, עד שאמרו עליו […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – א' תשרי – יום שני – א' דראש השנה)

א. השי"ת הבדילנו מכל העמים ונתן לנו תורתו בשביל שיוכל להשפיע עלינו מטובו, ע"י שנקיים מצוותיו. (הקדמה)ב. שלא כמדת בשר ודם, שאם יתן לחבירו מתנה טובה, וחבירו אינו מתנהג בה כשורה, הוא מצפה שחברו יפקירה בכדי שיוכל הוא לזכות בה שוב. אבל הקב"ה העמיד לנו בזמן הבית נביאים שיחזירונו למוטב (הקדמה)ג. ומפני מה נחרב בית […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ט אלול – יום ראשון)

א. אם לכלה יש חולי הגוף והמחותן אינו מכיר אותו מצד שהוא דבר פנימי שלא נגלה לכל, אין בזה איסור רכילות ואפי' אם אין הצד השני שואל אותו, אלא מגיע לספר הדברים מעצמו. ואם לא ידע הדבר מעצמו רק שמע מאחרים, אין לו לגלות כי אם באופן שהוא משער שהחתן לא יעשה דין מעצמו לבטל […]