מבזקים

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"ב אלול – יום שני)

א. לפעמים קובע אדם לרכוש מחבירו סחורה מסוימת, ומבקשו לשמור לו על הסחורה עד שיביא הכסף, לבנתיים מגיע אדם שלישי ורוכש ממנו הסחורה. כשיבוא לאחר מכן הלקוח הראשון אסור לו לגלות לו שם הלקוח השני, אפילו אם ירצה המוכר להמשיך העוולה עליו, ולומר אני הוא ששגגתי בענין הזה, כי הוא לא ידע שסיכמת עימי לרכוש […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. המכחש בחבירו בפקדון, במשכורתו, וכדומה בתרמיות ששייכים בסחר ובשותפות, הרי זה אסור אפילו אם עושה כן מפני השלום, מפני שיש בדבר הפסד לזולתו. ונראה דאפילו אם מכחש על מנת שאח"כ יחזיר לו את הפקדון וכו', ג"כ אסור דמ"מ עגשיו גורם לו צער על שמכחש בו (כלל ב', סעיף טו, וד"ה כמו המכחש)

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ"א אלול – יום ראשון)

א. אם מכיר את המתאנה, והוא יודע שלא יתבענו בבית דין אלא יעשה דין לנפשו, ויתפסנו או שיחזיר לו הסחורה, או לא ישלים לו המעות שנשאר חייב לו, יש ליזהר מלגלות לו, עד שיעמוד גם בשלשת התנאים הבאים. א. שיידע ענין זה של ההונאה בעצמו. ב. שיהיו המספרים שנים. ג. שלא יסובב למאנה היזק יותר […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – כ' אלול – שבת קודש)

א. אם רואה לאדם שלקח סחורה מאחר, והוא יודע שהמוכר רימה אותו. אם על פי דין תורה, הלקוח אינו יכול לתבוע מהמאנה עכשיו כלום (אם בגלל שהיה פחות משתות, או שעבר שיעור זמן של כדי שיראה לתגר ולקרובו, או כל סיבה אחרת), בודאי שמי שהולך ומספר הדברים למתאנה ומראה לו איך שפלוני רימה אותו, הריהו […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ט אלול – יום שישי)

א. אם רואה אדם שרוצה להיכנס לחנות לקנות סחורה, והוא מתבונן שטבע האיש הזה שהוא תם ואיננו חריף להבין ערמומיות בני אדם, וגם הוא מכיר טבע בעל החנות שכל תשוקתו וחפצו להשיג איש כזה בשביל לרמותו (אם בסחורה, אם במדה ומשקל, ואם במחיר), צריך לספר לו את ענין החנות ההיא ולהזהירו שלא יכנס בה, אפי' […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. לא הותר שקר מפני השלום, אלא באופן שאין לו תועלת עצמית מזה, ולא הפסד לזולתו. וגם אינו משקר מאהבת השקר ואדרבה מואס השקר בליבו, ורק מפני ההכרח לעשות שלום הוא משקר. אבל אם יש הפסד לזולתו או שיש לו תועלת לעצמו מזה, או שמשקר מפני אהבת השקר, באופו זה לא הותר לשקר מפני השלום. […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ח אלול – יום חמישי)

א. אסור לגלות לחבירו מה שאחד גזלו, הזיקו או עשה לו שום רעה, אלא אם כן הוכיחו מקודם, וגם יושלמו בו התנאים הבאים:. א. שידע בבירור שגזלו (ולא ע"פ השמועה). ב. שיתבונן היטב מן הדין שהוא בכלל גזל. ג. שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. ד. שיכוון לתועלת ולא מצד שנאה. ה. אם יכול לסבב […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. י"א שלא הותר לשנות מפני השלום אלא באקראי, ולא ברגילות. והיינו שאם נזדמן לו מחלוקת ושאר תועלת ומשקר בשביל זה, אז מותר אבל לא שנתמנה לשליחות שלום מסויימת ואינו יכול לקיים שליחותו אלא ע"י שקר. א"נ כל אדם לפי מה שהוא שאם הוא מרגיש בעצמו שמתרגל לשקר אסור. ויש מפקפקים בזה (כלל ב', סעיף […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ח אלול – יום רביעי)

א. מה שהזכרנו שאם אחד רואה שחבירו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, ועל ידי השותפות יסובב לו עלי ידי זה ענין רע צריך לגלות לאותו האדם כדי להצילו מן הענין הרע (בכפוף לחמשה תנאים), היינו דוקא אם עדיין לא גמרו העיסקה ביניהם. אבל אם כבר גמרו העיסקה ביניהם, אסור לו לספר לו אם הוא […]