מבזקים

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ז אלול – יום שלישי)

א. אם שמע לאחד שאומר כי בכוונתו לפגוע בפלוני במקום פלוני, והאיש המאיים מוחזק זה מכבר שהוא מתכוון למה שהוא מדבר ולא מגזם סתם, ובודאי בכוונתו לעשות כן – צריך להוכיחו, ואם לא יקבל תוכחתו צריך לילך למאוים ולהזהירו על כך, אולי יוכל להזה ממנו בכדי שלא יגיע לו הביוש או ההיזק. אולם צריך לעמוד […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם ע"י שיחפש עצה איך להשכין שלום בין הניצים בלא שקר, יכולה המחלוקת להתחזק בינתיים ואח"כ יקשה יותר לבטלה, מותר לשנות מיד, כיון שכוונתו למען השלום. (כלל ב', סעיף י"ב)ב. אם חושש שע"י שינסה להשמט ממנו יבין את האמת וכיוצ"ב, מותר לשנות. (כלל ב', סעיף י"ב)

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ט"ז אלול – יום שני)

א. אם אחד רואה שחבירו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, ועל ידי השותפות יסובב לו עלי ידי זה ענין רק  צריך לגלות לאותו האדם כדי להצילו מן העניין הרע, אך בכפוף לחמשה תנאים. 1) שיתבונן מתחילה האם הדבר הוא אכן רע. 2) שלא יגדיל את העניין הרע יותר ממה שהוא. 3) שיכוון רק לתועלת, […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אם ראובן סיפר בפני שמעון לשה"ר על לוי. ולוי שואל את שמעון מה דיבר עלי ראובן, ואם יאמר את האמת יבוא הדבר לידי מחלוקת, והותר לשנות מפני השלום. מ"מ אם יוכל לכתחילה ישתדל למנוע המחלוקת בלא שקר כלל וכגון שיפליגו בדברים אחרים או שיסיח דעתו מהדברים, או שיספר לו רק מקצת מהדברים שדברו מה […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – ט"ו אלול – יום ראשון)

א. אם מה שמספר לחבירו שפלוני אמר עליו אינו דבר גנאי, אבל דרך בני אדם להקפיד קצת כשאומרים לו בפניו, הרי זה בכלל אבק רכילות. (הלכות רכילות כלל ח' סעיף ד')ב. חייב אדם להסתיר את הסוד אשר יגלה לו חבירו דרך סתר, אפילו אין בגילו הסוד ענין רכילות. ודבר זה חמור הרבה יותר מסתם אבק […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ד אלול – שבת קודש)

א. אסור לספר לחבירו איך שמדברי פלוני נרמז עליו שלא כהוגן, וכגון המספר לחברו איך ששאלו מאחד אודותיו והשיב על זה "שתקו, איני רוצה להודיע מה אירע ומה יהיה" וכיו"ב, והוא אבק רכילות ואפשר אף דהוא בכלל רוכל ממש (הל' רכילות, כלל ח' סעיף א')ב. המספר בשבחו של חבירו במקום שיכול להעלות בלב חבירו תרעומת […]

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ג אלול – יום שישי)

א. אסור לקבל רכילות על שום אדם מישראל (והיינו להאמין שהסיפור אמת), חוץ מעל אפיקורסים ומלשינים וכיוצא באלו שיצאו מכלל עמיתך. (הל' רכילות, כלל ז' סעיף ה'. הל' לשה"ר, כלל ח', סעיף י"ג)ב. אסור לשמוע רכילות אפילו מאביו ואמו ואנשי ביתו. ואם רואה אותם מספרים רכילות, לבד שמוזהר שלא לקבל דבריהם, צריך ג"כ למנוע אותם […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. אף כשאין לו ברירה והוא מוכרח לשקר, יראה למעט בדברי שקר ולא יאמר רק מה שמוכרח לצורך השלום. ומ"מ נראה דאם רוצה להביא שלום בין אדם לחבירו ואומר דברי שקר כדי לחבבן זה על זה, מותר להרבות בכדי לחבבן זה על זה (כלל ב, סעיף י, וס"ק לב)

תורני | חפץ חיים – הלכות לשון הרע ורכילות (הלימוד היומי – י"ב אלול – יום חמישי)

א. איסור רכילות הוא אפילו אם מספר הדברים לקרובי משפחות של מי שדובר עליו, כי בודאי ירע בעיניהם וינקטו בלבם עבור זה על אותו פלוני, ולכן אפילו אם הזהירם שלא יוודע מהם דבר, בכלל רכילות הוא (הל' רכילות, כלל ז', סעיף ג') ב. איסור רכילות הוא בין אם מספר הדברים בפני ישראל, או שמספר הדברים […]

תורני | ניב שפתים – הלכות שקר

א. מה שהותר לשנות מפני השלום, הוא רק כשאינו יכול להשכין שלום בלא שישקר, אולם אם יכול לעשות שלום בלא שקר, אסור יוציא שקר מפיו. ואם יצטרך לטרוח הרבה בשביל כך ג"כ מוטב לטרוח ולא לשקר (כלל ב, סעיף , וד"ה מוטב לטרוח)ב. ואם אם אינו יכול להשכין שלום אלא א"כ ישקר, מ"מ אם יכול […]